Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i la Universitat de les Illes Balears
Programa Digital Òpera. El Liceu a la Universitat
Projecte Òpera Oberta

Barcelona, 15 d'octubre de 2003

REUNITS

D'una banda, el senyor Josep Caminal i Badia, en qualitat de director general de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb CIF núm. G-60754223 i domicili a Barcelona, la Rambla, 51-59 (CP 08002), en virtut de l'escriptura de poder atorgada davant el notari de Barcelona senyor José-Eloy Valencia Docasar, el dia 17 de juliol de 2000, amb el núm. 2662 del seu protocol (d'ara endavant, el Liceu).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Totes dues parts es reconeixen mútuament amb prou capacitat per subscriure contractes i obligar-se, i amb aquesta finalitat

MANIFESTEN

I. Que el Liceu és una fundació privada catalana de caire cultural, la principal finalitat de la qual és promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més específicament, de la cultura operística, que, des del punt de vista històric, ha estat un dels elements distintius de Barcelona, i que ha permès acreditar el Gran Teatre del Liceu com un dels centres més prestigiosos del món.

II. Que la UIB, en el desenvolupament de la seva funció pública d'educació superior, té entre els seus objectius contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament universitari, així com de la cultura i de la ciència, raó per la qual està interessada a col·laborar amb els sectors socials més dinàmics per aconseguir una formació integral de l'estudiant i un estímul del desenvolupament científic.

III. Que el Teatre del Liceu disposa d'uns sistemes tecnològics d'avantguarda i està interessat a aprofitar les possibilitats que ofereixen avui dia les noves tecnologies per incrementar la difusió de l'òpera i per potenciar la recerca i formació de nous públics, especialment entre universitaris.

IV. En aquest sentit, durant el passat curs acadèmic, el Liceu i diverses universitats van dur a terme un programa experimental consistent en un curs universitari de lliure configuració, o de lliure elecció, sobre iniciació a l'òpera, l'originalitat del qual va ser la transmissió en directe de diversos títols de la temporada del Liceu, entre el novembre del 2002 i l'abril del 2003, i amb una pàgina web d'informacions complementàries. El curs va tenir una assignació d'un o més crèdits per als estudiants.

VI. Que, atès l'èxit obtingut de l'experiència esmentada, interessa a ambdues parts programar novament un curs acadèmic similar, i amb aquesta finalitat estableixen aquest conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

El Liceu i la UIB col·laboraran en tot allò que sigui necessari a fi que es puguin emetre, des del Gran Teatre del Liceu fins a la seu de la UIB, les següents representacions operístiques de la temporada 2003-2004:

 1. dimecres, 15 d'octubre de 2003, Hamlet , de Charles Louis Ambroise Thomas.
 2. dimarts, 18 de novembre de 2003, Tosca , de Giacomo Puccini.
 3. dijous, 11 de desembre de 2003, W intermärchen , de Philippe Boesmans.
 4. dijous, 22 de gener de 2004, Peter Grimes , de Benjamin Britten.
 5. dimecres, 24 de març de 2004, Macbeth , de Giuseppe Verdi.

Totes es transmetran en temps real llevat de Wintermärchen , que serà en diferit, per tal com les dates de programació de la temporada queden fora del curs acadèmic.

Si per raons alienes a la voluntat del Liceu no és possible oferir la transmissió d'alguna d'aquestes obres en les dates assenyalades, el Liceu ho comunicarà a la Universitat amb la màxima antelació possible.

Segona. Tecnologia que s'utilitzarà

S'adjunta com a annex a aquest conveni ¿i en forma part a tots els efectes¿ una descripció de l'estructura bàsica de la xarxa que es farà servir per a la retransmissió, així com de les tecnologies i els equipaments necessaris per dur-la a terme.

El Liceu es compromet a dur el senyal i el contingut audiovisual a la UIB, però no es fa càrrec del transport i de la reproducció d'aquest senyal en el lloc de recepció a la UIB, que aniran a compte i a càrrec d'aquesta.

El Liceu s'encarregarà de contractar a càrrec seu el realitzador i els equips i serveis tècnics necessaris per a l'emissió. A més, cedirà temporalment a la UIB una llicència d'ús del software necessari per a la recepció.

