Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb l'Instituto Cervantes centre d'examen dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, DELE

Madrid/Palma, 15 de juliol de 2003

REUNITS

D'una part, el senyor Teodoro Conde Minaya, en qualitat de secretari general de l'Instituto Cervantes, que actua en representació de l'Instituto Cervantes, organisme públic sense ànim de lucre creat per la Llei 7/1991, de 21 de març, per delegació expressa del director d'aquest organisme, segons Resolució de delegació de firma subscrita amb data 27 de febrer de 2003, conformement amb el que estableixen l'article 17 del Reial decret 1526/1999, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Instituto Cervantes, i l'article 16 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb domicili a l'efecte del present conveni al carrer Francisco Silvela, 82, 28028 Madrid, amb CIF Q-2812007 I.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en qualitat de Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), càrrec per al qual fou nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB de 13 de maig), que actua en representació d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

Ambdues parts declaren i manifesten que intervenen amb capacitat legal necessària i competència suficient per subscriure el present conveni de col·laboració i, a aquest efecte,

EXPOSEN

Primer . Que l'Instituto Cervantes, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre (BOE de 8 de novembre), pel qual es regulen els «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)», és l'organisme públic que té atribuïda la direcció acadèmica, administrativa i econòmica, així com la gestió, d'aquests diplomes, per la qual cosa pot adoptar totes les decisions i els procediments que requereixi el desenvolupament adequat de les proves i qualssevol altres en relació amb els diplomes.

Segon . Que aquest reial decret estableix a l'article 6.e) que l'Instituto Cervantes pot signar acords amb universitats, institucions i centres col·laboradors per realitzar les proves d'examen.

Tercer . Que el Consell d'Administració de l'Instituto Cervantes, a la sessió de data 10 de desembre de 2002, aprovà els criteris bàsics per a la firma de convenis amb universitats, institucions i centres col·laboradors per realitzar les proves d'examen.

Quart . El centre declara que disposa de mitjans i recursos per col·laborar amb l'Instituto Cervantes en la realització de les proves d'examen per a l'obtenció dels «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)».

D'acord amb el que s'ha indicat, ambdues parts formalitzen el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Instituto Cervantes reconeix la Universitat de les Illes Balears (en endavant, centre d'examen) com a «centre d'examen dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)» perquè realitzi la inscripció i les proves d'examen, tant dels seus propis alumnes com d'altres candidats als diplomes que desitgin fer la inscripció i l'examen a través de la institució.

Segona . L'Instituto Cervantes ha de comunicar al centre d'examen, amb l'antelació suficient, les convocatòries i les dates dels exàmens dels «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)». El centre d'examen es compromet a fer els exàmens exactament en la data i a l'hora que li comuniqui l'Instituto Cervantes i d'acord amb les instruccions d'aquest.

En cas que l'Instituto Cervantes consideri que el nombre de candidats inscrits per a la convocatòria en curs és insuficient, pot desautoritzar que es faci l'examen.

Tercera . El centre d'examen té dret a un quinze per cent del preu fixat per l'Instituto Cervantes per a cada país i per a cada diploma, en concepte dels drets d'inscripció per a l'obtenció dels diplomes que li abonin els candidats la inscripció dels quals tramiti.

Quarta . El centre d'examen pot incrementar fins a un màxim d'un trenta-cinc per cent el preu fixat per l'Instituto Cervantes en concepte de drets d'inscripció. El centre d'examen no pot cobrar als candidats cap altra quantitat.

Cinquena . Les quanties recaptades pels conceptes recollits a les dues clàusules anteriors el centre d'examen les pot destinar a finançar les despeses d'organització i administració de les proves d'examen (inscripció de candidats, publicitat, trameses postal, pagament del personal que participi en les proves com a membre dels tribunals examinadors, etc.).

En conseqüència, el centre d'examen ha de pagar totes les despeses que es derivin de la inscripció de candidats, del pagament de tribunals, de la publicitat, de les trameses postal i de l'organització dels exàmens, i no pot fer repercutir en l'Instituto Cervantes cap despesa.

Sisena . Els preus en concepte de drets d'inscripció per a cada diploma i per a cada país que ha d'aplicar el centre d'examen són els que fixa anualment l'Instituto Cervantes i comunica degudament al centre d'examen.

A l'efecte del que disposen la clàusula cinquena i la present, l'Instituto Cervantes ha de facilitar al centre d'examen les instruccions oportunes.

El present conveni no implica cap despesa per a l'Instituto Cervantes.

Setena . El centre d'examen ha de proposar a l'Instituto Cervantes els tribunals d'examen necessaris per a la realització de les proves, els membres dels quals s'han de seleccionar d'acord amb els criteris establerts per l'Instituto Cervantes. En el supòsit que el centre d'examen no tingui personal que compleixi aquests criteris, l'Instituto Cervantes ha de designar la persona o les persones que intervindrien com a examinadors, i encara en aquests supòsits les despeses d'aquests examinadors han d'anar a càrrec del centre d'examen.

