Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'innovació i formació de personal docent no universitari

Palma, 8 de novembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francisco J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

El model educatiu de la Conselleria d'Educació i Cultura vol impulsar, com a element fonamental, la qualitat i la qualificació del personal docent. La capacitació professional, que depèn, entre altres coses, tant de la formació inicial com de la formació permanent, constitueix un dels fonaments de l'educació de qualitat.

La Universitat de les Illes Balears és la institució responsable de la formació inicial de la major part del professorat que exerceix la funció docent a la nostra comunitat. La implicació de la Universitat en les tasques docent, investigadora, de formació permanent i de promoció dels valors culturals, la converteixen en un component essencial del sistema educatiu de les Illes Balears, que, de manera natural, s'insereix en els àmbits de l'educació no universitària.

La necessitat de cooperació entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria educativa resulta, per tant, evident, i és per aquesta raó que l'experiència formativa de la Universitat de les Illes Balears ha de ser integrada en un marc general de cooperació institucional amb la finalitat de millorar la qualitat educativa.

Resulta també pertinent de recordar que la Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva per a tot allò que es refereix a la llengua catalana, i a través de l'ICE, l'organisme responsable del reciclatge lingüístic del professorat de les Illes Balears: la conveniència de consolidar aquesta incidència formativa sobre el personal docent és un element imprescindible per a la qualificació lingüística requerida per a l'exercici de la seva tasca.

L'intercanvi d'experiències i l'aprofundiment en les relacions professionals entre el professorat universitari i el d'etapes formatives diferents són també elements dinamitzadors de la millora professional dels docents.

A més d'aquests aspectes anteriors, la cooperació entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears sembla imprescindible en àmbits com el curricular, la innovació educativa ¿sobretot en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades a l'educació, la recerca, la formació pràctica educativa dels estudiants universitaris o la millora de la formació professional.

Per tot això, formalitzam els següents

ACORDS

Primer . Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir les línies fonamentals de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en àmbits d'interès comú i, particularment, en les matèries següents:
 1. La formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari.
 2. La realització dels estudis per a l'obtenció del Títol d'Especialització Didàctica (TED).
 3. El reciclatge i la formació lingüística i cultural dels docents, d'acord amb la legislació vigent.
 4. L'elaboració i actualització dels currículums en les matèries corresponents a les etapes de l'ensenyament no universitari.
 5. La innovació educativa, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i comunicació i al seu ús com a instrument de formació.
 6. La recerca en l'àmbit educatiu.
 7. La cooperació en la docència universitària i en d'altres activitats de l'àmbit educatiu, especialment per mitjà de la figura del professor associat.
 8. La formació pràctica dels estudiants universitaris en tots aquells estudis relacionats amb el sistema educatiu no universitari.
 9. La millora de la formació professional, amb un èmfasi especial en els aspectes relatius a les innovacions educatives, tecnològiques i científiques.

Segon . En les matèries indicades, la col·laboració entre les parts signatàries es vehicularà mitjançant programes específics que figuraran com a addendes a aquest conveni.

Els programes seran elaborats i aprovats amb el consens d'ambdues parts i tindran una durada, sempre que sigui possible, igual o inferior a la del present conveni.

Tercer . L'execució dels programes i, en conseqüència, l'organització i la gestió de les activitats que se'n derivin, correspondran preferentment als departaments, instituts i serveis administratius de la Universitat, llevat que conjuntament s'adoptin altres solucions per a activitats determinades.

Quart. Es constitueix la comissió mixta de seguiment, integrada pels membres següents:

¿ El director general d'Universitat.
¿ Un vicerector designat pel Rector de la Universitat.
¿ Tres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, designats pel conseller a proposta del director general d'Universitat.
¿ Tres representants de la Universitat, designats pel Rector.

La designació dels representants de cada una de les parts inclourà la dels suplents respectius.

La comissió mixta ha de constituir-se dins els trenta dies següents a la data de la signatura d'aquest conveni.

Cinquè . La comissió mixta serà presidida, sense vot de qualitat, de forma rotatòria i en períodes anuals, per un representant de cada una de les entitats signatàries. Ha de reunir-se com a mínim una vegada l'any i, també, quan ho demani una de les parts. El primer any acadèmic de vigència del present conveni, la presidència d'aquesta comissió correspondrà al director general d'Universitat.

Sisè . Són funcions de la comissió:

 1. Determinar els objectius fonamentals de la col·laboració en cada una de les matèries sobre les quals versa el present conveni.
 2. Supervisar l'elaboració dels programes específics que constituiran les addendes al present conveni i aprovar-los.
 3. Coordinar l'actuació de les administracions signatàries del conveni per tal de facilitar que aquest, així com els programes específics que se'n derivin, es pugui executar adequadament.
 4. Designar els coordinadors generals dels programes i determinar-ne les funcions.
 5. Efectuar el seguiment i l'avaluació dels programes.
 6. Concretar les fórmules de cooperació econòmica, tècnica i de recursos humans.
 7. Establir els criteris generals per a la determinació dels participants en cada un dels programes.
 8. Formular les propostes de reforma del conveni i de les seves addendes.
 9. Qualsevol altra que es derivi d'aquest conveni.

Setè . Les funcions esmentades a les lletres b), c), d), f) i g) del punt anterior poden ser atribuïdes mitjançant les addendes a què es refereix el punt segon, o en tot cas, delegar-se en les subcomissions tècniques que es constitueixin, les quals seran integrades per dos o tres representants de cada part.

En tot cas, corresponen a les subcomissions les competències següents:

 1. Aprovar, en execució dels programes específics, els projectes d'activitats.
 2. Fixar criteris particulars de selecció dels participants en les activitats.
 3. Designar els coordinadors de les activitats i aprovar, si escau, la proposta de professorat que se n'hagi de fer càrrec.
 4. Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.

Vuitè . Els programes seran finançats d'acord amb les previsions pressupostàries de cada una de les parts signatàries, les quals concretaran les aportacions respectives al començament de cada curs acadèmic.

La comissió mixta de seguiment pot promoure la participació d'altres entitats públiques i privades en el finançament dels programes.

Novè . El reconeixement de la participació en les activitats corresponents als diversos programes correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura.

Desè . En les comunicacions externes, la documentació impresa i la publicitat relatives als programes i a les activitats derivades d'aquest conveni, es faran constar els símbols de les entitats signatàries.

Onzè . La resolució dels dubtes i de les controvèrsies que puguin suscitar-se en l'aplicació del conveni, de les seves addendes o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest document correspon a la comissió mixta, sens perjudici de les competències de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Dotzè . Aquest conveni acaba el 30 de setembre de 2008. En qualsevol cas les parts poden denunciar-lo amb una antelació mínima de sis mesos, sempre que compleixin en tot cas les obligacions tècniques i econòmiques que els corresponguin en relació amb el curs acadèmic ja iniciat.

Tretzè . Aquest conveni de col·laboració s'inclou com a part del conveni marc signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

Al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francisco J. Fiol
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).