Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni d'estudis a l'estranger amb la Universitat Vanderbilt (EUA)

Palma, 13 de novembre de 2003

Nashville, 22 de desembre de 2003

Aquest acord se signa entre la Universitat Vanderbilt, institució no lucrativa ubicada a Nashville, Tennessee, Estats Units d'Amèrica, i la Universitat de les Illes Balears, institució pública d'ensenyament superior ubicada a Palma, Illes Balears, Espanya.

D'una part, el Rector de la Universitat Vanderbilt (d'ara endavant, UV), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Nicholas S. Zeppos, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Atès que ambdues parts volen establir un programa d'estudis a l'estranger que permetrà que els estudiants de la UV estudiïn fins a un any a la UIB; i

Atès que la UIB ofereix serveis i personal que facilitaran l'administració del programa i asseguraran el benestar dels estudiants de la UV matriculats a la UIB,

Ambdues parts acorden els punts següents:

I. Obligacions de la UV

  1. Abans del 30 de març la UV cada any seleccionarà fins a un màxim de deu estudiants candidats a ser admesos a la UIB durant el següent any acadèmic. La UV no té l'obligació de seleccionar-ne cap si no disposa de sol·licituds o si els estudiants que ho hagin demanat no compleixen els requisits de la UV per participar en programes d'estudis a l'estranger. En cas que la UV seleccioni algun estudiant per estudiar a la UIB durant el següent curs acadèmic, ho ha de comunicar a la UIB abans del 15 d'abril.

  2. Quan la UIB comuniqui quins estudiants hi han estat admesos, la UV proporcionarà a cada estudiant materials d'orientació sobre la UIB i sobre els requisits que s'exigeixen als estudiants matriculats en ambdues institucions.

  3. La UV ha de pagar a la UIB les factures dels pagaments complets del programa trenta dies després de rebre la factura. Les factures corresponents al programa d'estudis s'han d'enviar a la UV a través de la Fundació Universitat-Empresa (d'ara endavant, FUEIB) de la UIB.

  4. La UV demanarà a cada estudiant el seu consentiment per proporcionar, sense limitacions, a la UIB tota la informació acadèmica, de salut i de conducta sobre l'alumne.

  5. La UV consent a indemnitzar, defensar i considerar irresponsable la UIB pels danys o reclamacions causats per les pròpies accions o omissions negligents.

  II. Obligacions de la UIB

  1. El propòsit d'aquest programa és permetre que els alumnes de la UV s'integrin en els cursos de la UIB. Es tracta, doncs, d'un programa perquè els estudiants estrangers participin plenament en la vida de la Universitat. A més, els alumnes de la UV disposaran d'uns cursos específicament creats per al programa. Bàsicament, la permanència dels estudiants de la UV a la UIB es dividirà en dos períodes:

  a. Curs específic pel mes de setembre

  Aquest curs pretén facilitar l'adaptació dels estudiants a la UIB, a la ciutat, a l'allotjament i al nou sistema acadèmic, i permetrà seguir uns cursos introductoris de les matèries adequades per afrontar en millors condicions l'any acadèmic. Aquest curs, específicament concebut per als alumnes de la UV, constarà de les assignatures següents (cada una d'una durada de 12 hores):

  ¿ Cultura i civilització hispàniques
  ¿ Llengua espanyola I (Gramàtica)
  ¿ Llengua espanyola II (Conversa)
  ¿ Introducció a la llengua catalana

  b. Curs acadèmic

   Aquest curs constarà, obligatòriament, d'una assignatura de tres hores setmanals, creada ad hoc , de Llengua espanyola, impartida exclusivament als estudiants de la UV, d'octubre a maig. Aquesta assignatura reportarà uns costs específics, establerts de comú acord, en concepte de retribució al professor que imparteixi l'assignatura.

   A més, els estudiants de la UV han de matricular-se del nombre d'assignatures de l'oferta acadèmica de la UIB que, d'acord amb el seu currículum, determinin els responsables acadèmics de la UV, una de les quals, com a mínim, ha de ser obligatòriament de l'especialitat de Filologia Hispànica, amb la finalitat de contribuir al coneixement de la llengua i la cultura espanyoles. Aquestes assignatures seran triades pels alumnes visitants, havent consultat prèviament els responsables acadèmics de la UV i havent estat assessorats pel director del programa a la UIB.

