Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de la Quarta Edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (UEEF)

Eivissa, 15 de setembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CIEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars.

I de l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'universitats i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació que intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni i

EXPOSEN

 1. Que la Constitució Espanyola disposa, a l'art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la que tots tenen dret.
 2. Que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, exerceix competències en matèria de cultura en virtut de l'atribució efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre.
 3. Que la UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la Comunitat Autònoma en què s'assenta.
 4. Que ambdues institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la nostra cultura i progrés de les nostres illes.
 5. Que, en aquest sentit, varen subscriure un acord en data 6 de setembre de 2000 per a la realització de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i que sobre la base d'aquest acord s'han celebrat ja tres edicions de la UEEF.
 6. Que en aquesta Universitat d'Estiu es porten a terme cursos i activitats culturals, preferentment durant els mesos de setembre i octubre de cada any, que tenen una incidència en el nostre àmbit illenc, amb una serietat i rigor universitaris.
 7. Que és intenció del CIEF la celebració de la quarta edició d'aquesta Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i de fer-se càrrec del finançament d'aquests cursos i activitats complementàries per a aquest esdeveniment.
 8. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per parts dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte del present conveni establir la col·laboració entre ambdues institucions en matèria de cultura per a la realització de la IV edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Segona . Per a la consecució de l'anterior objecte, el CIEF encarrega a la UIB, a través del seu Servei d'Activitats Culturals, les tasques conduents a la quarta edició de la Universitat d'Estiu esmentada.

Tercera . La UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició d'enguany.

Quarta . Les característiques i el pressupost de la quarta edició de la UEEF són les que figuren al document annex que forma part d'aquest protocol entre les quals cal destacar:

Títol : IV Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Nombre de cursos : CINC

 • Activitats subaquàtiques i salut.
 • Arquitectura contemporània a les Pitiüses.
 • Diàlegs entre filosofia i poesia.
 • Les relacions laborals en el sector turístic i hoteler de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Nutrició en l'envelliment i en malalties degeneratives.

Lliçó inaugural : dilluns 15 de setembre a les 19'30 h, "Fernando Pessoa o la nova odissea tràgica de Faust", a càrrec del doctor Perfecto Cuadrado, catedràtic del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB.
Cloenda : divendres 26 de setembre a les 20'30 h, aperitiu.
Lloc de realització : Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, c. Bes 9, 07800 Eivissa.
Dates : del 15 al 26 de setembre de 2003.
Durada : 20 hores cada curs.
Horari : de 16 a 20:30 hores.

Activitat a Formentera :
Divendres 19 de setembre a les 19 h. Conferència: "Les mirades de l'obra d'art: creació, bellesa, cultura i mercat", a càrrec de Mercè Gambús, professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB.
Lloc : Sala Municipal de Cultura. Av. de Portossalè, 79-85. Sant Francesc Xavier.

Cinquena . La UIB cobrarà l'assistència als cursos, segons les seves taxes acadèmiques. De l'import recaptat, correspondrà a la UIB un 20 per cent. Si del montant total dels ingressos per a l'execució de la Universitat d'Estiu superàs les despeses que originàs, el romanent revertirà en la reducció de l'aportació del Consell, a fi que els ingressos i les despeses quedin anivellats.

Sisena . Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la quarta edició UEEF, la UIB rebrà la quantitat de 48.000 (quaranta-vuit mil euros) d'euros, que serà aportada pel CIEF de la partida pressupostària 4220 45100.

Setena . El CIEF pagarà els 48.000 euros a la UIB íntegrament a partir de la signatura d'aquest protocol. Amb anterioritat al 30 de novembre de 2003 la UIB haurà de justificar la quantitat percebuda mitjançant la presentació davant el CIEF de certificació acreditativa de la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni en la qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat.

Vuitena . La no realització o la menor execució de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució o a la minoració, en el seu cas, de l'import satisfet pel CIEF.

Novena . La UIB inhibirà el CIEF de tota responsabilitat que es pugui derivar per a la realització d'aquesta IV edició de la Universitat d'Estiu.

Desena . S'haurà de reflectir la col·laboració d'ambdues institucions, amb la inclusió a un lloc destacat dels escuts d'ambdues entitats, en tot el material (cartells) que faci referència a l'esmentada edició.

Onzena . L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per qualsevol de les parts firmants podrà donar lloc a la seva denúncia.

Dotzena . El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2003.

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni en dos exemplars, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

El President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera,

 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Pere Palau
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).