Convenis i acords marc signats per la UIB

DOCUMENT D'ACORD

Met Office (membre responsable per al programa EUCOS) / MEDEX (representat per l'INM) OBJECTE: Suport de MEDEX a EUCOS

DATA: 2 de desembre de 2003

ENTRE:MET OFFICEFitzroy Road, Exeter EX1 3PB, United Kingdom, Instituto Nacional de Meteorología (INM) Apartado de Correos 285, E-28071 MADRID, Espanya, i Universitat de les Illes Balears (UIB) Carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07071 Palma, Espanya.

S'ha acordat el següent:

GLOSSARI DE TERMES
DdA Document d'acord
EUCOS Sistema compost d'observació d'EUMETNET
EUMETNET Xarxa de Serveis Meteorològics Europeus
EUMETNET CO Oficina de coordinació d'EUMETNET
GOS Sistema Global d'Observació
MEDEX EXperiment MEDiterrani
Membre responsable Un servei meteorològic responsable de la gestió d'un programa EUMETNET
Membres Serveis meteorològics que participen a EUMETNET
PNB Producte nacional brut
PNT Predicció numèrica del temps
PNTG Predicció numèrica del temps general
OECD Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament
OMM Organització Meteorològica Mundial
OSE Experiment sobre Sistema d'Observació
OSSE Experiment sobre Sistema d'Observació Simulat
Participants Membres d'EUMETNET que participen al programa operatiu de l'EUCOS i/o a MEDEX
PB-OBS Pannell del programa EUMETNET per a les observacions
Programa Obligatori Un programa EUMETNET obligatori que requereix la participació de tots els membres d'EUMETNET
SMN Servei Meteorològic Nacional
UIB Universitat de les Illes Balears
WWW World Weather Watch - Vigilància Meteorològica Mundial

PREÀMBUL

MEDEX, l'Experiment Mediterrani sobre ciclons que produeixen temps d'alt impacte a la Mediterrània, és un projecte internacional d'investigació i desenvolupament, aprovat per l'OMM (el 2000), dins el Programa d'investigació meteorològica mundial.

L'objectiu general de MEDEX és millorar el coneixement i la predicció del ciclons que produeixen temps advers, d'alt impacte social a la Mediterrània. Els objectius específics de la Fase 1 (2001-2004) són els següents:

1) Una climatologia dinàmica d'aquests ciclons
2) La comprensió física i la simulació numèrica mitjançant models de PNT dels factors que intervenen en aquests episodis
3) La determinació de les àrees i els factors més sensibles que afecten una predicció precisa d'aquests fenòmens

La tasca de realitzar càlculs de sensibilitat a MEDEX serà realitzada principalment per Météo-France i la Universitat de les Illes Balears (UIB).

L'octubre de 2001 el Consell d'EUMETNET, representant els Membres, va decidir ajuntar esforços per optimitzar el segment terrestre del sistema d'observació a escala europea, mitjançant un Programa operatiu per a un sistema compost d'observació d'EUMETNET (EUCOS). La proposta de programa operatiu EUCOS va proporcionar recomanacions per a l'evolució d'EUCOS en el període 2002-2006 (Ref. 1), encara que un programa d'estudis en desenvolupament refinaria i estalonaria més tard aquestes propostes. També s'ha desenvolupat un document (Ref. 2) que inclou propostes per a un conjunt complet d'OSE/OSSE EUCOS, demostracions tecnològiques, estudis sobre xarxes i estudis en col·laboració, cobrint tot el període del programa operatiu EUCOS (2002-2006) inicialment aprovat.

El programa MEDEX comparteix alguns objectius importants amb EUCOS i per tant té una importància potencial per als Membres d'EUMETNET, ja que pot proporcionar una millor determinació de les àrees sensibles a la Mediterrània i sud d'Europa, en general. Si s'aconsegueixen els objectius, això podria ajudar a una millor informació per establir prioritats d'observació a la regió.

El programa d'estudis EUCOS (Ref. 2) va ser examinat i aprovat pel Consell d'EUMETNET durant la seva 16è Reunió, el 13 de setembre de 2002. Hi anava inclosa una proposta per la qual EUCOS proporcionaria fons de suport a MEDEX, suposant que el Consell d'EUMETNET proporcionàs un finançament anual adequat.

Aquest document d'acord detalla el que s'ha convingut entre el Met Office britànic, com a Membre responsable per al programa EUCOS, l'INM, com a servei meteorològic coordinador del MEDEX, i la UIB, com a institució participant al MEDEX, amb responsabilitats particulars a l'objectiu 3 de la Fase 1 de MED

ARTICLE 1: Objectiu

1.1. L'objectiu d'aquest DdA és establir els termes pels quals:

  • El Met Office contribuirà amb finançament a determinades activitats identificades de MEDEX durant 2003 i 2004, en representació d'EUCOS.
  • A partir del treball realitzat principalment per la UIB i Météo-France, l'INM, basant-se en les activitats MEDEX, proporcionarà assessorament a EUCOS en relació amb les àrees sensibles associades a temps advers, d'alt impacte, per ajudar a una millor informació d'EUCOS respecte de les prioritats d'observació al sud d'Europa i a l'àrea mediterrània.

