Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració amb el Patronat per a la protecció de la salut mental i el benestar social d'Eivissa i Formentera per a la realització d'un estudi sobre nous jaciments d'ocupació a eivissa i formentera

Eivissa, 15 de maig de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i presidenta del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera, que actua en representació d'aquesta darrera institució, de conformitat amb el que disposa l'article 8.b) dels seus Estatuts, aprovats pel Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a la sessió del dia 1 de desembre de 1984.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

Primer . Que el Patronat i la UIB varen subscriure en data 19 de setembre de 2002 un conveni marc de col·laboració en matèria de realització d'estudis vinculats a l'àmbit de la promoció econòmica i laboral, el mercat de treball i el desenvolupament empresarial, atès que la UIB té un alt grau d'especialització i en conseqüència es garanteix la participació de professionals especialitzats en aquest tipus de recerca.

Segon . Que aquest conveni marc es desenvoluparà mitjançant convenis específics per tal de realitzar estudis concrets, els quals determinaran les tasques que s'obliga a realitzar la UIB.

Tercer . Que el Patronat està interessat per l'estudi dels denominats jaciments d'ocupació al nostre entorn més proper, els quals són considerats els motors de l'ocupació en el futur d'Europa, per així d'aquesta manera tenir informació clau que ens permeti orientar l'activitat de formació al nostre voltant de manera que doni suport al seu desenvolupament en la mesura necessària.

I en virtut del que s'ha exposat, ambdues parts atorguen aquest conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

I . És objecte d'aquest conveni establir les condicions per dur a terme un estudi sobre els nous jaciments d'ocupació a Eivissa i Formentera.

II . L'equip investigador de la UIB realitzarà les tasques d'investigació i assistència necessàries per realitzar l'estudi sobre els nous jaciments d'ocupació a Eivissa i Formentera (annex I d'aquest conveni).

Aquest equip investigador serà integrat pels membres següents:

¿ Dr. Julio Batle Lorente.

¿ Dr. Marco Antonio Robledo Camacho.

¿ Francina Orfila Sintes.

III . La Universitat realitzarà aquest estudi i assumeix les obligacions previstes a la clàusula III del conveni marc. signat el dia 19 de setembre de 2002 entre el Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i la Universitat de les Illes Balears.

IV . El Patronat transferirà a la UIB la quantitat de 21.000 (vint-i-un mil) euros, d'acord amb el pressupost que figura com a annex II d'aquest conveni.

Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:

  • El 50%, és a dir, 10.500 (deu mil cinc-cents) euros, a la signatura d'aquest conveni.
  • El 50% restant, 10.500 (deu mil cinc-cents) euros, una vegada finalitzat l'estudi i un cop l'hagi rebut satisfactòriament el Patronat.

V . Aquest conveni té vigència fins al 31 d'octubre de 2002, data en què ha d'estar acabat l'estudi. No obstant això, qualsevol de les parts el pot rescindir mitjançant denúncia.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera,

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

Pilar Costa
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).