Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc de col·laboració amb el Consell de Joventut de les Illes Balears (foment d'iniciatives universitàries)

Palma, 19 de desembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra part, el senyor Andreu Caballero i Romero, president del Consell de Joventut de les Illes Balears, com a representant d'aquest, segons el que estableix la Llei 2/1985, de 28 de març, de creació del Consell de Joventut de les Illes Balears, modificada parcialment per la Llei 6/1996, de 4 de juny.

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per formalitzar el present conveni i

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears té interès a facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que el Consell de Joventut de les Illes Balears es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes les iniciatives universitàries que es puguin dur a terme.

Per això els compareixents

ACORDEN

Subscriure el present annex al conveni marc de col·laboració subscrit entre ambdues entitats en data 19 de desembrre de 2003 d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

El Consell de Joventut de les Illes Balears es compromet en la creació del Centre Universitari del Consell de Joventut de les Illes Balears, on els joves universitaris tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona

El Centre Universitari del Consell de Joventut de les Illes Balears tindrà un local adequat a les seves necessitats cedit pel Consell de Joventut de les Illes Balears. El CJIB el dotarà de mobiliari i un ordinador en una primera fase i es farà càrrec de les despeses de manteniment. El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera

La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta

La Universitat facilitarà les connexions informàtiques del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca, que es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari, com per obtenir informació acadèmica, i es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics del centre.

Cinquena

La Universitat facilitarà al centre del CJIB un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Sisena

Al local del Centre Universitari del CJIB es pot utilitzar el seu nom de manera que inclogui el logotip de la Universitat, i es necessitarà autorització per a les activitats que es publicitin.

Setena

Les dues institucions promouran que els estudiants que cursin qualsevol dels estudis a la UIB es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques al CJIB.

Vuitena

Aquest conveni tindrà una vigència de tres anys, i es renovarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de quatre mesos.

Aquest conveni es pot resoldre de mutu acord entre les parts o per incompliment de qualsevol de les parts. La resolució ha de concretar els efectes dels convenis que s'hagin subscrit per desenvolupar-lo i que siguin vigents en aquell moment.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, queda formalitzat aquest conveni, que ambdues parts signen com a prova de conformitat, en dos exemplars, al lloc i en la data de l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Consell de Joventut de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Andreu Caballero
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).