Tercera. Condicions per a l'emissió a la UIB

La UIB ha de posar a disposició del projecte tots els mitjans que calgui perquè la recepció a la seva seu es dugui a terme en condicions òptimes de visió i so. L'accés a la sala on tingui lloc la retransmissió serà restringit, de manera que únicament podran assistir a l'emissió els professors, els estudiants universitaris que s'hagin inscrit en el curs i el personal tècnic que hi sigui necessari. La UIB prendrà totes les mesures que siguin necessàries per tal de garantir el compliment d'aquesta obligació.

Les òperes s'emetran subtitulades en català.

A la pantalla apareixeran la menció «Retransmissió des del Gran Teatre del Liceu, Barcelona» o similar, i el logo del Liceu. També hi apareixeran els crèdits que decideixi el Liceu.

Sota cap concepte no es podran dur a terme enregistraments, totals o parcials, de cap de les emissions que es duguin a terme, ni tan sols amb finalitats docents o d'arxiu. La UIB prendrà les mesures que calgui per assegurar el compliment d'aquesta obligació, i assumirà en exclusiva la responsabilitat en cas d'incompliment.

Quarta. Obligacions del Liceu

A més de les esmentades més amunt, el Liceu s'obliga a negociar i obtenir a càrrec seu l'autorització corresponent de tots els artistes intèrprets executants (equips creatius, cantants, directors, orquestra i cor), i assumeix en exclusiva la responsabilitat en el supòsit que hi hagi reclamacions per part de qualsevol d'ells.

De la mateixa manera, el Liceu posarà tots els mitjans auxiliars que calgui i donarà les facilitats necessàries perquè els equips tècnics que hi hagin d'intervenir puguin treballar en les millors condicions possibles, respectant en tot moment els drets dels espectadors a presenciar l'espectacle en les condicions habituals. En cas de conflicte, prevaldrà el dret dels espectadors.

Cinquena. Característiques del curs universitari

El curs ha de reunir les característiques següents:

 1. S'adreçarà exclusivament a estudiants universitaris.
 2. S'haurà de confeccionar un cens d'estudiants inscrits, que rebran una targeta identificativa per part del Liceu.
 3. Reunirà totes les garanties tecnicoadministratives per a l'execució del programa.
 4. Es controlarà l'assistència dels estudiants a totes les sessions.
 5. Els estudiants tindran dret a obtenir un o més crèdits curriculars.
 6. Al final del curs, els estudiants contestaran un qüestionari que permetrà valorar-ne l'aprofitament i facilitarà al Liceu la informació necessària per introduir, en cursos successius, els canvis que millorin el projecte.

Abans de l'inici del curs, la UIB facilitarà obligatòriament al Liceu la relació de tots els estudiants que s'hi hagin inscrit, per tal que hom els pugui trametre informació relativa a les activitats artístiques del Teatre.

Sisena. Caràcter no lucratiu del conveni

Totes dues parts declaren l'absència de finalitat lucrativa en el desenvolupament d'aquest conveni.

De la mateixa manera, cadascuna assumirà en exclusiva els costs que es generin arran del compliment de les seves obligacions respectives, que s'inclouen en aquest document, i s'abstindrà de reclamar qualsevol tipus de preu o compensació a l'altra part.

A fi de poder finançar les obligacions assumides pel Liceu en virtut d'aquest conveni, aquest es reserva el dret de negociar i obtenir la col·laboració o el patrocini d'empreses o entitats interessades en el projecte. La UIB haurà d'acceptar les condicions que es pactin amb aquesta finalitat.

Setena. Drets d'autor i materials musicals o d'orquestra

En totes aquelles obres que no siguin de domini públic, el Liceu s'encarregarà de negociar i obtenir dels autors o dels seus representants legals o drethavents l'autorització preceptiva per dur a terme les emissions previstes.

El Liceu, també, es farà càrrec de l'import de lloguer de materials musicals o d'orquestra de les obres que s'emetin, en la part que correspongui per a la comunicació pública. En el supòsit que es tracti de materials propietat del Liceu, aquest en cedeix l'ús gratuït per a les finalitats objecte d'aquest conveni.

