Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració amb l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) relatiu a la realització de la Universitat Oberta de Majors

Palma, 28 de març de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l'altra, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, directora gerent de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS), en virtut del seu nomenament pel Decret 162/99, de 3 d'agost.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present acord, i, a tal efecte,

MANIFESTEN

I.- Que el dia 19 de juliol de 2002 l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure un conveni de col·laboració per realitzar la Universitat Oberta de Majors, pel qual la Universitat de les Illes Balears era responsable de l'organització de la Universitat Oberta de Majors i l'Institut Balear d'Afers Socials col·laborava finançant la quantitat de 15.025,30 euros amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 41000 00 dels seus pressuposts.

II.- Que ambdues institucions desitgen continuar amb la col·laboració per desenvolupar la Universitat Oberta de Majors en la cinquena edició a Mallorca, la quarta edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la tercera als pobles, en el curs 2002 ¿ 2003 i, amb aquesta finalitat les parts signants consideren d'interès establir una addenda al Conveni inicial per donar continuïtat a l'esmentada activitat.

Per tot això, ambdues parts acorden subscriure aquesta addenda que modifica el conveni original d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Primera . Es modifica la clàusula primera del conveni, que queda redactada de la manera següent:

L'objecte del present conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre l'Institut Balear d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears per la celebració de la cinquena edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la quarta edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la tercera als pobles, que es realitzaran als anys 2002 ¿ 2003.

Segona . Es modifica la clàusula quarta del conveni, que queda redactada de la manera següent:

L'Institut Balear d'Afers Socials col·labora finançant la cinquena edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la quarta a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera i la tercera als pobles, amb la quantitat de quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 41000 00 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2003.

L'esmentada quantitat es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura d'aquesta addenda al conveni, amb justificació posterior de la realització de l'activitat per la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les corresponents factures.

Aquestes factures s'hauran de presentar a l'IBAS dins el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

Tercera . Es modifica la clàusula sisena del conveni, que queda redactada de la manera següent:

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2003, sense perjudici que pugui ser prorrogat de mutu acord.

L'aportació econòmica de l'IBAS es concretarà anualment en el document de pròrroga o mitjançant una clàusula addicional.

La seva denúncia podrà ser realitzada per qualsevol de les parts amb tres mesos d'antelació, almenys, a la data d'efectes.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Per l'UIB, Llorenç Huguet Rotger

Per l'IBAS, Josefina Santiago Rodríguez

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).