Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre béns culturals

A la seu del Consell de Mallorca, 29 de maig de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme del Consell de Mallorca, Antoni Pascual i Ribot, amb habilitació expressa de l'Honorable Senyora Presidenta del Consell de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 16 de maig de 2003, assistit per la Il·lustríssima Senyora Secretària Tècnica, Maria Magdalena Tortella i Mas.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts compareixents, reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, de comú acord,

DECLAREN

Una de les competències que exerceix el Departament d'Obres Públiques i Urbanisme, a través de la seva Àrea de Patrimoni Històric, és la tramitació dels procediments administratius de declaració de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 9 de l'esmentada Llei, per a la declaració de bé d'interès cultural és necessari informe favorable d'almenys una de les institucions consultives previstes a l'article 96, essent la Universitat de les Illes Balears una d'aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

Primer . Mitjançant aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears, sol·licitats pel Departament d'Obres Públiques i Urbanisme del Consell de Mallorca, per fer possible l'adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d'interès cultural.

Segon . La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d'aquest conveni serà a càrrec del/la directora/a del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . En el marc del present conveni, el Departament d'Obres Públiques i Urbanisme del Consell de Mallorca podrà sol·licitar, de manera excepcional, la realització d'informes de seguiment d'obres de restauració de béns culturals autoritzats per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Quart . Per fer front a les despeses derivades de la realització dels esmentats informes, el Consell de Mallorca aportarà la quantitat de dotze mil euros (12.000 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 90 45320 22706, i reserva de crèdit autoritzada 200300024668.

Cinquè . La durada d'aquest conveni es fixa fins a 31 de desembre de 2003.

Així ho acorden ambdues parts, firmant per duplicat i a un sol efecte el present conveni de col·laboració, al lloc i a la data a l'encapçalament assenyalats.

El Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme del Consell de Mallorca,

 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Antoni Pascual i Ribot
Avel·lí Blasco Esteve

La Secretària Tècnica

 

M. Magdalena Tortella i Mas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de juliol de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).