Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 30 d'octubre de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Dolça Mulet i Dezcallar, Consellera Executiva del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, i acompanyada de la Secretària Tècnica, senyora Magdalena Estrany Espada.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Actuen, ambdues parts, en nom i representació dels ens els càrrecs dels quals ocupen.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, el desenvolupament cultural i el foment dels coneixements literaris, teatrals, musicals, històricosocials i científics, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, així com la difusió i l'ús correcte de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I, per dur-los a terme,

CONVENEN

A) El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears per fer possible que puguin dur-se a terme publicacions, investigacions, conferències, congressos, teatre, beques i activitats culturals en general, seleccionades, conjuntament, per ambdós ens, i hi aportarà, amb càrrec als pressuposts de 2003, la quantitat de 48.000'00 euros (a càrrec de la partida 20.45190.48904).

B) El Consell de Mallorca aportarà a la UIB 12.020'24 euros per a la digitalització de l'arxiu sonor de la COPE (a càrrec de la partida 20.45400.22706).

C) La Universitat de les Illes Balears assumeix, en contraprestació, els compromisos següents:

1. Dur a terme, sota la direcció del CIM, la digitalització de l'arxiu sonor de la COPE i fer-ne tres còpies, en els termes establerts en el conveni entre el Consell de Mallorca, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, el Bisbat de Mallorca i la COPE Mallorca, de donació al Consell de Mallorca i posada a punt dels fons fonogràfics de la COPE Mallorca, per preservar-los i perquè es puguin consultar i difondre sense cap objectiu comercial ni de lucre, signat l'11 d'octubre de 2000 (acordat per la Comissió de Govern del CIM el 15 de maig de 2000).

2. La Coral Universitària de les Illes Balears farà un concert al lloc que el Consell de Mallorca acordi, en el cas que aquesta actuació sigui seleccionada per ambdós ens, conformement a la clàusula A) anterior.

3. La UIB entregarà al Consell de Mallorca un nombre mínim de 10 exemplars de totes les seves publicacions. A més, de les edicions que es realitzin amb motiu del conveni present, la UIB lliurarà al Consell de Mallorca:

 • El 90% del tiratge de totes les partitures.
 • El 50% del tiratge de cada volum de les col·leccions.
 • Una còpia en format Betacam i 100 còpies en VHS dels audiovisuals.

4. Les activitats objecte del conveni present i els elements publicitaris d'aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

5. La UIB haurà d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de totes les activitats així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció i notificarà qualsevol modificació que se'n produeixi.

6. Les quantitats esmentades es faran efectives després de la justificació de les despeses, mitjançant la presentació davant el Consell de Mallorca, abans del 30 de novembre de 2003, de la documentació següent:

Per a les despeses generades per les activitats compreses en l'apartat A):

¿ Factures expedides a la UIB, que expressin clarament:

 • Nom complet de la persona o entitat expedidora.
 • Concepte.
 • Número i data de factura.
 • IVA (si correspon).
¿ Altres justificants.
 • Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a cada activitat subvencionada.
Per a les despeses de digitalització de l'arxiu sonor de la COPE, compreses en l'apartat B):
 • Factures expedides per la UIB al Consell de Mallorca, que expressin clarament:
 • Concepte.
 • Número i data de factura.
 • IVA (si correspon).
 • Altres justificants
 • Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a cada activitat subvencionada.

7. La UIB es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de cadascuna de les activitats subvencionades, abans del pagament de la subvenció, per poder comprovar que no en supera el cost.

8. El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

9. Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar totalment o parcialment les subvencions o ajudes concedides en el cas d'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions previstes en aquest conveni, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l'interessat a l'audiència.

10. La UIB s'haurà de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer que, sobre les quantitats aportades pel Consell de Mallorca, pugui fer tant aquest com el Tribunal de Comptes.

11. El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa objecte de la subvenció.

D) El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre de 2003.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Dolça Mulet
Consellera Executiva del Departament de Cultura

Avel·lí Blasco
Rector

Davant mi,

Magdalena Estrany
Secretària Tècnica

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).