Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb el Patronat per a la protecció de la salut mental i el benestar social d'Eivissa i Formentera

Eivissa, 19 de setembre de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i presidenta del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera, que actua en representació d'aquesta darrera institució, de conformitat amb el que disposa l'article 8.b) dels seus Estatuts, aprovats pel Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a la sessió del dia 1 de desembre de 1984.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

Primer . Que el Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera és un organisme autònom del Consell Insular d'Eivissa i Formentera que té com a funcions primordials, segons l'article segon dels seus Estatuts, la gestió en l'àmbit d'Eivissa i Formentera de les funcions següents:

¿ La promoció, la protecció i la conservació de la salut mental de la infància i l'adolescència.

¿ La prevenció i el tractament de les drogodependències.

¿ La conservació i la millora del benestar social dels habitants d'Eivissa i Formentera.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears té com a objectiu difondre, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació, les quals són necessàries per a la conservació i la millora del benestar social.

Tercer . Que el Patronat gestiona les activitats derivades del contracte programa subscrit entre el Consell Insular i el Govern de les Illes Balears, dins el qual es proposa la realització d'estudis vinculats a l'àmbit de la promoció econòmica i laboral, el mercat de treball i el desenvolupament empresarial, per tal de determinar les línies estratègiques que vagin orientant les accions de futur.

Quart . Que per poder realitzar els estudis esmentats i atès l'alt grau d'especialització de la UIB, es considera necessari establir uns convenis de col·laboració entre el Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i la Universitat i d'aquesta manera garantir la participació de professionals especialitzats en aquests tipus de recerques.

I en virtut del que s'ha exposat, ambdues parts atorguen aquest conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

I. Objecte

És objecte del present conveni establir el marc per poder dur a terme estudis sobre la promoció econòmica i laboral, el mercat de treball i el desenvolupament empresarial a Eivissa i Formentera.

II. Definició de les tasques

Les tasques relatives als estudis sobre promoció econòmica i laboral, mercat de treball i desenvolupament empresarial a Eivissa i Formentera que durà a terme la UIB amb la col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa es concretaran mitjançant els convenis específics de col·laboració corresponents derivats d'aquest conveni, els quals han de determinar els membres que integrin l'equip investigador i especificar les tasques que realitzarà l'equip investigador.

III. Col·laboració de la Universitat

La UIB, per a la realització dels treballs derivats del present conveni, assumeix les obligacions següents:

a) La gestió econòmica del conveni, que implica la facturació i el cobrament de les quantitats que hagi d'abonar el Consell Insular i la realització dels pagaments necessaris d'acord amb la realització del treball establert en cada conveni específic.

b) Portar la comptabilitat, en la qual s'ha de reflectir la situació econòmica del treball o investigació objecte de conveni.

c) Proporcionar a l'equip investigador els mitjans de caràcter administratiu necessaris que permetin la realització del treball encomanat i qualsevol altre suport que puguin demanar-li les parts per a l'execució de l'encomana, sempre que l'actuació demanada pugui desenvolupar-se amb els mitjans normals de la Fundació.

d) Procedir, quan sigui necessari, a contractar, mitjançant relació de naturalesa laboral, les persones la participació de les quals sigui indispensable per a l'èxit de les tasques d'investigació.

IV. Responsabilitat dels equips investigadors

L'equip investigador de cada projecte és l'únic responsable dels aspectes científics i tècnics de la investigació o el treball encomanat, així com de la qualitat tècnica dels estudis o treballs que desenvolupi, per la qual cosa ha de resoldre qualsevol defecte i/o omissió detectats amb motiu de la seva recepció.

Per part seva, la UIB té tota la competència en els àmbits econòmic, financer i comptable.

V. Obligació de secret

L'equip investigador i la Universitat s'obliguen a mantenir en secret totes les dades relacionades amb la investigació o l'encàrrec rebut, i a fer que aquesta obligació sigui respectada per totes les persones que participin en l'execució de cada projecte.

VI. Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera té la titularitat exclusiva dels drets sobre els resultats de la investigació o el treball, si se'n generen.

VII. Publicitat dels resultats

L'equip investigador pot publicar els resultats del treball, amb l'autorització prèvia i expressa del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. A les publicacions cal fer-hi constar expressament el suport rebut del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per poder-les realitzar, així com la col·laboració de la Fundació.

VIII. Drets dels investigadors

Tant a la sol·licitud del dret de propietat intel·lectual com a la publicació dels resultats de la investigació o el treball s'han de respectar els drets investigadors, en especial el dret a ser designats com a inventors o com a autors.

IX. Obligació de col·laboració

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera, la Universitat i l'equip investigador col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè la investigació es pugui realitzar amb èxit.

X. Vigència

Aquest conveni té una vigència d'un any des de la seva signatura. No obstant això, es prorrogarà tàcitament per anys naturals successius i el pot rescindir qualsevol de les parts, mitjançant denúncia realitzada amb tres mesos d'antelació al seu venciment inicial o al de qualsevol de les pròrrogues.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni marc, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera,

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

Pilar Costa
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).