ARTICLE 2: Compromisos de l'INM i la UIB

2.1. L'INM, l'Institut Nacional de Meteorologia Espanyol, organització coordinadora per al MEDEX, és responsable d'organitzar i estimular els participants a MEDEX en la realització dels estudis científics definits per la proposta MEDEX, Fase 1 (Ref. 3).

2.2. Per a la seva tasca de realitzar càlculs de sensibilitat per a MEDEX, la UIB elaborarà les factures i rebrà el suport financer proporcionat per EUCOS, d'acord amb els articles 4 i 5 següents. Les factures de la UIB s'han de presentar aprovades per l'INM.

2.3. Com a contrapartida a aquest suport financer, l'INM es responsabilitza d'assegurar que EUCOS rebi els següents informes de MEDEX, proporcionant assessorament a EUCOS sobre prioritats d'observació a la Mediterrània i a la regió del sud d'Europa, en general:

  • Un informe provisional de progrés a final de 2003.
  • Un informe final, a final de 2004, amb el contingut següent:
    • Conclusions finals dels estudis de sensibilitat.
    • Assessorament a EUCOS en relació amb possibles estratègies d'observació per millorar les prediccions de temps d'alt impacte al sud d'Europa.

2.4. La UIB (i Météo-France) proporcionaran a l'INM els resultats d'investigació i la informació suficients per elaborar els informes indicats a 2.3.

2.5. Una visió general del treball que MEDEX realitzarà en suport d'EUCOS s'inclou com a annex 1 aquest DdA.

ARTICLE 3: Compromisos del Met Office

3.1. El Met Office, actuant com a Membre responsable per a EUCOS, pagarà a la UIB els fons necessaris (d'acord amb els articles 4 i 5 següents) requerits per realitzar les activitats MEDEX apropiades.

3.2. El Met Office proporcionarà a MEDEX, de tant en tant, les directrius que puguin ser necessàries per aclarir la casta d'assessorament que EUCOS necessiti.

ARTICLE 4: Condicions financeres

La taula següent descriu la contribució que EUCOS farà a MEDEX. La xifra per a 2003 ha estat aprovada i és fixa. La xifra per a 2004 és indicativa, subjecta a l'acord final del Consell d'EUMETNET per al pressupost 2004 d'EUCOS.

(xifres en euros)

2003

2004

Contribució

12.000

12.000

ARTICLE 5: Modalitats de pagament

1. La UIB facturarà al Met Office anualment (amb l'aprovació de l'INM), d'acord amb el calendari següent, per a cadascun dels pagaments descrits a l'article 4 anterior:

 

2003

2004

Data de facturació

En el termini de 30 dies des de la signatura d'aquest DdA per les parts

Abril

2. El Met Office farà el pagament, en euros, en el termini de 30 dies des de la recepció de la factura.

3. El Met Office no estarà obligat a lliurar el pagament de 2004 fins que no hagi rebut un informe satisfactori sobre el progrés realitzat durant 2003.

4. En cas que part de les contribucions dels participants en el programa EUCOS no s'hagin percebut o no s'hagin de percebre, el Met Office no estarà obligat a incórrer en despeses superiors a les quantitats rebudes.

ARTICLE 6: Modificacions

Aquest DdA només es pot modificar per acord escrit entre el Met Office, l'INM i la UIB, annex al mateix DdA.

ARTICLE 7: Durada

Aquest DdA té una validesa de dos anys i tres mesos, des del primer de gener de 2003 fins al 31 de març de 2005, data en la qual els productes descrits a l'article 2 hauran hagut de ser proporcionats al Met Office.

ARTICLE 8: Resolució

1. Aquest DdA pot ser resolt per l'INM, la UIB o el Met Office mitjançant notificació prèvia en el termini de sis mesos.

2. En cas que aquest DdA es resolgui, la UIB tornarà al Met Office tots els fons no compromesos proporcionats d'acord amb els termes d'aquest DdA, juntament amb els resultats de qualsevol investigació duta a terme d'acord amb aquest DdA.

3. En aplicació de l'article 11 de l'acord d'EUMETNET, el Consell d'EUMETNET, per majoria de dos terços, pot decidir resoldre el DdA d'EUCOS amb el Met Office, si no compleix les seves obligacions. En aquest cas, el present acord quedarà resolt sense notificació prèvia.

ARTICLE 9: Resolució de conflictes

9.1. En el cas de conflictes relacionats amb la interpretació o execució d'aquest DdA, les parts faran tot el possible per resoldre'ls amistosament, abans d'emprendre qualsevol altra acció.

