Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de l'estudi titulat «Contribució espanyola al desenvolupament de la convenció de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació: I. Xarxa de conques i parcel·les experimentals de seguiment i avaluació de l'erosió i la desertificació»

Palma/Madrid, 18 de desembre de 2002

REUNITS

D'una part, la senyora Inés González Doncel, major d'edat, amb domicili a Madrid, c/ Gran Vía de San Francisco, 4.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, major d'edat, amb domicili al Rectorat, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma, Illes Balears.

INTERVENEN

La primera com a directora general de Conservació de la Natura, segons el Reial decret 899/2000, de 19 de maig, i d'acord amb les atribucions que li confereix l'Ordre de 6 de febrer de 2001 sobre delegació d'atribucions.

I el segon en nom i com a representant de la Universitat de les Illes Balears, de la qual va ser nomenat Rector pel Reial decret 70, del 15 de juny de 1999, Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 77, en virtut de les atribucions que li confereixen els Estatuts de la dita entitat, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat per obligar-se pel present conveni i

EXPOSEN

1. El Ministeri de Medi Ambient, a través de la Direcció General de Conservació de la Natura (en endavant, DGCN), institucionalment té competències en matèria de lluita contra la desertificació i, en aquest marc, té interès a dur a terme la realització del treball «Contribució espanyola al desenvolupament de la convenció de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació: I. Xarxa de conques i parcel·les experimentals de seguiment i avaluació de l'erosió i la desertificació».

2. La Universitat de las Illes Balears realitza treballs per al coneixement científic de l'erosió i la desertificació i en conseqüència manifesta el seu màxim interès en l'estudi al qual s'ha fet referència a l'exposició anterior.

Per tant, existeix una identitat d'objectius entre ambdós organismes per a la realització del mencionat estudi i per això acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera . El present conveni té por objecte la realització del treball «Contribució espanyola al desenvolupament de la convenció de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació: I. Xarxa de conques i parcel·les experimentals de seguiment i avaluació de l'erosió i la desertificació».

Segona . El termini de vigència del conveni serà des de la firma fins al 31 de desembre de 2004, termini en què s'executaran els treballs. No obstant això, amb caràcter previ a l'expiració del termini de vigència del conveni, les parts podran acordar de prorrogar-lo per un any.

Tercera . El cost total de la realització d'aquest treball és de 103.374,08 euros (cent tres mil tres-cents setanta-quatre euros amb vuit cèntims), com es detalla al capítol I del protocol de condicions tècniques adjunt.

Quarta . La DGCN contribuirà a l'execució del mencionat estudi amb la quantitat de 49.282,99 euros (quaranta-nou mil dos-cents vuitanta-dos euros amb noranta-nou cèntims), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23.09.533A.640, amb el següent desglossament per conceptes:

Personal 18.030,36 euros
Material i equipament: 12.501,05 euros
Dietes i moviment: 18.751,58 euros
Total: 49.282,99 euros

La Universitat de les Illes Balears contribuirà a l'execució del mencionat estudi amb l'aportació de personal de l'equip investigador el treball del qual es valora en la quantitat de 54.091,09 euros (cinquanta-quatre mil noranta-un euros amb nou cèntims), amb el següent desglossament per conceptes:

Personal: 54.091,09 euros
Total: 54.091,09 euros

Cinquena . La DGCN distribuirà la seva aportació econòmica en les anualitats següents:

Anualitat

Import en euros

2002

18.030,36 euros

2003

18.030,36 euros

2004

13.222,27 euros

Total

49.282,99 euros


Sisena . Les quantitats indicades a la clàusula anterior seran lliurades per la DGCN en forma total contra el lliurament del corresponent informe anual, amb el certificat previ expedit pel director del projecte en el qual s'acrediti la seva conformitat amb el treball realitzat. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de la Universitat de les Illes Balears a l'entitat bancària «Sa Nostra», Caixa de Balears: 2051 Oficina: 0100 Son Fuster D.C.: 51, núm. de compte: 0141983364.

Setena . La cobertura de les obligacions de la Seguretat Social, mutualitat, assegurança d'accidents i tot tipus de càrregues i altres gravàmens relatius al personal que aporti per a la realització i el desenvolupament dels treballs objecte del present conveni anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears, que haurà de tenir a disposició del Ministeri la documentació acreditativa del compliment d'aquestes obligacions. La Universitat també serà responsable de la cobertura de la responsabilitat civil en què pugui incórrer durant el desenvolupament del treballs prevists al conveni.

Vuitena . El director de l'estudi serà el director del projecte Lucdeme, el qual, conjuntament amb l'investigador principal designat per la Universitat de les Illes Balears, estarà permanentment al corrent del desenvolupament del treball.

Novena . Els objectius, finalitat i justificació de l'estudi en qüestió, així com la metodologia que s'hagi de seguir per a la seva elaboració i forma de presentar els informes anuals, s'especifiquen al protocol de condicions tècniques adjunt.

Desena . Tant el treball final realitzat com els resultats parcials que s'obtinguin al llarg del procés de l'estudi quedaran a disposició de les parts signants d'aquest conveni, que els utilitzaran, si ho troben convenient, en el desenvolupament de les seves activitats.

Onzena . Si la difusió de l'estudi objecte d'aquest conveni o d'algun del seus aspectes parcials es fa mitjançant algun tipus de publicació, a la publicació s'ha de fer menció de la col·laboració establerta entre les parts signants d'aquest document.

Dotzena . Serà causa de rescissió del conveni l'incompliment per qualsevol de les parts signants de qualsevol de les clàusules que hi figuren.

Tretzena . El present conveni té la naturalesa dels prevists a l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i el seu règim jurídic serà determinat per les estipulacions previstes en el mateix conveni, amb subjecció als principis establerts al dit text legal per resoldre els dubtes i llacunes que puguin sorgir.

Catorzena . De les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni en coneixerà l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, del qual seran competència.

Conservació de la Natura

 

Universitat de les Illes Balears

 

Inés González
Directora General

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).