Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per el desenvolupament del Projecte Life Natura Conservació d'àrees amb flora amenaçada a l'illa de Menorca (LIFE2000NAT/E/7355)

Palma, 16 de setembre de 2003
Maó, 26 de setembre de 2003

REUNITS

Per una part, l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, com a Presidenta del Consell Insular de Menorca, elegida en sessió plenària de 4 de juliol de 2003, amb domicili a la plaça de la Biosfera, 5, de Maó.

Per altra part el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 13 de maig), que actua en representació de la dita entitat, en virtut de les facultats que li confereixen els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOCAIB 45/99).

EXPOSAM

Atès que una vegada finalitzat i validat per part de la comissió de seguiment el Pla de gestió i conservació de l'espècie Apium bermejoi aquest plantejava, entre d'altres, i per tal de garantir la supervivència d'aquesta espècie, la reintroducció de noves poblacions.

Atès que es considera que el Laboratori de Botànica, del Departament de Biologia de la UIB, és el més indicat per executar aquesta acció.

Atès que l'actuació de reintroducció d' Apium bermejoi forma part del projecte LIFE atorgat per la UE al Consell Insular.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat per establir el present conveni i establim els següents

ACORDS

Primer

La Universitat de les Illes Balears, a través del Laboratori de Botànica del Departament de Biologia, es compromet a realitzar l'acció de reintroducció de noves poblacions de l'espècie Apium bermejoi , prevista al projecte LIFE, amb les actuacions següents:

  • Realitzar un estudi de variabilitat genètica.
  • Elaborar un pla detallat d'introducció que inclogui un estudi de viabilitat de les diferents zones on s'ha de fer la reintroducció i una continuació del seguiment de la població original.
  • Dedicar la tardor del 2003 a posar a punt la metodologia i a realitzar una introducció a petita escala al lloc on es troben les poblacions originals.
  • Durant l'any 2004 realitzar les accions més importants, com crear noves poblacions a altres indrets, les quals s'han de determinar al pla esmentat al segon punt.
  • Realitzar un seguiment, com a mínim mensual, del conjunt de les poblacions durant els dos anys de durada del conveni, amb un seguiment específic de cada un dels individus de la població (naturals i plantats).
  • Aprofitar el seguiment per posar en pràctica altres accions proposades al pla de gestió i conservació.
Segon

El Consell Insular de Menorca es compromet a abonar la quantitat de 15.025,30 euros (quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims) a la Universitat de les Illes Balears, amb càrrec a la partida del pressupost del projecte LIFE, per executar l'acció de reintroducció de l'espècie Apium bermejoi.

Tercer

Es mantenen íntegrament la resta de condicions establertes al conveni signat per les parts en data 3 d'octubre de 2002.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Presidenta del Consell Insular de Menorca,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Joana M. Barceló
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).