La UIB es farà càrrec, en la part que li correspongui pels actes de comunicació pública que tinguin lloc a la seva seu, de l'abonament dels cànons o les remuneracions per la cessió dels drets administrats per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) o per altres entitats de gestió facultades amb aquesta finalitat, en cas que siguin exigibles legalment.

Vuitena. Vigència, pròrroga i resolució

Aquest acord serà vigent des del moment de la seva signatura i estén la seva durada fins al final del curs universitari. Transcorregut aquest termini, el conveni quedarà prorrogat automàticament per anys successius, llevat que alguna de les parts notifiqui a l'altra la seva voluntat de no prorrogar-lo un mes abans de la seva finalització. En cas de pròrroga, el Liceu comunicarà a la UIB les representacions operístiques programades per al següent curs en el termini de temps més breu possible.

Tot i que les parts poden deixar sense efecte aquest document de mutu acord en qualsevol moment, qualsevol d'elles el pot denunciar si comunica a l'altra per escrit la seva voluntat de fer-ho amb un mes d'anticipació.

En cas de resolució, cal finalitzar totes les tasques i els compromisos prevists en el moment de la denúncia o modificació d'aquest acord, tot i que, de manera alternativa, les parts també poden pactar-ne l'anul·lació o modificació.

Novena. Causes d'extinció anticipada

Són causes d'extinció d'aquest contracte, a més de l'incompliment de les obligacions previstes en aquest contracte, el cessament de l'activitat de qualsevol de les parts, per qualsevol causa.

Quan l'incompliment d'aquest contracte sigui per força major, les parts estan facultades per resoldre'l sense que es puguin reclamar recíprocament cap quantitat en concepte d'indemnització.

Desena. No-constitució de vincle o societat entre les parts

Aquest conveni no representa la constitució de cap societat, associació o qualsevol altra classe de vinculació entre les parts, les quals assumeixen solament les obligacions que figuren a la redacció del seu text i hi limiten les responsabilitats respectives.

Els acords, contractes o convenis que cadascuna de les parts pugui formalitzar amb tercers durant la vigència d'aquest conveni seran totalment aliens a l'altra i al conveni mateix.

Entre la UIB i el Liceu no hi ha cap tipus de relació de solidaritat o subsidiarietat, i cadascuna respon de manera individual i exclusiva per les seves accions o omissions que es derivin d'aquest conveni.

Tot l'anterior no exclou la possibilitat que les parts, de comú acord, modifiquin en el futur aquest document i adoptin com a forma de col·laboració qualsevol modalitat associativa admesa legalment.

Onzena. Modificacions del conveni

Aquest document constitueix l'acord total entre les parts i substitueix qualsevol comunicació o document amb data anterior en relació amb el seu objectiu.

Qualsevol modificació o addenda posterior s'ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha de ser signada per totes dues parts, tot fent-hi constar de manera clara i distinta que és una esmena o addenda d'aquest conveni.

Dotzena. Notificacions

Qualsevol notificació que sigui adequada o necessària per al desenvolupament d'aquest acord caldrà que es faci per escrit i es transmeti al domicili de les parts que consta en el paràgraf d'identificació del sotasignat d'aquest acord.

També serà vàlida la comunicació feta per fax o correu electrònic a les adreces següents:

Liceu: La Rambla, 51-59
08002 Barcelona
Tel. 93 485 99 02
Fax 93 485 99 55
A/e: digital.opera@liceubarcelona.com

UIB
Son Lledó.
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5.
07122 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 17 30 36
Fax 971 17 30 30
A/e: rector@uib.es

Tretzena. Llei aplicable i jurisdicció competent

Per interpretar i aplicar aquest conveni, les parts acudiran a la literalitat de les seves clàusules, i sempre les interpretaran d'acord amb el principi de bona fe i amb la legislació espanyola com a aplicació complementària.

Per a la resolució de qualsevol conflicte judicial promogut amb motiu de la interpretació o execució d'aquest conveni, les parts se sotmeten als tribunals de Barcelona i renuncien al seu propi fur si és diferent.

I com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Fundació del Gran Teatre del Liceu,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Josep Caminal
Director general
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembrre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).