Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura de 8 de novembre de 2003 en relació amb el Títol d'Especialització Didàctica

Palma, 18 de desembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francisco J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB, núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

En desenvolupament i com a complement del conveni subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 8 de novembre de 2003 i considerant les necessitats actuals que planteja el sistema educatiu quant a la formació del professorat d'educació secundària, formalitzam els següents

ACORDS

Primer . Constitueixen els objectius d'aquesta addenda:

1. Renovar l'àmbit de col·laboració per a la realització dels ensenyaments per a l'obtenció del Títol d'Especialització Didàctica, d'acord amb les previsions establertes per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, del Reial decret 1692/1995, de 20 d'octubre, pel qual es regula el Títol d'Especialització Didàctica, i de l'article 1.2 del Reial decret 325/2003, de 14 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1692/1995.

2. Disposar les mesures necessàries per a la formació del professorat de secundària que ha d'intervenir en tasques de coordinació, docència i tutoria i l'organització prèvia dels ensenyaments per a l'obtenció del Títol d'Especialització Didàctica.

3. Assegurar la necessària relació que ha d'existir entre la formació inicial i la formació permanent del professorat d'ensenyament secundari.

Segon . La Universitat de les Illes Balears es compromet a adoptar les mesures necessàries per desenvolupar els objectius inclosos al punt anterior.

Tercer . Per a l'assoliment dels objectius inclosos al punt primer, la Conselleria d'Educació i Cultura transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 48.000 (quaranta-vuit mil) euros, amb càrrec a la partida 13601.421B01.44100.0 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2003.

Quart . D'acord amb el que disposa el punt setè del conveni, es constitueix la subcomissió tècnica per al programa del Títol d'Especialització Didàctica, que resta integrada de la forma següent:

Com a representants de la Conselleria d'Educació i Cultura:

1. La directora general d'Ordenació i Innovació o persona que delegui
2. El cap del Servei d'Ordenació
3. El cap del Servei de Formació del Professorat

Com a representants de la Universitat de les Illes Balears:

1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica o persona que delegui
2. El director de l'ICE
3. La degana de la Facultat d'Educació

El director del TED assistirà a la subcomissió tècnica amb veu i sense vot.

Són funcions de la subcomissió tècnica:

1. Aprovar el programa d'activitats per al curs 2003-2004
2. Realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius que especifica l'apartat primer d'aquesta addenda
3. Elevar a la comissió mixta de seguiment del conveni la memòria de les activitats que es desenvolupin com a resultat dels presents acords

Cinquè . Els presents acords tindran vigència per al curs acadèmic 2003-2004.

Sisè . El pagament es farà una vegada que s'hagi signada l'addenda.

Setè . La Universitat de les Illes Balears presentarà abans del 30 d'octubre de 2004 la memòria i els justificants de despeses dels fons percebuts que s'hauran destinat a la finalitat per a la qual es varen obtenir.

Vuitè . D'acord amb el que desposa l'article 18 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, en el cas que l'import total de les subvencions i ajudes d'us públic i privat superi el cost de l'activitat subvencionada, es procedirà al reintegrament de l'excés obtingut.

Novè . la Universitat de les Illes Balears que sotmesa a la gestió, l'avaluació i el control que estableix la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francisco J. Fiol
Conseller
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).