Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda número u a l'acord de cooperació en el camp del màrqueting internacional entre la Universitat de Kassel (Alemanya) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Kassel,, 9 d'octubre de 2003

D'una part, el doctor Rolf-Dieter Postlep, president, en representació de la Universitat de Kassel (GhK), amb domicili legal a Kassel/Hessen (Alemanya), segons el que estableixen les lleis de Hessen de 24 de juny de 1970.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar nous àmbits de cooperació, ambdues parts

ACORDEN

I . Oferir a llurs estudiants assignatures en línia de l'altra institució.

II . Aquest intercanvi s'inicia en l'àmbit dels estudis d'Economia i de Ciències Empresarials.

  • L'assignatura que ofereix la UIB és: History of Economic Thought (annex I).
  • Les assignatures que ofereix la Universitat de Kassel són: Corporate Applications of Internet-Technologies i Database-Design and Management (annexos II i III).

L'oferta d'assignatures en línia es podrà estendre a altres àrees d'estudi.

Les activitats realitzades en el marc d'aquesta addenda s'avaluaran transcorregut un període de dos anys, per tal de decidir sobre la continuació de l'oferta d'assignatures.

III . Les activitats esmentades es poden fer extensibles als altres membres del consorci European Graduate Studies Group (EGSG), per a la qual cosa s'haurà de redactar el protocol corresponent.

IV . La present addenda entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió en qualsevol moment, i es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats la present addenda, redactada en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès.

Per la Universitat de Kassel,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Rolf-Dieter Postlep
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).