Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a l'organització del programa de doctorat conjunt sobre els primats i l'origen de l'home

Palma/Barcelona, 25 de juny 2003

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de Barcelona (UB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Tugores i Ques, com a representant d'aquesta, i d'acord amb les atribucions que té conferides.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau, estableix modificacions substantives quant a la regulació anterior respecte d'aquesta matèria, que fan necessària la revisió del contingut de la col·laboració en l'organització dels programes de doctorat.

II. Que la disposició addicional dotzena estableix que les universitats espanyoles podran organitzar programes de doctorat conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

III. Que el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i el Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears col·laboren des del bienni 1998-2000 en l'organització del programa de doctorat Els Primats i l'Origen de l'Home.

IV. Que amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts subscriuen aquest document d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir les condicions per a l'organització del programa de doctorat conjunt Els Primats i l'Origen de l'Home, a partir del curs acadèmic 2002-2003.

Segona . Els departaments responsables del programa de doctorat Els Primats i l'Origen de l'Home seran el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i el Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera . Es constituirà una comissió del programa de doctorat Els Primats i l'Origen de l'Home que serà formada per un director i per un coordinador que nomenarà cada departament responsable del programa.

Quarta . La comissió del programa de doctorat Els Primats i l'Origen de l'Home tindrà la funció següent:

¿ Redactar el contingut del programa de doctorat i proposar-lo als respectius consells de departament per a la seva aprovació i presentació davant les comissions de doctorat respectives.

Cinquena . La universitat on s'hagi realitzat la matrícula elaborarà una acta per curs dels alumnes que estiguin matriculats ¿amb un mínim de deu alumnes¿ i la trametrà al professor responsable de la docència. Una vegada signada l'acta, el professor la retornarà. S'haurà de lliurar una còpia de les actes al departament de la universitat en el qual els alumnes no estiguin matriculats.

Sisena . Les matèries seran impartides a la seu de la universitat on determinin les comissions de doctorat d'ambdues universitats.

Setena . Es nomenarà un tribunal encarregat de valorar la suficiència investigadora dels alumnes del programa de doctorat i que haurà de ser aprovat per les comissions de doctorat d'ambdues universitats. En aquest tribunal hi haurà d'haver, con a mínim, un professor de cadascuna de les universitats.

Vuitena . La tesi doctoral corresponent a cada alumne s'inscriurà a la universitat on estigui matriculat l'alumne. Així mateix, la resta de competències previstes a la normativa vigent respecte a la tesi doctoral correspondran a la mateixa universitat.

Novena . Quan l'alumne hagi complert els requisits exigits per obtenir el títol de doctor, que serà únic, s'expedirà i es registrarà a la universitat en què s'hagi aprovat la tesi.

Desena . Les matrícules seran gestionades per cada universitat. Les possibles subvencions de les universitats, pel departament corresponent a aquesta universitat. Altres subvencions o ingressos s'adscriuran per la seva gestió a la universitat que la comissió del programa de doctorat determini.

Onzena . Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, per un període mínim d'un bienni acadèmic, i serà prorrogable tàcitament, per biennis successius, mentre no sigui denunciat per cap de les parts.

Dotzena . Aquest conveni es pot rescindir per alguna de les causes següents:

a) El mutu acord de les parts.

b) La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de nou mesos d'anticipació.

c) Les generals establertes per la legislació vigent.

Tretzena . Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el que s'ha establert en aquest conveni haurà de ser expressada de mutu acord per les parts, abans del començament del curs acadèmic en què es pretengui d'introduir les modificacions.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona,

Joan Tugores
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 29 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).