Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc amb l'Associació Pro Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (ASPEUR) (Brasil)

Novo Hamburgo, 2 de desembre de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Lauro Tischer, com a representant legal de l'Associació Pro Ensenyament Superior a Novo Hamburgo (ASPEUR).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues partes actuen en nom dels càrrecs que ocupen, es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i manifesten la voluntat de continuar col·laborant en el camp de la formació i investigació en tecnologies informàtiques, i per això

EXPOSEN

Primer . Que l'objectiu d'aquest protocol és establir un marc de col·laboració per al desenvolupament d'activitats d'investigació tecnològica i postgrau en Informàtica, a fi d'incrementar la vinculació de les dues institucions en aquesta àrea del coneixement.

Segon . Es coordinaran activitats acadèmiques relacionades amb plans d'investigació i desenvolupament tecnològic conjunts.

Tercer . S'afavoriran les activitats d'intercanvi/perfeccionament docent entre les dues institucions.

Quart . Les unitats acadèmiques intervinents tenen com a responsables la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut de Ciències Exactes i Tecnològiques (ICET) del Centre Universitari FEEVALE (ASPEUR).

Cinquè . Ambdues dues universitats convenen de designar responsables de l'execució de les activitats que preveu aquest annex els professors doctor Francisco Perales López (per la UIB) i doctor Cléber Cristiano Prodanov (per la FEEVALE-ICET).

ACORDEN

Primer . Realitzar investigació i desenvolupament conjunt en les àrees de visió per ordinador i processament d'imatges, gràfics per ordinador, com també les relacionades amb la gestió i el desenvolupament de productes i processos innovadors.

Segon . Realitzar desenvolupaments conjunts en l'àrea de tecnologia informàtica aplicada a l'educació, en particular en ambients i eines per a educació no presencial.

Tercer . Realitzar desenvolupaments conjunts en l'àrea de microelectrònica.

Quart . Intercanviar personal docent de postgrau per al dictat de cursos acreditats per ambdues universitats.

Cinquè . Cooperar en la formulació i direcció de tesis de postgrau.

Sisè . Per al present conveni, les accions que es realitzaran seran les següents:

  • Promoure la presentació de projectes conjunts d'investigació i desenvolupament en els temes d'interès comú.
  • Analitzar el desenvolupament conjunt de productes tecnològics d'interès per a ambdues institucions.
  • Establir un programa d'intercanvi de docents i investigadors, incloent-hi la possibilitat de direcció conjunta de tesis de postgrau.
  • Cooperar en la utilització de recursos específics de processament disponibles en els grups d'investigació i desenvolupament d'ambdues institucions.
  • Promoure l'intercanvi de coneixement i experiències concretes de R+D entre els grups d'investigació esmentats, a fi de potenciar el desenvolupament de recursos humans i afavorir la presència en congressos i reunions científiques en ambdós països.

Setè . L'organització i la metodologia de treball seran dels responsables acadèmics que han de formular un pla de treball bianual.

Vuitè . És responsabilitat de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i de l'ICET la gestió de fons específics per al desenvolupament de les activitats previstes en els plans de treball. Aquests fons poden provenir d'organismes nacionals o internacionals als quals es presentin els projectes de R+D conjunts que es preveuen.

Novè . Els resultats parcials o definitius que s'aconsegueixin per l'activitat científica conjunta, les universitats els han de donar a conèixer, amb la menció que han estat elaborats en el context d'aquest annex. Així mateix, si hi ha alguna transferència de resultats amb benefici econòmic, aquest l'han de compartir ambdues universitats.

Desè . S'estableix una vigència de dos anys per a aquest annex, el qual es renovarà automàticament per períodes iguals. Qualsevol de les parts el pot denunciar mitjançant comunicació fefaent, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de cessament del conveni. En cas de tenir cursos pendents o compromisos assumits, ambdues parts es comprometen a complir les obligacions que els corresponguin abans de cessar el conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en portuguès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'ASPEUR ¿ FEEVALE, Lauro Tischer Rector
Per la Universitat de les Illes Balears,Avel·lí Blasco Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).