Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc de col·laboració amb el Consell de Joventut de les Illes Balears (reconeixement d'activitats formatives del CJIB amb crèdits de lliure configuració)

Palma, 19 de desembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra part, el senyor Andreu Caballero i Romero, president del Consell de Joventut de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per a la formalització del present conveni i

EXPOSEN

Que ambdues parts consideren de gran utilitat que les activitats formatives realitzades pel Consell de Joventut de les Illes Balears puguin, d'acord amb la normativa en vigor, ser reconegudes amb crèdits de lliure elecció per als estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

Per això, els compareixents

ACORDEN

Subscriure el present annex al conveni marc de col·laboració subscrit entre ambdues entitats en data 19 de desembre de 2003 d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

L'oferta formativa presentada pel Consell de Joventut de les Illes Balears ha de complir la normativa de la UIB per a la realització d'activitats formatives reconegudes com a crèdits de lliure configuració.

Segona

El Consell de Joventut de les Illes Balears ha de presentar la seva oferta formativa dins el termini i en la forma escaient davant l'òrgan competent encarregat de proposar-la a la UIB per a la seva aprovació.

Tercera

A la divulgació que faci el CJIB de les activitats que són objecte d'aquest annex hi ha d'incloure el logotip de la UIB.

La UIB ha de donar publicitat als cursos i seminaris juntament amb la resta d'activitats i matèries que integren la seva oferta de lliure elecció, d'acord amb el que estableix la normativa per al reconeixement de crèdits de lliure configuració.

Quarta

Aquest conveni té una vigència de tres anys, i es renovarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació de quatre mesos.

Aquest conveni es pot resoldre de mutu acord entre les parts o per incompliment de qualsevol de les parts. La resolució ha de concretar els efectes dels convenis que s'hagin subscrit per desenvolupar-lo i que siguin vigents en aquell moment.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, queda formalitzat aquest conveni, que ambdues parts signen com a prova de conformitat, en dos exemplars, al lloc i en la data de l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Consell de Joventut de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Andreu Caballero
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembrre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).