Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic amb el Consell de Seguretat Nuclear sobre un programa de vigilància radiològica ambiental (Xarxa d'Estacions de Mostreig)

Palma/Madrid, 16 de maig de 2003

REUNITS

D'una part l'Excel·lentíssima Senyora María-Teresa Estevan Bolea, com a presidenta del Consell de Seguretat Nuclear (en endavant, CSN), càrrec per al qual va ser nomenada pel Reial decret 840/2001, de 13 de juliol (BOE núm. 168, de 14 de juliol), en representació d'aquest organisme.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), càrrec per al qual va ser nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 13 de maig), com a representant d'aquesta, amb plena capacitat legal d'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena facultat per signar aquest acord específic, i en el marc del conveni de col·laboració vigent, firmat el dia 10 de juliol de 1991,

EXPOSEN

Primer . Que el CSN considera convenient que la Universitat de les Illes Balears participi en la xarxa de vigilància radiològica ambiental a nivell nacional, que el mateix Consell gestiona.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, a través de la càtedra de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i la càtedra de Química Analítica, que pertany al Departament de Química, disposa dels mitjans personals i materials adequats per aportar aquesta col·laboració.

Tercer . Que l'objecte d'aquest acord és establir els criteris de col·laboració entre ambdues entitats per aconseguir una finalitat comuna d'interès públic.

En aquest sentit, amb la finalitat d'establir una col·laboració eficaç per dur a terme els treballs que el CSN sol·licita, ambdós organismes convenen a formalitzar en aquest document el corresponent acord específic, basant-se en les següents:

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte del present acord específic és realitzar programes de mostreig i mesura del contingut radioactiu del medi ambient, segons es detalla a l'annex.

La naturalesa jurídica és la d'un acord de col·laboració per aconseguir una finalitat comuna d'interès públic.

Segona. Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La UIB, a través de la càtedra de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i la càtedra de Química Analítica, que pertany al Departament de Química, es compromet a:

¿ Realitzar els programes de vigilància radiològica ambiental l'objectiu i l'abast dels quals s'estableixen a l'annex, i trametre al CSN la informació obtinguda, d'acord amb el que s'especifica a l'annex esmentat.

¿ Aplicar un programa de garantia de qualitat, mantenir actualitzat el Manual de garantia de qualitat del laboratori i trametre'n al CSN una còpia sempre que aquest es modifiqui.

¿ Participar en les activitats organitzades pel CSN que tinguin com a objecte millorar el funcionament del laboratori i la qualitat dels resultats obtinguts en aquests programes.

¿ Realitzar un programa especial de vigilància quan ho demani el CSN, al més aviat possible i amb caràcter prioritari, en condicions econòmiques que seran objecte d'acord per a cadascuna de les ocasions en què es demani, i trametre al CSN un informe sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

Tercera . Obligacions del CSN

El CSN es compromet a:

¿ Fixar els requisits tècnics mínims que han de complir els laboratoris en la realització dels programes, l'aplicació dels sistemes de qualitat i la gestió de resultats.

¿ Abonar a la Universitat la quantitat que s'estableix en el present acord, en la forma, la manera i els terminis que s'hi estipulen.

Quarta. Vigència de l'acord

El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una durada d'un any, i es pot prorrogar expressament any rere any, una vegada que, presentat el pressupost corresponent a l'anualitat de la qual es tracta, sigui acceptat pel CSN. El pressupost l'ha de presentar la UIB amb una antelació mínima d'un mes abans de la data en què acaba cada anualitat.

Cinquena. Condicions tècniques

L'aplicació d'aquest acord es regirà per les condicions tècniques contingudes a l'annex, que podran ser modificades conjuntament en consideració a circumstàncies especials sempre que aquest fet no n'afecti la naturalesa.

Sisena. Condicions econòmiques

El cost del present acord corresponent a l'any 2003 és la quantitat de 27.176,98 (vint-i-set mil cent setanta-sis euros amb noranta-vuit cèntims) euros, en la qual s'entén que queden inclosos tot tipus de despeses i imposts.

Aquest acord no està subjecte a l'IVA, atès que l'objecte consisteix en la col·laboració entre ambdues entitats per aconseguir una finalitat comuna d'interès públic.

L'import total serà abonat pel CSN a la UIB en la forma que s'especifica a la clàusula següent.

Les despeses associades a la posada en pràctica d'un Pla especial de vigilància radiològica seran valorades tenint-ne en compte l'abast en cada cas, per a la qual cosa el CSN i el Laboratori acordaran els imports corresponents.

Setena. Forma de pagament

La forma de pagament es farà mitjançant la presentació de certificats, que hauran de ser autoritzats expressament pel responsable de l'execució d'aquest acord per part del CSN, d'acord amb el progrés dels treballs per a la realització de l'acord.

Una vegada signat l'acord i vista la marxa dels treballs, la UIB presentarà dos certificats quan s'hauran realitzat, respectivament, el 50 per cent i el 100 per cent de les activitats previstes anualment.

L'import s'abonarà mitjançant transferència al compte corrent núm. 2051-0005-41-0141983364 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», de la UIB.

Vuitena. Confidencialitat

Ambdues parts assumeixen de bona fe el tractament de restricció en la utilització de les dades obtingudes per les organitzacions respectives, que quedaran a disposició exclusiva del CSN.

Novena. Coordinadors

Amb l'objectiu de seguir i mantenir l'acord en l'aspecte tècnic, es nomenaran com a coordinadors:

¿ Pel Consell de Seguretat Nuclear, la subdirectora general de Protecció Radiològica Ambiental.

¿ Per la Universitat de les Illes Balears, la catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Desena. Controvèrsies

Les parts convenen a resoldre de mutu acord les diferències que puguin presentar-se en l'aplicació d'aquest acord que es puguin resoldre vàlidament. Per a això, sorgida i plantejada la controvèrsia, cada part designarà un representant, i només en cas que els representants no es posin d'acord, les parts convenen a resoldre la controvèrsia mitjançant arbitratge d'equitat, per a la qual cosa, a aquest efecte, designaran conjuntament tres àrbitres que han de ser experts en la matèria de què es tracti, i la resolució arbitral, adoptada per majoria, serà inapel·lable per les parts.

I perquè consti, se signa el present acord específic en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Presidenta del Consell de Seguretat Nuclear,

María-Teresa Estevan

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco

El present acord específic el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).