Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi Notarial de Balears

Palma, 4 de setembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Degà del Col·legi Notarial de Balears, Il·lustríssim Pedro Garrido Chamorro.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, així com de la importància dels estudis de Dret Notarial a les carreres jurídiques, han establert les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació dels estudiants de la Facultat de Dret en matèria de Dret Notarial, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Obligacions de les parts

A) El Col·legi Notarial de Balears es compromet a finançar i abonar a la UIB el cost de dos professors associats de tres hores setmanals per impartir una assignatura de Dret Notarial en els estudis de la llicenciatura de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis. La quantia en què es fixa aquesta aportació és 9.156 euros anuals, quantia que s'anirà actualitzant segons els criteris establerts anualment.

B) La UIB es compromet a incloure i mantenir l'assignatura de Dret Notarial en el pla d'estudis de la llicenciatura de Dret, amb la denominació que correspongui al pla d'estudis, i a cobrir-ne la docència amb els professors a què es refereix l'apartat anterior . La selecció dels professors es farà d'acord amb el procediment normal de contractació de professors associats.

Tercera. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta per al seguiment del present conveni, constituïda pel degà del Col·legi Notarial de Balears i el director del Departament de Dret Privat de la UIB. Els membres de la comissió es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Quarta. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que el signin ambdues parts i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb quatre mesos d'antelació a la data de finalització del conveni o d'alguna de les pròrrogues. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Col·legi Notarial de Balears,

Pedro Garrido
Degà

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).