Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de cooperació entre les universitats de Cantàbria, les Illes Balears, La Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - La Manxa sobre implantació i desenvolupament del Campus Virtual Compartit

Ciudad Real, 20 de gener de 2003

REUNITS

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, rector de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 de Santander, CIF: Q3918001-C.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta universitat, amb seu a la cra. de Valldemossa, km. 7,5, 07122 de Palma, CIF: Q0718001-A.

La Magnífica i Excel·lentíssima Senyora M. Carmen Ortiz Lallana, rectora de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 de Logronyo, CIF: Q2618002-F.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Antonio Vázquez García, rector de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, 3, 3303 d'Oviedo, CIF: Q3318001-I.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Manuel Montero García, rector de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus de Leioa, 48940 de Leioa (Biscaia), CIF: Q4818001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Antonio Pérez Prados, rector de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus d'Arrosadía, 31006 de Pamplona, CIF: Q3150012-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, s/n, 50006 de Saragossa, CIF: Q5018001-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ginés M. Salido Ruiz, rector de la Universitat d'Extremadura, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'avinguda Elvas, s/n, 06071 de Badajoz, CIF: Q0618001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Luis Arroyo Zapatero, rector de la Universitat de Castella - la Manxa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a Altagracia, 50, 13071 de Ciudad Real, CIF: Q1368009-E.

EXPOSEN

Primer . Que en data 17 de febrer de 2001 les universitats de Cantàbria, les Illes Balears, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra i Saragossa que subscriuen el present document constituïren l'Associació Grup 7 d'Universitats, a la qual en dates 14 de gener de 2002 i 20 de gener de 2003 se sumaren les universitats d'Extremadura i Castella - la Manxa respectivament, que passaren a anomenar-se Grup 9 d'Universitats, amb la finalitat, entre altres, de donar suport a accions conjuntes per contribuir millor al desenvolupament científic, tecnològic i cultural de la societat moderna.

Segon . Que a l'article 3 dels Estatuts del Grup 9, a les clàusules segona i quarta de l'apartat a), es preveu el compromís de les universitats signants per «estimular la mobilitat dels estudiants de les nou universitats» així com « el reconeixement dels crèdits d'assignatures optatives i de lliure configuració en supòsits de trasllat d'expedient».

Tercer . Que, d'altra banda, i dins el marc global de col·laboració establert entre les universitats signats, aquestes estan interessades a promoure la creació i el desenvolupament d'un campus virtual compartit entre totes amb el fi de potenciar la mobilitat virtual d'alumnes entre les universitats d'aquest Grup i la creació d'una oferta educativa conjunta basades en les noves tecnologies.

Per tot l'anterior,

ACORDEN

Primer . L'objecte del present conveni és establir el marc institucional que permeti la creació i el desenvolupament d'un campus virtual compartit del Grup 9 d'Universitats. Per campus virtual compartit s'entén qualsevol activitat acadèmica en què participin dos o més universitats del Grup 9 que impliqui la utilització de mitjans telemàtics per al seu desenvolupament.

Segon . En cada universitat actua com a coordinador del projecte el representat designat pel rector de la universitat corresponent.

Tercer . Els representants del projecte de cada universitat constituiran el comitè de seguiment, que serà l'òrgan col·legiat capacitat per prendre les decisions oportunes en relació amb la marxa del projecte, sempre que no siguin competència d'altres instàncies.

Quart . El comitè tindrà, entre altres, les funcions següents:

¿ Establir l'oferta anual que constitueix el campus virtual.
¿ Elaborar i modificar els reglaments de cada una de les activitats.
¿ Establir els procediments operatius que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de les dites activitats.
¿ A fi d'agilitar el procés d'oferta de les assignatures que componen el campus virtual, i dins la mútua confiança existent entre les universitats que constitueixen el Grup 9 d'Universitats, l'establiment de l'oferta anual d'assignatures del campus virtual esmentat s'ha d'entendre com la capacitat per admetre assignatures, programes i formes d'avaluació d'aquestes assignatures, així com la concessió de la venia docendi als professors de les assignatures per part de les universitats receptores.

Cinquè . Es pretendrà que en la mesura possible els recursos compartits per les universitats del Grup 9 estiguin equilibrats. En els casos en què això no es pugui aconseguir, les universitats arbitraran els criteris de correcció i transvasament econòmic que considerin adequats al projecte en qüestió.

Sisè . Les universitats es comprometen a donar suport institucionalment, en la mesura de les seves possibilitats, a les sol·licituds de finançament que pressentin, via comitè, als òrgans competents per tirar endavant els objectius del programa.

Setè . El present conveni té una durada de dos anys i és renovable tàcitament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos al començament del curs acadèmic següent.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en deu exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Cantàbria,

 

Per la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea,

 

Per la Universitat de la Rioja,

 

Federico Gutiérrez-Solana

Manuel Montero

Carmen Ortiz

Per la Universitat d'Oviedo,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de Saragossa,

 

Juan A. Vázquez

Llorenç Huguet

Felipe Pétriz
     

Per la Universitat de Castella - la Manxa,

 

Per la Universitat Pública de Navarra,

 

Per la Universitat d'Extremadura,

 

Luis Arroyo Antonio Pérez Ginés M. Salido

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).