Convenis i acords marc signats per la UIB

Prorroga del protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears per a la promoció de la història de la ciència

Palma, 20 de novembre de 2003

REUNITS

D'una part, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, representada per l'Honorable Senyor Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell, Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003 del President de las Illes Balears de 30 de Juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons l'acord de Consell de Govern de 30 de març de 2001 (Decret 46/2001 de 30 de març, BOIB núm. 40, 3 d'abril de 2001).

D'altra part, la Universitat de les Illes Balears, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig de 2003, en virtut del que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i signam aquesta pròrroga del protocol a l'empara de les nostres atribucions,

EXPOSAM

  1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.

  2. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectius entre altres, fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

  3. Que, segons s'exposa al Pla el mecanisme operatiu que permetrà assolir aquest objectiu és el de " Difusió de la cultura científica " el qual es concretarà entre altres accions en el projecte Conèixer la història del pensament científic i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència a Balears.

  4. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

  5. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que aquestes actuacions s'han de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

  6. Que amb data 13 de novembre de 2000 es va signar el primer protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.

  7. Que la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat. En particular, a fomentar la transferència d'investigació i tecnologia entre la Universitat i la societat.

  8. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en donar suport i al projecte Conèixer la història del pensament científic a les Balears i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència.

  9. Que la UIB està disposada a col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en el projecte Conèixer la història del pensament científic a les Balears i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència.

  10. Que el dia 28 d'octubre de 2002 es va signar el protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la promoció de la història de la ciència.

  11.Que una vegada s'ha fet la valoració dels resultats del protocol de 28 d'octubre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i la Universitat de les Illes Balears estan interessades a prorrogar-lo.

  Per tot això, ambdues parts signam aquesta pròrroga del protocol de col·laboració amb la formalització de les següents

  CLÀUSULES

  Primera. Objecte

  1. Constitueix l'objecte d'aquesta prorroga del protocol continuar amb la col·laboració ja existent, entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, dintre de l'àmbit de les respectives competències i funcions de les que són titulars per tal de promocionar el projecte Conèixer la història del pensament científic i les seves relacions amb la societat: edició d'una obra sobre la història de la ciència a les Balears . (Tal i com s'explica a la documentació adjunta).

  2. Que l'obra serà concebuda en quatre volums (vegeu la documentació adjunta):

  • El primer s'ocuparà de la història de la ciència i la tecnologia des de l'època medieval fins l'inici de la centúria il·lustrada
  • El segon volum aniria des del començament del segle XVIII fins al darrer terç del segle XIX
  • El tercer volum aniria des del darrer terç del segle XIX fins a 1978, any en el que se crea la Universitat de les Illes Balears.
  • El quart i darrer volum el constituiria un inventari heurístic i bibliogràfic dividit en tres parts ben diferenciades. En la primera es ressenyarien totes les fonts literàries, es a dir, els llibres, articles, manuscrits, mapes, informes, etc. que tracten sobre ciència i que foren escrits per autors de les Illes Balears o bé per autors d'altres contrades, però que escriviren sobre la naturalesa de les Illes Balears. La segona part estaria dedicada a la bibliografia crítica, i la tercera seria un inventari de les fonts materials.
  3. L'edició de l'obra estarà a càrrec del següent comitè coordinador:

  Prof. Francesc Bujosa Homar, Catedràtic d'Història de la Ciència, Universitat de les Illes Balears.
  Prof. Isabel Moll Blanes, Catedràtica d'Història Contemporània, Universitat de les Illes Balears.
  Sr. Josep Miquel Vidal Hernández, llicenciat en Ciències Físiques. Coordinador Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis i Director de l'Enciclopèdia de Menorca.
  Sr. Felip Cirer, llicenciat en Filologia Hispànica i Director de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.
  El Sr. Miquel Marín Gelabert, llicenciat en Història, que actuarà com a Secretari Tècnic tendrà la funció d'assumir l'execució del treball.

  Segona. Contingut econòmic i àmbit de cobertura

  - L'aportació màxima per a la publicació del segon, tercer i quart volum de l'obra per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació serà de CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 Euros) i es distribuirà en tres anualitats: anys 2003, 2004 i 2005. La UIB es reservarà el 10% d'aquest import en concepte d'OVERHEAD (despeses generals d'infrastructures).

