Convenis i acords marc signats per la UIB

Adhesió al conveni marc de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) per a l'establiment d'un programa de mobilitat d'estudiants entre les universitats espanyoles

Palma, 11 d'octubre de 1999

En resposta a l'escrit del dia 30 de setembre de 1999 del senyor Félix García Lausín, secretari general de la CRUE, la Universitat de les Illes Balears s'adhereix al conveni marc per a l'establiment d'un programa de mobilitat d'estudiants entre les universitats espanyoles, que es va signar el dia 27 de setembre de 1999.

Diligència

La present adhesió al conveni marc la va aprovar el Consell Executiu de data 26 d'octubre de 1999 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 1999, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

CONVENI MARC PER A L'ESTABLIMENT D'UN PROGRAMA DE MOBILITAT D'ESTUDIANTS ENTRE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES

Getafe, 27 de setembre de 1999

REUNITS

(Rectors signants i president de la CRUE - Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles)

MANIFESTEN

Primer . Que l'exercici de l'autonomia universitària s'aconsegueix d'una forma més plena i eficaç si s'intensifiquen totes les formes possibles de cooperació interuniversitària.

Segon . Que una de les manifestacions de la cooperació interuniversitària més eficaç per millorar la qualitat de l'educació, en benefici dels estudiants, és promoure sistemes que afavoreixin la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi.

Tercer . Que l'establiment de programes d'intercanvi entre les universitats espanyoles, que complementin els programes d'intercanvi internacionals ja desenvolupats, té un alt valor formatiu perquè fa possible que els estudiants participin en sistemes docents distints i experimentin aquests sistemes i perquè afavoreix el coneixement d'aspectes socials i culturals d'altres comunitats autònomes.

Quart . Que a la sessió de l'assemblea general de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles que va tenir lloc el dia 13 de juliol de 1999 es va aprovar el sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE).

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Establir un Programa de mobilitat d'estudiants entre les universitats espanyoles que es regularà per les normes del SICUE, que s'adjunten a l'annex d'aquest conveni.

Segon . Autoritzar el comitè permanent de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) perquè, un cop escoltada la Xarxa Universitària per a Afers Estudiantils (RUNAE), adopti les mesures necessàries per posar en marxa el programa.

Tercer . Subministrar i intercanviar informació en matèria acadèmica i docent, que permeti valorar de forma adequada les propostes d'intercanvi que es formulin a les universitats firmants i garantir el funcionament adequat del programa. A aquest efecte, la CRUE es constituirà en Oficina Tècnica.

Quart . El present conveni tindrà una vigència indefinida, mentre no el denunciï cap de les parts, i entrarà en vigor el dia que se signi i ratifiqui, si escau, segons la via establerta pels estatuts de les universitats signants.

FIRMES

(Rectors de les universitats signants del conveni i president de la CRUE)