Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 9 de maig de 2003

REUNITS

D'una part, el senyor Manuel Palacios Torres, amb DNI 43 022 203, president de l'entitat Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent, NIF F 07444615, amb domicili al camí Salard, 63, 07008 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per atorgar el present conveni i, a aquest efecte, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les dues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

ACORDEN

Primer . Ambdues entitats reconeixen el seu interès comú en la millora dels processos de formació i inserció social i professional de persones joves amb un baix nivell educatiu.

Segon . El present conveni té com a objectiu impulsar un treball conjunt de recerca, formació i divulgació en l'àmbit de la formació i la inserció social i professional de persones joves amb baix nivell educatiu.

Tercer . Les àrees de col·laboració són les següents:

  1. Avaluació dels processos de formació i d'inserció social i professional dels joves i al·lotes que participen en el Centre de Formació Ocupacional Jovent.
  2. Formació de formadors. Formació dels i de les professionals del centre a partir dels resultats de l'avaluació i de demandes específiques.
  3. Formació de l'alumnat de la Universitat de les Illes Balears.
  4. Divulgació dels resultats de la recerca en àmbits científics i professionals i també a la societat en general.
  5. Altres àrees d'interès mutu.
Quart . Per cada projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:
  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del projecte.
  2. Els noms de les persones participants de cada institució.
  3. La durada del projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació de la comissió mixta.

Cinquè . No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord. Per cada projecte s'indicaran, si és que cal, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè . Ambdues parts es comprometen a reflectir la col·laboració mútua incloent els escuts o els logotips propis a les activitats i actuacions que duguin a terme en col·laboració.

Setè . El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

Vuitè . Es crearà una comissió mixta formada per dues persones representants de cada institució per tal de fer el seguiment del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, dos cops l'any.

Llegit per les parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Societat Cooperativa de Formació Ocupacional Jovent,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Manuel Palacios
President

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).