Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda 11 al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Oberta de Catalunya per al desenvolupament del Postgrau en Direcció i Marketing d'Empreses Turístiques en la seva modalitat no presencial

Barcelona, 23 de setembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

I, de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Gabriel Ferraté i Pascual, com a Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb domicili a l'Avinguda del Tibidabo número 39-43, Barcelona, que actua a l'empar de l'acord pres per la comissió permanent del patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) en data 26 d'abril de 1995.

ACTUEN

Tots dos per raó del seu càrrec i en representació de les respectives institucions.

Ambdues parts reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a signar aquest document i obligar-se, i

DIUEN

I. Que ambdues Institucions han signat en el dia 15 d'octubre de 1996 un conveni de col·laboració que preveu anar desenvolupant les col·laboracions en programes concrets que quedaran definits en addendes del conveni esmentat.

II. Que amb la present addenda volen definir una col·laboració mútua, que té per voluntat afiançar la col·laboració estratègica d'ambdues universitats en l'àmbit del postgrau en els propers anys, i que es regirà pels següents

ACORDS

1. Prenent com a marc de referència el conveni marc de col·laboració, entre la UIB i la Universitat Oberta de Catalunya, s'acorda la posada en marxa conjunta del Postgrau en Direcció i Marketing d'Empreses Turístiques en modalitat no presencial.
2. La titulació del postgrau serà de la UIB i la UOC, per mitjà de Formació de Postgrau de la UOC.
3. Ambdues entitats acorden una col·laboració exclusiva en aquesta matèria, és a dir, ni la UOC ni la UIB podran oferir un altre postgrau Postgrau en Direcció i Marketing d'Empreses Turístiques no presencial ni per si mateixes ni en col·laboracions amb una altra entitat.
4. Els destinataris del Postgrau, en la seva primera edició, a més dels ciutadans de l'àmbit de parla catalana, són els de la resta d'Espanya i Iberoamèrica, per la qual cosa s'elaborarà en llengua castellana.
5. El Postgrau s'iniciarà al novembre de 2003 i tindrà una càrrega lectiva de 24 crèdits, dels quals 4 es destinaran al projecte.
6. Per a les pautes i pressupost d'actuació, es prendran com a base les descrites en l'annex número 1.
7. Les despeses i beneficis derivats de l'organització i realització del curs seran del 50% per a cada entitat.
8. Per al desenvolupament del Postgrau en Direcció i Marketing d'Empreses Turístiques en modalitat no presencial, es designa una comissió de seguiment; per part de la UIB es nomenen com a responsables el Sr. Jaume Sureda i la Sra. Catalina Nativitat Juaneda i per part de la UOC la Sra. Elena Rodríguez i la Sra. Esther Pérez. Aquesta comissió vetllarà per a que la docència del curs es realitzi segons els estàndards del model pedagògic de la UOC.
9. La UOC es responsabilitzarà així mateix de l'adaptació i producció del material en l'ensenyament no presencial i de la seva implementació en xarxa.
10. El material didàctic final fruit de la transformació didàctica i tecnològica que la UOC afegeixi al material aportat per la UIB serà propietat al 50 % d'ambdues entitats.
11. La UOC aporta al Conveni tots els espais de comunicació i suports del curs en el seu entorn virtual.
12. La UOC aporta també al Conveni la seva tecnologia educativa, la seva capacitat telemàtica per a l'ensenyament no presencial i el posicionament de marca en el mercat de Formació no presencial.
13. El cost total d'organització i realització així com la seva distribució entre les dues entitats és el que figura en l'annex núm. 1.
14. En cap cas el curs no es començarà a impartir si no es té garantia de la viabilitat econòmica.
15. Per a qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir en la interpretació o el compliment del present conveni, o d'alguna de les seves condicions i de les relacions que regula, les parts se sotmetran a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, encomanant al mateix tribunal la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, i obligant-se des d'ara a donar compliment al laude arbitral.

Podran ser causes de trencament d'aquest acord específic:

¿ La inviabilitat econòmica dels pactes establerts.
¿ Dificultats insuperables degudament justificades, que impedeixin dur a terme els estudis esmentats, o l'incompliment dels compromisos acordats.

I, en prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest acord específic, per duplicat i amb un sol efecte, al lloc i la data esmentats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Oberta de Catalunya,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Gabriel Ferraté
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 16 de setembre de 2003 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).