Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears per a la creació del laboratori d'anàlisi de sistemes familiars i grups

Palma, 13 de juny de 2003

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Fernanda Caro Blanco, Consellera de Benestar Social Govern de les Illes Balears, en virtut de les facultats que li confereix l'Ordre del president de les Illes Balears, de 16 de març de 2000.

I de l'altra, El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del Decret 47/2003 del Consell de Govern de les Illes Balears, de 9 de maig, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 26 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1.- Que la Conselleria de Benestar Social està interessada en l'increment de la qualitat de l'ensenyament dels actuals i futurs professionals dels serveis de benestar social.

2.- Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Filosofia i Treball Social, ha dissenyat i presentat un projecte per a la creació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups, orientat a la creació d'un equipament docent específic per l'entrenament, la qualificació i la investigació a l'àmbit de la docència de grau i postgrau dels professionals de Treball Social.

Atès això, ambdues parts, que es reconeixen capacitat legal suficient, signen aquest conveni de col·laboració i procedeixen a formalitzar-lo d'acord amb les següents,

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció

  1. L'objecte del conveni és la creació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups. La creació d'aquest laboratori significarà la dotació de l'equipament necessari per a la consecució dels objectius reconeguts per ambdues institucions, i que s'ubicaran en els espais que la Universitat determini.
  2. A proposta de la Conselleria de Benestar Social, la direcció del projecte de creació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups anirà a càrrec del senyor Josep Francesc Campos Vidal, professor titular de l'Àrea de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de les Illes Balears, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de la Conselleria de Benestar Social el senyor Antoni Sancho Cervantes, director general de Planificació i Ordenació Social.

Segona. Contingut econòmic

  1. La Conselleria de Benestar Social abonarà, com a contraprestació per la creació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups, la quantitat total trenta mil euros (30.000 euros).
  2. El pagament de l'equipament necessari per a la creació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups s'efectuarà contra presentació de les factures corresponents al material adquirit per part de la Universitat de les Illes Balears per a la seva posada en funcionament, degudament conformades pel director general de Planificació i Ordenació Social de la Conselleria de Benestar Social.
  3. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 23501.313I01.64000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma les Illes Balears per a l'any 2003.

Tercera. Responsabilitat de la Universitat

  1. La compra dels bens material necessaris per a la dotació del Laboratori d'Anàlisi de Sistemes Familiars i Grups serà atribuïble exclusivament a la Universitat de les Illes Balears, la qual es compromet a què el Laboratori romandrà equipat abans del dia 31 de desembre de 2003.
  2. Per implementar formativament els plans socials en vigència, la Universitat de les Illes Balears es compromet a facilitar docència per un total de 3 crèdits anuals als professionals dels serveis socials que, prèviament, hagin estat seleccionat de forma conjunta pel departament de Treball Social i la Direcció General de Planificació i Ordenació Social.

Quarta. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

C inquena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball i la documentació necessària romandran integrats com a béns de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys a partir de la signatura del mateix. Per acord de les parts es podrà prorrogar la seva vigència en els termes que es consideren oportuns.

Setena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment composta per un membre en representació de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears i per un membre en representació de la Universitat de les Illes Balears, designats respectivament per ambdues institucions. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Vuitena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

  1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Novena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Desena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, tota la publicitat que es derivi d'aquesta activitat i en la qual aparegui el logotip de suport del Govern de les Illes Balears ha de ser, com a mínim, en català.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels continguts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La Consellera de Benestar Social, Fernanda Caro Blanco
El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 10 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).