Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració amb el Patronat per a la protecció de la salut mental i el benestar social d'Eivissa i Formentera per a la realització d'un estudi sobre la dona en el mercat laboral de les Illes Pitiüses

Eivissa, 15 de maig de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Pilar Costa Serra, presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i presidenta del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera, que actua en representació d'aquesta darrera institució, de conformitat amb el que disposa l'article 8.b) dels seus Estatuts, aprovats pel Ple del Consell Insular Eivissa i Formentera a la sessió del dia 1 de desembre de 1984.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

Primer . Que el Patronat i la UIB varen subscriure en data 19 de setembre de 2002 un conveni marc de col·laboració en matèria de realització d'estudis vinculats a l'àmbit de la promoció econòmica i laboral, el mercat de treball i el desenvolupament empresarial, atès que la UIB té un alt grau d'especialització i en conseqüència es garanteix la participació de professionals especialitzats en aquest tipus de recerca.

Segon . Que aquest conveni marc es desenvoluparà mitjançant convenis específics per tal de realitzar estudis concrets, els quals determinaran les tasques que s'obliga a realitzar la UIB.

Tercer . Que les dones han estat relegades per condicionants històrics del món del treball remunerat durant molt de temps. Segons l'informe Medicus Mundi basat en dades de la ONU, el Banc Mundial i l'Organització Internacional del Treball, les dones són les responsables del 55 per cent de la feina que es fa al món. Aquest fet per ell mateix no evidencia principis de la desigualtat, però analitzat juntament amb les dades que les dones representen la meitat de la població mundial, dos terços de les hores treballades (incloses les laborals no remunerades) i que només generen un 1 per cent de la riquesa mundial, es pot veure el problema de fons: la discriminació sexual al món. Així doncs, el Patronat té interès en la investigació de la situació de la dona en el mercat de treball de les illes Pitiüses.

I en virtut del que s'ha exposat, ambdues parts atorguen aquest conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

I . És objecte d'aquest conveni establir les condicions per dur a terme un estudi sobre la dona en el mercat laboral de les illes Pitiüses.

II . L'equip investigador de la UIB realitzarà les tasques d'investigació i assistència necessàries per fer l'estudi sobre els nous jaciments d'ocupació a Eivissa i Formentera (annex I d'aquest conveni).

Aquest equip investigador serà integrat pels membres següents:

¿ Dr. Julio Batle Lorente.

¿ Dr. Marco Antonio Robledo Camacho.

¿ Francina Orfila Sintes.

III . La Universitat realitzarà aquest estudi i assumeix les obligacions previstes a la clàusula III del conveni marc signat el dia 19 de setembre de 2002 entre el Patronat per a la Salut Mental i la Universitat de les Illes Balears.

IV . El Patronat transferirà a la UIB la quantitat de 17.000 (disset mil) euros, d'acord amb el pressupost que figura com a annex II d'aquest conveni.

Aquesta quantitat es farà efectiva de la manera següent:

  • El 50%, és a dir, 8.500 (vuit mil cinc-cents) euros, a la signatura d'aquest conveni.
  • El 50% restant, és a dir, 8.500 (vuit mil cinc-cents) euros, una vegada finalitzat l'estudi i un cop l'hagi rebut satisfactòriament el Patronat.

V . Aquest conveni té vigència fins al 31 d'octubre de 2002, data en què ha d'estar acabat l'estudi. No obstant això, qualsevol de les parts el pot rescindir, mitjançant denúncia.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i del Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d'Eivissa i Formentera,

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

Pilar Costa

Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).