Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) i la Universitat de les Illes Balears, per a la contractació de personal tècnic de suport dins del Programa Nacional de Potenciació de Recursos Humans del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (2000-2003)

Palma, 27 d'octubre de 2003

REUNITS

D'una part, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per l'Honorable Senyor Luis A. Ramis d'Ayreflor Cardell, Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President de las Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'altra part, la Universitat de les Illes Balears, representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig de 2003, en virtut del que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això

EXPOSEN

  1. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.
  2. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectius entre altres, reforçar la base científicotècnica per afavorir la creació de nous grups o centres en àrees prioritàries i la potenciació de recursos humans.
  3. Que, segons s'exposa al Pla un dels mecanismes operatius que permetrà assolir aquests objectius és el de " Potenciació de recursos humans " el qual es concretarà entre altres accions en la formació del personal de suport a la investigació.
  4. Que l'article 41.2.d) de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats, exposa que el foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic correspondrà amb el àmbit universitari a les Comunitats Autònomes, juntament amb l'Administració de l'Estat, amb l'objectiu d'assegurar entre altres coses la mobilitat d'investigadors i grups d'investigació per a la formació d'equips i centres d'excel·lència.
  5. Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.
  6. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar per iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.
  7. Que el dia 13 de novembre de 2000 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.
  8. Que segons l'establert al Decret 8/2003 de 30 de juny, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació assumeix les competències que en aquesta matèria tenia la extingida Conselleria d'Innovació i Energia.
  9. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.
  10. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.
  11. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén ampliar les seves actuacions amb la Universitat respecte a les estipulades als anteriors protocols.
Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació manifesta el propòsit d'enfortir la capacitat investigadora dels grups i institucions de recerca i desenvolupament , tant del sector públic com del privat, mitjançant la incorporació de personal tècnic de suport.

Tercer . L'actuació en aquest context es centra en cofinançar la convocatòria de l'any 2003 per a la contractació de personal tècnic de suport (Ordre de 23 de maig de 2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia, per la qual s'estableixen les bases i es fa pública la convocatòria per a la contractació de personal tècnic de suport, dins del marc del Programa nacional de Potenciació de recursos Humans del Pla Nacional d'Investigació científica, Desenvolupament i Innovació tecnològica (2000-2003), BOE núm. 129 de 30 de maig.

El I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears té com objectius entre altres, reforçar la base científicotècnica per afavorir la creació de nous grups o centres en àrees prioritàries i la potenciació de recursos humans. Un dels mecanismes operatius que permetrà assolir aquests objectius és el de " Potenciació de recursos humans " el qual es concretarà entre altres accions en la formació del personal de suport a la investigació.

La Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat places o projectes en l'esmentat programa i la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es compromet mitjançant el present conveni a cofinançar en un 55% fins a un màxim de dues places.

Quart . Les ajudes que puguin concedir-se als projectes es podran cofinançar amb recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o del Fons Social Europeu (FSE).

Cinquè . La UIB aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats adients.

Sisè . L'aportació total de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació per a la cofinanciació de la contractació de personal tècnic de suport serà com a màxim de 91.559,22 EUR i tindrà caràcter plurianual. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2003 . 29.917.40 EUR a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2003, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2004 . 30.515,75 EUR a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2004, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2005 . 31.126,07 EUR , a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00000 del pressupost de l'exercici 2005, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Setè . Pel que fa referència al pagament de l'ajuda es realitzarà durant els primers dos mesos de cada any i la del 2003 a la signatura del present Conveni..

No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, una certificació anual acreditativa del compliment del objecte d'aquest Protocol.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Vuitè . La vigència del present Conveni s'iniciarà en el moment de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2005 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Novè . La renúncies que es produeixen implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Desè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Onzè . A tot allò no previst en aquest Conveni, s'aplicarà allò establert al Conveni Marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Dotzè . D'acord amb el previst a l'article sisè del Conveni Marc Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol.

I en prova de llur conformitat, els qui intervenen, segons el caràcter en el que ho fan, subscriuen el present protocol en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Luis A. Ramis d'Ayreflor
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).