Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a la catalogació de fons bibliogràfic de la Xarxa de Biblioteques de Menorca

Maó, 3 de setembre de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS:

Durant els cursos 2001 i 2002 el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears han signat diversos convenis de col·laboració per a la introducció de registres bibliogràfics de la Xarxa de Biblioteques de Menorca en el Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB), que gestiona la UIB.

Atesos els bons resultats fruits d'aquesta col·laboració, ambdues institucions consideram convenien renovar-la un any més.

Per això, establim els següents

PACTES:

1. La Universitat de les Illes Balears concedirà dues beques per a la catalogació de fons bibliogràfics de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

2. Els becaris hauran de fer un total de 320 hores distribuïdes en sessions de quatre hores diàries, amb un termini de finalització de 30 de desembre de 2003.

3. El Consell Insular de Menorca donarà 3.000 euros a la Universitat de les Illes Balears per aquestes beques.

4. El Consell Insular de Menorca facilitarà a la UIB el programa de la Xarxa de Biblioteques de Menorca per poder fer el traspàs de dades.

5. El Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears farà el seguiment de les tasques de traspàs de dades, tant en la seva vessant tècnica com de compliment del conveni i informarà mensualment a la coordinadora de biblioteques del Consell Insular de Menorca del desenvolupament de les tasques i de qualsevol altres fet que pugui afectar el present conveni.

I en prova de conformitat signem el present conveni en lloc i la data esmentats a l'encapçalament

Pel Consell Insular de Menorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joana M. Barceló

Avel·lí Blasco

Presidenta

Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).