ARTICLE 10: Drets de propietat intel·lectual

10.1. Tots els drets de propietat intel·lectual que resultin del treball de MEDEX en suport del programa operatiu EUCOS seran compartits a parts iguals entre els Participants en EUCOS i MEDEX. Els Participants s'asseguraran que aquests drets de propietat siguin reconeguts a qualsevol reproducció dels productes.

10.2. Els Participants en EUCOS i MEDEX prendran sempre mesures raonables per a evitar dany o infracció dels drets de propietat intel·lectual descrits anteriorment. ______________________________________________________________________ SIGNATURES

 

Data:

Data:

Signatura per:

INM

  Signatura per:

Met Office

Signat:

  Signat:
Nom:   Nom: Anne E. Eames

Data:

Signatura per: UIB Signat: Nom: Avel·lí Blasco Esteve

REFERÈNCIES

1. EUCOS-PM and CO, EUCOS Operational Programme Proposal, (EMN/C13/Doc2 )

2. Jim Caughey / Bruce Truscott, EUCOS Studies Programme (EMN/C16/Doc5, 14 th Aug 2002)

3. Dr. Agustí Jansà / Prof. Pinhas Albert / Dr. Andrea Buzzi, Cyclones that Produce High Impact Weather in the Mediterranean, MEDEX (Phase 1). (Disponible a http://medex.inm.uib.es/)

Col·laboració EUCOS-MEDEX

Com en altres llocs, a l'àrea mediterrània la inexactitud en les condicions inicials es pot considerar una font d'error rellevant en les fallades de predicció. D'acord amb les recomanacions formulades al MEDEX pel Comitè Científic Director per al Programa Mundial d'Investigació Meteorològica de l'OMM (WWRP/SSC), al projecte mediterrani MEDEX s'ha de prestar especial atenció a la identificació de les àrees sensibles, definides com a regions en les quals les observacions addicionals poden conduir a una millora de la predicció dels episodis de ciclogènesi mediterrània.

La determinació d'àrees sensibles serà realitzada mitjançant càlculs fets amb els sistemes de models adjunts ARPEGE/IFS i MM5. En el cas de l'àrea mediterrània, se suposa que serà necessari incloure els processos humits i la convecció en els càlculs amb adjunts.

Tot i que està disponible un estudi EUCOS de climatologia general de les àrees sensibles relacionades amb el sud d'Europa (Marseille & Bouttier, 2000), no se sap quines són les àrees sensibles per als casos de ciclons que produeixen temps d'alt impacte a la Mediterrània. El projecte MEDEX afavoreix més l'aproximació mitjançant estudis de casos específics que la realització de càlculs de sensibilitat per a tota classe de situacions. Tanmateix, no es poden extreure conclusions generals amb càlculs de sensibilitat individuals. Per tant, per al problema de la ciclogènesi mediterrània necessitam una aproximació mixta, climatològica i dinàmica.

A grans trets, proposam una aproximació en dues etapes. La primera etapa utilitza una base de dades sistemàtica de ciclons, incloses les seves descripcions tridimensionals, i, fins on sigui possible, un algoritme de determinació automàtica de trajectòries, per construir les propietats estadístiques significatives dels ciclons mediterranis. En la segona etapa es determinaran les sensibilitats a les condicions inicials en situacions mediterrànies típiques, de representativitat coneguda.

S'ha sabut a partir de FASTEX (l'experiment internacional sobre trajectòries de fronts i temporals) la importància que té per als càlculs de sensibilitat focalitzar-se sobre sistemes particulars, en lloc de calcular mitjanes sobre àrees massa grans o mitjanes fetes per combinació de situacions que corresponen a règims de flux molt diferents.

Però els aspectes estadístics (en les línies metodològiques anteriorment esmentades) són molt importants per donar fonament a eines que serveixin per a la presa de decisions i que siguin útils per enfrontar-se a possibles episodis extrems: per això és important disposar de mostres com més grans millor com a informació de fons.

És important disposar tant de sistemes compostos «típics», de coneguda representativitat, obtinguts a partir de reanàlisis extenses, com de casos d'estudi ben documentats, com els proporcionats per l'experiment de camp FASTEX o, en el cas de MEDEX, per una llista de casos seleccionats.

Els aspectes nous són en el càlcul de sensibilitat. O trobam una manera acceptable de calcular-la com a mitjana a partir d'un conjunt de règims de flux «típics» que condueixen a ciclogènesi o extraiem els casos que són més pròxims al centre de les classes i calculam les sensibilitats per a aquests casos. D'aquesta manera esperam ser capaços d'aportar idees noves sobre la «tipicitat» d'un conjunt de situacions característiques, així com mapes de sensibilitat per a diferents abasts, més rics en senyal que els mapes mitjans obtinguts aleatòriament.

S'espera que aquest treball conduirà a un bon assessorament per al desenvolupament de la xarxa EUCOS a l'àrea mediterrània i més especialment per a la definició de requeriments per a observacions específicament desplegades per a la millora de la predicció del temps d'alt impacte.

Diligència

El present acord protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).