Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'adhesió de la Universitat de Còrdova al conveni per a la realització d'un doctorat interuniversitari en nutrició i metabolisme

Còrdova, 20 de febrer de 2003
Tarragona, 4 de març de 2003
Palma, 14 d'abril de 2003
Barcelona, 25 d'abril de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Còrdova, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Eugenio Domínguez Vilches, com a representant d'aquesta.

De l'altra, el Rector de la Universitat de Barcelona, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Tugores Ques, com a representant d'aquesta.

De l'altra, el Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Arola Ferrer, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

1 . Que les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili i de les Illes Balears concertaren un conveni en data 18 de febrer de 2002 pel qual es comprometien a la realització conjunta del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme.

2 . Que l'article 38 de la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, de 21 de desembre, regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

3 . Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

4 . Que els Estatuts de la Universitat de Còrdova i els desenvolupaments normatius corresponents fomenten la millora de la qualitat en els programes de tercer cicle.

5 . Que la Comissió de Doctorat de la Universitat de Còrdova va aprovar en data 13 de gener de 2003 l'adhesió al protocol per impartir el programa de doctorat interuniversitari en Nutrició i Metabolisme.

6 . Que les universitats signatàries, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

La Universitat de Còrdova s'adhereix al conveni signat per les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili i de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2002 pel qual estableixen les bases per a la realització del programa de doctorat interuniversitari en Nutrició i Metabolisme.

Segona

La Universitat de Còrdova manifesta conèixer l'acord en tots els termes i s'obliga a acceptar-ne el contingut en igualtat de condicions amb la resta de les universitats signatàries.

Tercera

Les universitats de Barcelona, Rovira i Virgili i de les Illes Balears manifesten llur conformitat amb l'adhesió de la Universitat de Còrdova a l'esmentat conveni.

Quarta

L'adhesió de la Universitat de Còrdova al conveni subscrit tindrà efectes a partir de l'inici del curs 2003-2004.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, ambdues parts signen el present protocol en quatre exemplars als llocs i en les dates indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Còrdova,

Eugenio Domínguez
Rector

Per la Universitat de Barcelona,

Joan Tugores
Rector

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat Rovira i Virgili,

Lluís Arola
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).