Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i la Universitat de les Illes Balears

Madrid/Palma, 20 d'octubre de 2003

REUNITS

D'una part el senyor Luis Alberto de Cuenca y Prado, secretari d'Estat de Cultura, en representació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Manifesten la seva voluntat de col·laborar en la millor protecció del patrimoni històric situat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'àmbit d'aquesta col·laboració se centrarà en la recollida de dades que permeti elaborar l'Inventari general de béns mobles situats a la comunitat autònoma esmentada, als efectes de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

En conseqüència, acorden de subscriure el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix en la realització del treball següent: emplenar les fitxes processades que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports ha elaborat per a la realització de l'Inventari general de béns mobles. Les fitxes emplenades es referiran a objectes en què concorrin les característiques assenyalades a l'apartat primer de l'article 26 de la Llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. Les fitxes s'emplenaran en tres exemplars, i s'aportaran fotografies de 10 cm ´ 15 cm, en color, o de mida superior de l'objecte corresponent, amb el negatiu (fotografia en quatre exemplars i negatiu en tres exemplars). Les fitxes s'emplenaran d'acord amb el que es preveu a les normes específiques elaborades amb aquest fi per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Les fitxes en qüestió es referiran a tots els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic de rellevància singular que es trobin en els immobles la relació dels quals s'adjunta, que ha estat proporcionada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segona . El nombre de fitxes que s'han de lliurar és de 2.492, amb dos duplicats de cada fitxa i la corresponent còpia sobre suport informàtic, cosa que fa un total de 7.476 fitxes i els disquets necessaris per contenir aquesta informació. La fitxa que correspon a la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals anirà amb dues fotografies i un negatiu, i les dues fitxes restants aniran amb una fotografia i un negatiu cada una, cosa que fa un total de 9.968 fotografies i 7.476 negatius.

Tercera . El preu que es pagarà per cada fitxa emplenada, inclosos els duplicats i les fotografies i els negatius corresponents, així com la còpia sobre suport informàtic, serà de 33,06 euros, IVA inclòs, cosa que constitueix un total de 82.388,04 euros, IVA inclòs, que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports abonarà a la Universitat de les Illes Balears amb càrrec al concepte pressupostari 620.08, del Programa 458.D.

Quarta . El treball es presentarà en arxivadors de dimensions aproximades de 35 cm ´ 25 cm ´ 10 cm, i en cada un hi ha de figurar una relació que reculli les fitxes que conté i indiqui els béns mobles que s'hi hagin catalogat.

Igualment, s'adjuntarà una llista general que contingui tots els objectes inventariats, amb indicació de l'arxivador corresponent de lliurament i el nombre de fitxes de la Comunitat Autònoma.

En cada fotografia (mitjançant etiqueta autoadhesiva col·locada al dors) i en cada fitxa hi ha de figurar el número assignat per la Comunitat Autònoma, i hi han de constar també les sigles de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cinquena . El lliurament i el pagament del treball es duran a terme de la manera següent: un únic lliurament, i la totalitat del preu s'abonarà una vegada rebut conformement el material objecte del present conveni.

I com a prova de conformitat, firmen aquest document al lloc i en la data indicats més amunt.

Pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Luis Alberto de Cuenca y Prado
Secretari d'Estat de Cultura

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de juliol de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).