  - La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació inclourà en els seus pressupostos les partides necessàries per tal d'atendre, en concepte de transferència de capital a favor de la Universitat de les Illes Balears, els compromisos que se'n derivin del compliment d l'objecte d'aquest protocol de col·laboració, i en cap cas podran superar els imports següents:

  • Any 2003 Þ 50.000 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 de l'exercici del 2003.
  • Any 2004 Þ 70.000 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 de l'exercici del 2004 o partida equivalent.
  • Any 2005 Þ 50.000 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 de l'exercici del 2005 o partida equivalent.

  - El pagament de les quantitats de l'apartat anterior es realitzarà en les dates que s'indiquen a continuació:
  • Any 2003 Þ El pagament corresponent (50.000 euros) es realitzarà a la data de venciment de la vigència del protocol objecte de pròrroga, novembre de l'any 2003.
  • Any 2004 Þ El pagament corresponent (70.000 euros) es realitzarà a l'inici de l'any 2004.
  • Any 2005 Þ El pagament corresponent (50.000 euros) es realitzarà a l'inici de l'any 2005.

  - En acabar el primer any de prorroga, dia 1 de desembre de 2004, el comitè coordinador es compromet a haver realitzat la redacció del segon volum i a la finalització del segon any de la pròrroga, dia 1 de desembre de 2005 el mateix comitè es compromet a haver realitzat el tercer volum de l'obra. Quant al quart volum haurà de lliurar-se a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, abans del dia 1 de desembre de l'any 2006.

  - En el cas de falta de finançament del quart volum les parts podran acordar una ampliació de crèdit per aquest darrer període.

  - La UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquesta prorroga del protocol juntament amb la presentació del quart volum, abans del dia 1 de desembre de l'any 2006.

  - D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de Juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

  - Aquest expedient queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la llei 5/2002 de 21 de juny, de subvencions d'acord amb allò que disposa l'article 4.2 de l'esmentada llei.

  Tercera. Compliment de les parts

  Aquesta pròrroga del protocol es considerarà complerta, per part de la UIB, amb la realització de la gestió econòmica i administrativa del projecte segons les condicions establertes, d'acord amb les dates i especificacions establertes en aquest document, i, per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, amb l'abonament de les quanties esmentades.

  Quarta. Utilització dels resultats

  La documentació, si es fa esment d'on procedeix, podrà ser utilitzada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'obra reconeixeran expressament el finançament en la seva publicació.

  Cinquena. Cessió de drets a tercers

  En cas que del resultat de la pròrroga del protocol se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

  Sisena. Vigència de la prorroga del protocol

  La vigència de la prorroga del protocol s'iniciarà el dia 1 de desembre de 2003, i tindrà una durada de tres anys, per tant terminarà el dia 1 de desembre de 2006.

  Setena. Finalització anticipada

  La realització del la promoció objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per acord mutu entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la Universitat de les Illes Balears ha de reintegrar les quantitats no executades a la Tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears i aportar còpia del document acreditatiu del reintegrament a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

  Vuitena. Comissió de seguiment

  Per a la vigilància i el control del desenvolupament de la present prorroga del protocol es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, pel director general d'R+D+I, i per part de la UIB, pel vicerector de Política Científica. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment de la prorroga del protocol, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del protocol.

  Novena. Causes de resolució

  Seran causa de resolució de la present pròrroga del protocol:

  • L'acord mutu de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  • L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants de la pròrroga del protocol.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte de la pròrroga del protocol.

  Desena. Naturalesa i jurisdicció

  Aquesta pròrroga del protocol de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació de la pròrroga del protocol correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

  Onzena. Obligació de les parts

  Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquesta prorroga del protocol i de la normativa vigent que l'afecti.

  Dotzena. Divergències

  Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del la present prorroga del protocol, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí l'òrgan constituït a aquest efecte.

  Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta pròrroga del protocol, ambdues parts la signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

  Per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació,

   

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Luis A. Ramis de Ayreflor
  Conseller

  Avel·lí Blasco
  Rector

  Diligència

  El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).