Convenis i acords marc signats per la UIB

MODEL (ref. 0855)

CV/P Pràctiques diplomatura d'Infermeria
CV/P Pràctiques diplomatura de Fisioteràpia

conveni de col·laboració entre [nom de l'empresa o entitat] i la universitat de les illes balears sobre la realització de pràctiques dels estudiants de les diplomatures d'infermeria / de fisioteràpia

Palma, ¿ d¿¿¿¿¿¿¿¿ de 200¿

REUNITS

D'una part, el/la [CÀRREC], [NOM I COGNOMS], com a representant d [EMPRESA O ENTITAT] , [CIF], amb domicili legal a [DOMICILI].

I de l'altra, el director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Il·lustríssim Senyor Joan Ernest de Pedro Gómez (Resolució 6019/2003, de 7 de gener ¿FOU núm. 213, de 17 de gener), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'Acord executiu 6301/2003, de 30 de juny (FOU núm. 222, de 19 de setembre).

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de les Pràctiques dels alumnes de la diplomatura d'Infermeria / de Fisioteràpia.

ACORDEN

Primer

Les característiques de les pràctiques obligatòries de la diplomatura d'Infermeria / de Fisioteràpia estan regulades per les Guies de pràctiques.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura d'Infermeria / de Fisioteràpia es regiran pels criteris següents:

a) Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de les assignatures dels estudis d'Infermeria / de Fisioteràpia amb pràctiques clíniques.

b) Les pràctiques es faran durant el curs acadèmic d'acord amb les orientacions de les Guies de pràctiques. En tot cas ambdues parts poden estudiar que es facin les pràctiques durant un altre període.

c) Abans de començar els períodes de pràctiques, la UIB i [EMPRESA O ENTITAT] establiran el nombre d'estudiants que faran les pràctiques.

d) L'empresa es compromet a nomenar un o més tutors responsables del programa de formació de l'alumne, encarregats de les relacions amb el tutor o els tutors que nomeni la Universitat.

e) Els alumnes en pràctiques faran funcions pròpies del perfil professional corresponent als seus estudis, d'acord amb el pla de treball que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors.

f) La Universitat vetllarà per aconseguir que els alumnes es comprometin a realitzar els treballs que els encomanin, a respectar els reglaments i les normes de l'empresa i a mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa.

g) Cada estudiant tindrà com a tutor acadèmic el professor o la professora responsable de l'assignatura amb pràctiques de la diplomatura d'Infermeria / de Fisioteràpia.

h) El tutor de la institució ha d'avaluar l'alumne mitjançant un qüestionari, segons les condicions especificades a les Guies de pràctiques. El tutor de la UIB serà l'encarregat de l'avaluació de cada estudiant en pràctiques.

i) La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [EMPRESA O ENTITAT] , ni la remuneració d'aquestes.

Tercer

En tot allò que no es preveu en aquest conveni és aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Quart

Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients.

Cinquè

L'assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els programes de col·laboració en les condicions que s'estableixen a les condicions legals que la regulen.

Sisè

El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per [EMPRESA O ENTITAT],

 

Joan E. de Pedro
Director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
[NOM I COGNOM]
[CÀRREC]

Diligència

El present model de conveni de pràctiques el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).