   2. Els responsables d'aquest programa d'estudis són el director del programa in situ (Juan Miguel Monterrubio Prieto) i el subdirector in situ (Jaume Garau Amengual), ambdós professors titulars de la UIB. En cas d'absència del director del programa, el subdirector el substituirà en les seves funcions.

   3. La UIB exigirà que el director del programa supervisi i administri tots els aspectes del programa. El director del programa és responsable, per exemple, d'aconsellar els estudiants de la UV sobre les assignatures i els requisits acadèmics de la UIB i d'orientar-los sobre els tràmits i les condicions d'allotjament i manutenció. El director del programa ha d'organitzar activitats culturals i educatives per als alumnes i és responsable de fer les passes necessàries per assegurar el benestar dels estudiants a la UIB. El director del programa, a més, ha d'oferir informació als alumnes de la UV sobre seguretat personal i de salut, sobre l'assistència sanitària a Palma, sobre qüestions de discriminació sexual o racial, sobre les activitats recreatives que ofereix la UIB i les normes de comportament dels estudiants a la UIB. El director del programa ha d'assessorar els estudiants de la UV sobre qualsevol requisit legal que els sigui exigit durant la seva estada a Palma o a Espanya. El director del programa ha de designar el professor encarregat de la classe específica de llengua espanyola i ha de seleccionar els professors necessaris per impartir les assignatures incloses en el curs de setembre.

   4. La UIB exigirà que el director del programa sigui sempre accessible telefònicament per part de la UV, els estudiants matriculats i les seves famílies durant el curs acadèmic en cas d'una emergència.

   5. La UIB està d'acord a admetre, d'entre els estudiants seleccionats per la UV, un màxim de deu estudiants per participar en el programa del següent any acadèmic. La UIB ha de comunicar a la UV abans del 15 de maig qui són els estudiants que han estat admesos.

   6. Per mitjà del director del programa, la UIB permetrà que els estudiants de la UV es matriculin com a estudiants de temps complet a la UIB i els permetrà que facin un màxim de 27 crèdits (equivalents a un màxim de 18 credit hours de la UV) cada quadrimestre. La UIB exigirà que els estudiants de la UV es matriculin com a mínim de 18 crèdits (equivalents a un mínim de 12 credit hours de la UV) cada quadrimestre. La UIB no permetrà que els estudiants de la UV es matriculin en assignatures en les quals només s'avaluï amb apte / no apte, sinó que només acceptarà que es matriculin en les que condueixin a una qualificació específica. La UIB posarà a la disposició dels estudiants de la UV totes les assignatures impartides en espanyol, sempre que l'estudiant estigui acadèmicament qualificat. La UIB, per mitjà del director del programa, transmetrà a la UV tota la informació sobre els cursos seleccionats, el progrés acadèmic dels estudiants o qualsevol acció disciplinària contra l'estudiant.

   7. Per mitjà del director del programa, la UIB s'encarregarà que cada estudiant disposi d'allotjament i manutenció. La UIB ha de seleccionar allotjaments que compleixin la normativa vigent i siguin segurs. La UIB procurarà, en la mesura que sigui possible, seleccionar les famílies i els habitatges d'acord amb la informació facilitada pels estudiants de la UV. La UIB està d'acord a procurar que cada estudiant de la UV tingui una habitació individual. La UIB es compromet a allotjar cada estudiant a casa d'una família diferent, on no resideixin altres estudiants nord-americans. La UIB ha d'oferir la possibilitat d'un allotjament alternatiu en cas que algun estudiant presenti una queixa raonable sobre l'allotjament assignat.

   8. Per mitjà del director del programa, la UIB tindrà cura que els estudiants de la UV rebin assistència mèdica durant la seva estada a Palma.

   9. La UIB no discriminarà els estudiants de la UV per raons de sexe, raça, orientació sexual, nacionalitat, religió o incapacitat física.

