Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura de 8 de novembre de 2003 en relació amb el Títol d'Especialització Didàctica

Palma, 18 de desembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francisco J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB, núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

En desenvolupament i com a complement del conveni subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 8 de novembre de 2003 i considerant les necessitats actuals que planteja el sistema educatiu quant a la formació del professorat d'educació secundària, formalitzam els següents

ACORDS

Primer . Constitueixen els objectius d'aquesta addenda:

1. Renovar l'àmbit de col·laboració per a la realització dels ensenyaments per a l'obtenció del Títol d'Especialització Didàctica, d'acord amb les previsions establertes per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, del Reial decret 1692/1995, de 20 d'octubre, pel qual es regula el Títol d'Especialització Didàctica, i de l'article 1.2 del Reial decret 325/2003, de 14 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1692/1995.

2. Disposar les mesures necessàries per a la formació del professorat de secundària que ha d'intervenir en tasques de coordinació, docència i tutoria i l'organització prèvia dels ensenyaments per a l'obtenció del Títol d'Especialització Didàctica.

3. Assegurar la necessària relació que ha d'existir entre la formació inicial i la formació permanent del professorat d'ensenyament secundari.

Segon . La Universitat de les Illes Balears es compromet a adoptar les mesures necessàries per desenvolupar els objectius inclosos al punt anterior.

Tercer . Per a l'assoliment dels objectius inclosos al punt primer, la Conselleria d'Educació i Cultura transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 48.000 (quaranta-vuit mil) euros, amb càrrec a la partida 13601.421B01.44100.0 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2003.

Quart . D'acord amb el que disposa el punt setè del conveni, es constitueix la subcomissió tècnica per al programa del Títol d'Especialització Didàctica, que resta integrada de la forma següent:

Com a representants de la Conselleria d'Educació i Cultura:

1. La directora general d'Ordenació i Innovació o persona que delegui
2. El cap del Servei d'Ordenació
3. El cap del Servei de Formació del Professorat

Com a representants de la Universitat de les Illes Balears:

1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica o persona que delegui
2. El director de l'ICE
3. La degana de la Facultat d'Educació

El director del TED assistirà a la subcomissió tècnica amb veu i sense vot.

Són funcions de la subcomissió tècnica:

1. Aprovar el programa d'activitats per al curs 2003-2004
2. Realitzar el seguiment i l'avaluació dels objectius que especifica l'apartat primer d'aquesta addenda
3. Elevar a la comissió mixta de seguiment del conveni la memòria de les activitats que es desenvolupin com a resultat dels presents acords

Cinquè . Els presents acords tindran vigència per al curs acadèmic 2003-2004.

Sisè . El pagament es farà una vegada que s'hagi signada l'addenda.

Setè . La Universitat de les Illes Balears presentarà abans del 30 d'octubre de 2004 la memòria i els justificants de despeses dels fons percebuts que s'hauran destinat a la finalitat per a la qual es varen obtenir.

Vuitè . D'acord amb el que desposa l'article 18 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, en el cas que l'import total de les subvencions i ajudes d'us públic i privat superi el cost de l'activitat subvencionada, es procedirà al reintegrament de l'excés obtingut.

Novè . la Universitat de les Illes Balears que sotmesa a la gestió, l'avaluació i el control que estableix la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.

Al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Francisco J. Fiol
Conseller
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).