Vuitena . El centre d'examen ha de respectar i complir els terminis i altres instruccions que estableixi l'Instituto Cervantes per al desenvolupament correcte dels diversos processos que comporta la realització dels exàmens per a l'obtenció dels diplomes, i que es deriven de l'aplicació i el desenvolupament del present conveni.

Novena . El centre d'examen ha de designar una persona com a responsable d'examen, que s'ocuparà de coordinar l'organització i realització de les proves i actuarà com a interlocutor amb l'Instituto Cervantes o amb les persones o entitats designades per aquest que intervinguin en la realització de les proves d'examen.

Desena . L'Instituto Cervantes ha de comunicar al centre d'examen els resultats obtinguts pels candidats que s'hi hagin examinat.

Així mateix, l'Instituto Cervantes ha d'enviar els diplomes de cadascun dels candidats que hagin superat les proves d'examen establertes per l'Instituto Cervantes al centre d'examen perquè aquest els trameti al titular del diploma. A aquest efecte el centre d'examen ha d'adoptar les mesures i utilitzar els mitjans que garanteixin la seguretat en la recepció del diploma per part del candidat (lliurament personalitzat o serveis de missatgeria o postals amb acusament de recepció).

Onzena . El centre d'examen està autoritzat a fer la publicitat que consideri necessària per promoure la captació i inscripció de candidats. A aquest efecte, al material o l'instrument publicitari i divulgatiu el centre d'examen hi ha de fer menció o fer constar que és «centre d'examen dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)», i associada a aquesta menció pot utilitzar el logotip que li faciliti l'Instituto Cervantes, d'acord amb les normes gràfiques que li proporcioni aquest.

El centre d'examen pot sol·licitar a l'Instituto Cervantes un enllaç directe a les pàgines electròniques a Internet a través de les qual divulga la informació relativa als diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, DELE.

Dotzena . El centre d'examen es compromet a tractar de forma confidencial i, en conseqüència, a no difondre de cap forma les informacions, instruccions, els criteris, dades dels candidats, proves d'examen, etc., amb independència del suport a través del qual els rebi, als quals tingui accés en el desenvolupament del present conveni, amb independència que els hi hagi proporcionat directament l'Instituto Cervantes o qualsevol altra institució o persona col·laboradora d'aquest organisme. En conseqüència, la utilització d'aquests per part del centre d'examen està limitada únicament a la finalitat de poder complir els compromisos que assumeix en virtut del present conveni.

Igualment, l'accés del centre d'examen a qualsevol aplicació o programa informàtic que li pugui facilitar l'Instituto Cervantes per agilitar la transferència i comunicació de dades de candidats, proves d'examen, qualificacions, etc., ha de ser utilitzat pel centre d'examen únicament per a aquests fins i d'acord amb les instruccions que a l'efecte dicti l'Instituto Cervantes.

Els compromisos que assumeix el centre d'examen en virtut de la present clàusula els ha de fer extensius al personal que participi en la realització de les proves d'examen dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, DELE.

Tretzena . El present conveni entrarà en vigor el 15 de juliol de 2003 i la vigència s'estendrà per un termini de tres anys, prorrogable tàcitament per terminis iguals, llevat que qualsevol de les parts el denunciï mitjançant notificació per escrit a l'altra part, almenys tres mesos abans de la data de finalització inicial o de la de qualsevol de les pròrrogues.

Catorzena . Igualment, el present conveni pot extingir-se, de forma automàtica ¿mitjançant la comunicació corresponent de l'Instituto Cervantes al centre d'examen i sense necessitat de denúncia prèvia¿, en qualsevol moment per qualsevol de les causes següents:

  1. Per incompliment per part del centre d'examen de les obligacions que contrau en aplicació del present conveni.
  2. Per la utilització indeguda de la informació o els mitjans als quals tingui accés el centre d'examen per al desenvolupament del present conveni.

Amb independència de la data o de les causes per les quals expiri la vigència del present conveni, bé per finalització bé per haver incorregut en alguna de les causes d'extinció previstes, des del mateix moment en què es produeixi, el centre d'examen no pot seguir utilitzant la denominació «centre d'examen dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera (DELE)», si bé ha de finalitzar totes les activitats que es derivin de l'aplicació del que estableix aquest conveni respecte a la darrera convocatòria en la qual hagi participat el centre d'examen, o si escau, la que estigui en curs en el moment d'acabar el conveni.

Quinzena . El present conveni extingeix el conveni de cooperació entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització d'exàmens per a l'obtenció dels diplomes d'espanyol com a llengua estrangera subscrit el 6 de maig de 1991.

Setzena . Les parts firmants han de col·laborar en tot moment, d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per assegurar la correcta execució del que s'ha pactat.

Igualment, les parts s'han d'esforçar per resoldre de forma amistosa qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb ocasió de l'execució del present conveni.

Si no és possible un acord amistós, en cas de conflicte i per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació o l'execució del present conveni, les parts acorden de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid capital (Espanya).

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'Instituto Cervantes per delegació del director de l'Instituto Cervantes (Resolució de 27-II-2003),

Per la Universitat de les Illes Balears,

Teodoro Conde
Secretari general
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).