Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) i la Universitat de les Illes Balears per a l'assistència a congressos dels becaros del programa de Formació de Personal Investigador de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Palma, 22 d'octubre de 2003

REUNITS

D'una part, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per l'Honorable Senyor Luis A. Ramis d'Ayreflor Cardell, Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President de las Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

  1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.
  2. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectius entre altres, reforçar la base científicotècnica per afavorir la creació de nous grups o centres en àrees prioritàries i la potenciació de recursos humans.
  3. Que, segons s'exposa al Pla alguns dels mecanismes operatius que permetran assolir aquests objectius són el de " Potenciació de recursos humans " i la " Difusió de la cultura científica" els qual es concretaran entre altres accions en la formació del personal investigador, el suport a les activitats de difusió i explotació de tecnologies i resultats de R+D com per exemple l'assistència a congressos científics per part del becaris del programa de formació de personal investigador de la Conselleria d'Innovació i Energia
  4. Que l'article 41.2.d) de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats, exposa que el foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic correspondrà amb el àmbit universitari a les Comunitats Autònomes, juntament amb l'Administració de l'Estat, amb l'objectiu d'assegurar entre altres coses la mobilitat d'investigadors i grups d'investigació per a la formació d'equips i centres d'excel·lència.
  5. Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.
  6. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que aquestes actuacions s'han de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.
  7. Que el 13 de novembre de 2000 es va signar el primer protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.
  8. Que segons l'establert al Decret 8/2003 de 30 de juny, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació assumeix les competències que en aquesta matèria tenia la extingida Conselleria d'Innovació i Energia.
  9. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la formació en investigació científica i tecnològica a les Illes Balears.
  10. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la formació en Investigació i en el Desenvolupament Tecnològic.
Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com a annex del conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació manifesta el seu compromís de finançar l'assistència a congressos científics i altres activitats de formació per part del becaris del programa de formació de personal investigador de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Tercer . La UIB reconeix als becaris del Govern de les Illes Balears els mateixos drets de participació al programa de promoció del personal d'investigació que als becaris de l'administració general de l'Estat.

Quart . L'import màxim per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació serà de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000 Euros), amb càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 de l'exercici de 2003.

Cinquè . La UIB aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessari per a la gestió i organització de la concessió i pagament d'aquestes ajudes.

Sisè . Pel que fa referència al pagament de l'ajuda es realitzarà en el moment de la signatura d'aquest conveni.

No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació al cap d'un any de la signatura d'aquest protocol, una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest Conveni, en la qual s'han d'especificar les despeses realitzades. En el cas de que dins d'aquest termini no s'hagin exhaurit els fons s'haurà d'enviar una nova certificació acreditativa a l'acabament de la dotació econòmica.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Setè . La vigència del present protocol s'iniciarà amb la signatura del mateix, i la duració serà fins que s'exhaureixin els fons.

Vuitè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present protocol, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí l'òrgan constituït a l'efecte.

Novè . A tot allò no previst en aquest Conveni, s'aplicarà allò establert al Conveni Marc, subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Desè . D'acord amb el previst a l'article sisè del Conveni Marc Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol.

I en prova de llur conformitat, els qui intervenen, segons el caràcter en el que ho fan, subscriuen el present protocol en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Luis A. Ramis d'Ayreflor
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).