Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona/Palma, 23 de setembre de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Andreu Mas-Colell, president de la Fundació privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), constituïda davant el notari de Barcelona senyor Juan José López Burniol per escriptura pública núm. 2596, de data 27 de juliol de 2000, que actua en representació de la Fundació d'acord amb el que preveu l'article 8 dels seus Estatuts.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

Reconeixent-se mútuament capacitat suficient per a la firma del present document,

EXPOSEN

Que la Fundació privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) té per objecte promoure i desenvolupar recerca bàsica i aplicada de qualitat en les diferents branques de la química i, especialment, en els camps de la catàlisi i la química supramolecular; la producció, la promoció i la divulgació del coneixement i la formació de personal tècnic i científic en química; la transferència de tecnologia a la indústria, facilitant el contacte entre la recerca bàsica i l'aplicada; i la promoció i l'organització de col·laboracions i trobades científiques nacionals i internacionals en el seu àmbit de recerca.

Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) té, entre d'altres objectius, la missió d'assegurar i impulsar la investigació bàsica i aplicada, sobre sòlids fonaments de qualitat, en tots els camps del coneixement, així com el compromís d'incentivar el personal investigador facilitant-li la cooperació amb investigadors d'altres institucions dedicades a la recerca de qualitat.

Per tot el que s'ha dit als apartats precedents, les parts acorden de subscriure el present conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Ambdues institucions tenen interessos comuns en matèria de recerca científica en l'àmbit de la química, per la qual cosa estableixen un marc general de col·laboració en el més ampli abast per facilitar l'intercanvi de coneixements i la posada en comú de recursos humans i materials per contribuir a un avenç eficaç i eficient dels seus objectius respectius.

Segona . Mitjançant el present conveni es fixen els termes generals de la col·laboració que es vol portar a terme entre ambdues institucions, i els aspectes concrets, que requereixin ser concretats, es fixaran a través de la firma de convenis específics on es detallaran les singularitats de les col·laboracions que s'acordi d'efectuar dins aquest marc general.

Tercera . Són objectius generals de la col·laboració:

 1. Establir un marc obert de col·laboració permanent entre ambdues institucions.
 2. Afavorir i potenciar el desenvolupament òptim de les activitats científiques que es duguin a terme amb la col·laboració d'ambdues institucions.
 3. Fomentar la mobilitat del personal docent i investigador de la Universitat per tal que es pugui integrar en els projectes de l'ICIQ i les relacions entre els grups d'investigació d'ambdues institucions per al seguiment de projectes i treballs científics.
 4. L'intercanvi de personal entre ambdues institucions per participar en conferències, simposis, projectes d'investigació i altres col·laboracions específiques.
 5. Les col·laboracions del personal de l'ICIQ en l'àmbit de la docència que porti a terme la Universitat, especialment als nivells de tercer cicle i de postgrau.
 6. Facilitar estades formatives d'alumnes i de personal acadèmic en formació de la Universitat a l'ICIQ.
 7. Desenvolupar i coordinar els serveis generals i els instrumentals per a una millor utilització dels recursos d'investigació existents i aquells altres que puguin obtenir-se en aplicació del present conveni.
Quarta . La col·laboració que impliqui mobilitat o estades temporals del personal docent i investigador a l'altra institució signatària, l'ha d'autoritzar d'acord amb la normativa vigent l'entitat corresponent.

Cinquena . Igualment, la col·laboració es pot fer extensiva a la utilització dels recursos materials i d'infraestructura (equipaments, laboratoris, equips científics, etc.) de l'altra institució en els termes que es puguin acordar, si així es té per convenient.

Sisena . S'estableix una comissió mixta, formada per un representant designat per cadascuna de les parts, la qual té les funcions següents:

 • Impulsar les actuacions que s'hagi acordat de dur a terme en el marc del present conveni.
 • Establir les compensacions econòmiques que, si és el cas, hagin de ser acordades per les parts.
 • Sotmetre a les parts signatàries les propostes de conveni específic en desenvolupament del present conveni marc de col·laboració, quan correspongui.
 • Interpretar les clàusules del present conveni en cas de discrepància entre les parts.

Setena . El present conveni té efectes des de la data de la seva signatura i serà vigent fins al moment en què sigui denunciat per alguna de les parts signatàries.

I perquè així consti, les parts signen el present acord marc, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Fundació privada Institut Català d'Investigació Química,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Andreu Mas-Colell
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 15 de juliol de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).