Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda 13 al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya per al desenvolupament del Programa en Dret d'Internet ¿ títol provisional ¿ en la seva modalitat no presencial

Palma, a 23 de setembre del 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel.lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve com a representat d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), constituïda davant l'Il.lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

I, de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Gabriel Ferraté i Pascual, com a Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb domicili a l'Avinguda del Tibidabo número 39-43, Barcelona, que actua a l'empar de l'acord pres per la comissió permanent del patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) en data 26 d'abril de 1995.

ACTUEN

Tots dos per raó del seu càrrec i en representació de les respectives institucions.

Ambdues parts reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a signar aquest document i obligar-se, i

DIUEN

I. Que ambdues Institucions han signat en el dia 15 d'octubre de 1996 un Conveni de Col·laboració que preveu anar desenvolupant les col.laboracions en programes concrets que quedaran definits en addendes del conveni esmentat.

II. Que amb la present addenda volen definir una col·laboració mútua, que té per voluntat afiançar la col·laboració estratègica d'ambdues universitats en l'àmbit del postgrau en els propers anys, i que es regirà pels següents

ACORDS

1. Prenent com a marc de referència el Conveni Marc de Col·laboració, entre la UIB i la Universitat Oberta de Catalunya, s'acorda la posada en marxa conjunta del Programa en Dret d'internet ¿títol provisional- en modalitat no presencial.

2. La titulació del programa de postgrau serà de la UIB i la UOC, per mitjà de Formació de Postgrau de la UOC.

3. Ambdues entitats acorden una col·laboració en aquesta matèria, és a dir, la UOC i la UIB oferiran un Programa de postgrau en Dret d'internet ¿títol provisional- en modalitat no presencial.

4. Els destinataris del Programa de Postgrau, en la seva primera edició, a més dels ciutadans de l'àmbit de parla catalana, són els de la resta d'Espanya i Iberoamèrica, per la qual cosa s'elaborarà en llengua castellana.

5. El Programa de Postgrau s'iniciarà al novembre de 2004. Mitjançant la Comissió de Seguiment de l'acord 8è s'estipularà la càrrega lectiva del programa quedant reflectida en un document específic que s'elevarà als Rectors.

6. La Comissió de Seguiment realitzarà, al mateix temps, un pla de viabilitat econòmic acordant les pautes i el pressupost d'actuació adjuntant-lo al document específic abans esmentat.

7. Les despeses i beneficis derivats de l'organització i realització del curs seran del 50% per a cada entitat.

8. Per al desenvolupament del Programa de postgrau en Dret d'internet ¿títol provisional- en modalitat no presencial es designa una comissió de seguiment; per part de la UIB es nomenen com a responsables el Sr. Santiago Cavanillas i el Sr. Jaume Sureda i per part de la UOC la Sra. Elena Rodríguez i el Sr. Miquel Peguera. Aquesta comissió en primer lloc realitzarà la proposta de càrrega lectiva i pla de viabilitat en un document específic que elevarà als Rectors, i en segon lloc, vetllarà per a que la docència del curs es realitzi segons els estandards del model pedagògic de la UOC.

9.La UOC es responsabilitzarà així mateix de l'adaptació i producció del material en l'ensenyament no presencial i de la seva implementació en xarxa.

10. La UOC i la UIB ostenten, al 50%, i en qualitat de cessionaris, els drets de reproducció, distribució, venda i comunicació pública del material didàctic final, fruit de la transformaciò didàctica i tecnològica realitzada per la UOC. La cessió s'entén limitada a l'explotació de l'obra en el marc d'aquest curs no presencial. El material didàctic serà subministrat única i exclusivament als estudiants del curs.

11. La UOC aporta al Conveni tots els espais de comunicació i suports del curs en el seu entorn virtual.

12. La UOC aporta també al Conveni la seva tecnologia educativa, la seva capacitat telemàtica per a l'ensenyament no presencial i el posicionament de marca en el mercat de Formació no presencial.

13. El cost total d'organització i realització així com la seva distribució entre les dues universitats es determinarà a proposta de la Comissió de seguiment en un document específic que s'elevarà a l'aprovació dels Rectors.

14. En cap cas el curs no es començarà a impartir si no es té garantia de la viabilitat econòmica.

15. Per a qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir en la interpretació o el compliment del present conveni, o d'alguna de les seves condicions i de les relacions que regula, les parts se sotmetran a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, encomanant al mateix tribunal la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, i obligant-se des d'ara a donar compliment al laude arbitral.

16. Podran ser causes de trencament d'aquest acord específic:

  • La inviabilitat econòmica dels pactes establerts.
  • Dificultats insuperables degudament justificades, que impedeixin dur a terme els estudis esmentats, o l'incompliment dels compromisos acordats
I, en prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest acord específic, per duplicat i amb un sol efecte, al lloc i la data esmentats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Oberta de Catalunya,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Gabriel Ferraté
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 15 d'octubre de 2003 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).