Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i SCIWARE, SL

Palma, 30 de setembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'administradora de l'empresa SCIWARE, SL, senyora Graciela de Armas Bermúdez, com a representant d'aquesta, amb domicili al ParcBIT, bloc C11, carretera de Valldemossa, km 7,4, 07121 Palma.

EXPOSEN

Que entre els objectius de la Universitat de les Illes Balears hi ha el d'impulsar totes les activitats dirigides a incentivar la transferència de resultats científics i tècnics cap a les empreses del sector productiu i de serveis.

Que l'empresa SCIWARE, SL, està interessada en els sistemes automàtics d'anàlisi en flux i en les tècniques analítiques basades en els mateixos desenvolupaments o que puguin desenvolupar amb posterioritat el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB, ja sigui dins projectes d'investigació de Pla nacional de promoció general del coneixement o de la Unió Europea, amb l'objectiu de considerar-ne la possible comercialització per facilitar l'accés d'aquestes noves tecnologies analítiques a les empreses de diversos sectors.

Que atesa la coincidència bàsica pel que fa als objectius perseguits, es considera d'interès l'establiment d'una via formal de col·laboració mútua amb la finalitat de realitzar actuacions conjuntes en el camp de l'automatització de metodologia analítica i formular un marc en el qual es desenvolupin els treballs que s'hagin de realitzar.

Que, en conseqüència, han decidit facilitar l'esmentada col·laboració mitjançant la firma del present conveni, que s'estableix en virtut de les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l'empresa SCIWARE, SL, i la UIB, amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb l'automatització de mètodes analítics basats en la instrumentació afí a la manufacturada per l'esmentada empresa.

Segona. Col·laboració

Les actuacions conjuntes es realitzaran amb l'aportació de recursos humans i materials de les parts firmants, d'acord amb el que s'estipuli per a cada projecte en concret, que serà objecte d'un acord específic que passarà a formar part integrant del present conveni com a annex.

En cas que les accions es realitzin en col·laboració amb organismes o entitats diferents dels firmants, se n'haurà d'incloure la conformitat a l'acord específic i s'haurà d'establir la seva aportació.

Tercera. Sistema operatiu

Per poder fer el seguiment d'aquest conveni es nomena una comissió mixta que serà la responsable de la coordinació i de l'execució de les tasques concretes que se'n derivin.

Les propostes dels projectes que s'hagin de realitzar dins el marc d'aquest conveni les podrà fer qualsevol de les parts, a través de la comissió mixta.

La comissió es reunirà per fer una primera anàlisi del projecte presentat i preparar una proposta detallada, que serà enviada al Rector de la UIB i al representant de l'empresa SCIWARE, SL, que, en darrera instància, decidiran la conveniència de realitzar-lo. En cas afirmatiu subscriuran l'acord específic corresponent el Rector de la UIB i el representant de SCIWARE, SL.

Quarta. Nomenament de la comissió mixta

Inicialment, es designa les persones següents:

¿ Per part de la Universitat de les Illes Balears: el professor Víctor Cerdà Martín, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Analítica de la UIB.
¿ Per part de SCIWARE, SL, la senyora Graciela de Armas Bermúdez, representant de l'empresa.

Cinquena. Durada del conveni

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per SCIWARE, SL,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Graciela de Armas Bermúdez
Admistradora

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).