Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb la Universitat Estatal de Petrozavodsk (República de Carèlia, Federació Russa)

Petrozavodsk, 8 de gener de 2003
Palma, 14 de gener de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Estatal de Petrozavodsk (República de Carèlia, Federació Russa), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Victor N. Vasilyev.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (Espanya), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

APARTAT 1

Per promoure la cooperació internacional i els interessos mutus en els camps de l'ensenyament superior i la recerca, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Estatal de Petrozavodsk acorden de cooperar en les activitats següents:

¿ Activitats de recerca i projectes de desenvolupament;

¿ Activitats en els camps de l'ensenyament, la formació, la formació continuada i l'ensenyament a distància;

¿ Intercanvi de personal docent i investigador i d'administració i serveis;

¿ Intercanvi d'estudiants;

¿ Intercanvi de publicacions acadèmiques, llibres de text i altres dades;

¿ Publicació conjunta de material educatiu i científic;

¿ Organització de seminaris i simposis científics;

¿Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts, com ara les relacionades amb institucions d'ensenyament secundari o l'orientació professional.

APARTAT 2

Els camps i els tipus de cooperació s'identificaran per separat i dependran de les prioritats professionals i dels recursos econòmics d'ambdues institucions. Els detalls de la cooperació s'acordaran en projectes de treball específics.

Els projectes de treball inclouran els camps de cooperació, els coordinadors, detalls sobre les activitats d'intercanvi, les condicions econòmiques, etcètera, en virtut dels principis d'aquest acord.

APARTAT 3

Les iniciatives i els projectes prevists en aquest acord es realitzaran amb la condició que ambdues parts disposin dels recursos econòmics necessaris.

Cada institució intentarà aconseguir ajuts econòmics de l'Estat, del govern autonòmic i d'altres organitzacions i fons públics i internacionals.

APARTAT 4

Cada institució nomenarà una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord i informarà l'altra institució dels noms i les adreces d'aquestes persones.

APARTAT 5

El present acord té una validesa de tres anys a partir de la data de la signatura i es pot renovar de comú acord per altres períodes de tres anys. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en anglès.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Estatal de Petrozavodsk,

Llorenç Huguet
Rector

Victor N. Vasilyev
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 8 de juliol de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).