Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme del Ministeri de Turisme (República de Cuba) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

L'Havana, 7 de desembre de 2002

REUNITS

D'una banda, el Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme del Ministeri de Turisme (d'ara endavant, FORMATUR), amb domicili legal al Prado, 251, cant. Trocadero, l'Havana Vella, representat en aquest acte per la senyora Caridad Alcebo Valiente, com a directora general.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), amb domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears, Espanya), representada en aquest acte per l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals d'aquesta universitat.

Ambdues parts, coneixent prèviament la personalitat i la representació amb què compareixen, declaren i convenen el següent:

CONSIDERANT

Primer . Que totes dues parts estan interessades en l'intercanvi acadèmic i la formació professional i tècnica per al Turisme.

Segon . Que cada part està en disposició de facilitar les condicions i disponibilitats per complir els acords que s'estableixen aquí.

CONVENEN

Subscriure aquest document d'interès per a totes dues parts, que es regirà per les clàusules següents:

Primera . Fer accions de caràcter acadèmic en aquelles matèries que guardin relació amb el desenvolupament i la capacitació en hoteleria i turisme, com ara cursos en les diferents especialitats relacionades amb totes dues matèries.

Segona . Intercanviar, com a part de la cooperació acadèmica, professors i especialistes, especialment en les disciplines orientades a l'ensenyament a distància i altres disciplines d'interès d'ambdues parts.

Tercera . Efectuar intercanvis recíprocs d'informació sobre temes d'investigació en hoteleria i turisme.

Quarta . Organitzar accions d'intercanvi entre directius de totes dues institucions amb l'objectiu d'elaborar anàlisis curriculars i plans docents relacionats amb la formació i capacitació en el sector turístic.

Cinquena . La UIB expressa la seva disposició de col·laborar amb FORMATUR en la implantació d'un sistema d'educació a distància i per fer-ho compta amb la col·laboració econòmica de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.

Sisena . La UIB donarà suport, en la mesura de les seves possibilitats, el Programa nacional de formació de directius, d'alta gerència i altres programes especialitzats pel que fa al procés de formació de directius cubans en hotels de les Balears a través de les cadenes hoteleres de les Illes amb presència a Cuba i facilitarà l'intercanvi d'informació i l'accés a la biblioteca de la Universitat, com també la designació de tutors per al control de les pràctiques.

Setena . Totes dues parts manifesten la seva disposició de fer un balanç anual de les seves activitats amb l'objectiu de garantir la compensació deguda de les accions.

Vuitena . Les parts, en la mesura de les seves possibilitats, facilitaran els mitjans necessaris per al compliment i l'execució adequats d'aquest conveni.

Aquest conveni serà vigent des de la data en què se subscrigui i tindrà un termini de dos anys, prorrogables per períodes iguals i successius, llevat que una de les parts cregui convenient no continuar-lo, cas en què haurà de comunicar a l'altra part, amb sis mesos d'antelació, la voluntat de donar per acabat el conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Sistema Nacional de Formació Professional per al Turisme del Ministeri de Turisme,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Caridad Alcebo
Directora general

Avel·lí Blasco
Vicerector de Projectes i Relacions Internacionals

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de desembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).