   10. Els estudiants de la UV tindran accés a les activitats i instal·lacions de la UIB, com ara sales d'ordinadors, biblioteques, zones esportives, etc., en les mateixes condicions que la resta d'estudiants de la UIB.

   11. La UIB, per mitjà del director del programa, designarà per a cada estudiant un professor tutor que es reunirà regularment amb l'estudiant per analitzar el progrés acadèmic.

   12. Un cop acabats els exàmens finals, i en el termini d'un mes, la UIB trametrà a la UV un informe acadèmic final i complet que inclourà les notes de cada estudiant de la UV.

   13. Per mitjà del director del programa, la UIB proporcionarà a la UV els programes de les assignatures en què estiguin interessats els estudiants de la UV per tal que puguin ser avaluades per professors de la UV.

   14. Per mitjà del director del programa, la UIB contractarà un servei d'Internet per als estudiants de la UV en un centre d'Internet ubicat en una zona cèntrica de la ciutat de Palma.

   15. El director del programa de la UIB assignarà un projecte d'estudi independent a cada estudiant de la UV, amb un treball d'investigació obligatori com a requisit, amb la finalitat d'integrar-lo en la cultura espanyola i/o de les Illes Balears. El director del programa designarà un professor adequat per a cada projecte.

   16. Abans de dia 1 de maig de cada any la UIB ha de comunicar a la UV la quantitat que es cobrarà per estudiant l'any acadèmic següent. Aquest preu inclourà tots els serveis oferts per la UIB als estudiants de la UV tal com s'especifiquen en aquest document. La UIB, a través de la FUEIB, presentarà a la UV abans del 15 de juliol les factures dels pagaments deguts, inclòs el cost del centre d'Internet situat al centre de Palma, on tindran obert un compte els estudiants de la UV.

   17. La UIB consent a indemnitzar, defensar i considerar irresponsable la UV pels danys o reclamacions causats per les pròpies accions o omissions negligents.

   18. La UIB informarà immediatament la UV de qualsevol acció disciplinària que sigui empresa contra algun dels seus estudiants. La UIB té dret d'expulsar qualsevol estudiant que no compleixi les normes de comportament de la UIB o, segons acord, dels allotjaments seleccionats per als estudiants.

   19. El director del programa acompanyarà els estudiants de la UV a les excursions programades durant tot el temps que duri l'activitat i proporcionarà l'itinerari i informació de contacte a l'Oficina d'Estudis a l'Estranger de la UV.

   III. Vigència de l'acord

   La vigència d'aquest acord és de cinc anys i pot ser renovat amb l'acord mutu signat d'ambdues parts. Qualsevol de les parts pot rescindir el contracte per mitjà de comunicació escrita a l'altra part amb 180 dies d'antelació.

   IV. Notificacions

   Qualsevol notificació o informació relacionada amb aquest acord s'ha d'enviar a les persones i adreces següents:

   A la UIB:

   Juan Miguel Monterrubio Prieto
   Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
   Campus de la UIB
   Cra. de Valldemossa, km 7.5
   E-07122 Palma
   Telèfon: 971 17 30 20 (despatx de la UIB)
   699 33 10 15 (mòbil)
   Fax: 971 17 34 73
   E-mail: jm.monterrubio@uib.es

   A la UV:

   Dr. Gary W. Johnston
   Study Abroad Programs
   Vanderbilt University
   Station B, Box 351573
   Nashville, TN 37235-1573
   E-mail: gary.w.johnston@vanderbilt.edu

   Ambdues parts s'han d'informar immediatament en cas d'haver-hi canvis en relació amb les persones o adreces assignades per rebre notificacions i que s'especifiquen en aquest document.

   V. Modificacions

   Aquest conveni només es pot modificar per acord mutu signat per ambdues parts.

   VI. Clàusula final

   Aquest conveni constitueix l'acord complet entre ambdues parts sobre el tema que s'hi tracta. Les tres versions, en català, en castellà i en anglès, tenen la mateixa validesa i han d'anar signades per les autoritats corresponents de cada universitat.

   Per la Universitat Vanderbilt,

    

   Per la Universitat de les Illes Balears,

    

   Nicholas S. Zeppos
   Rector

   Avel·lí Blasco
   Rector

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).