Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears

Palma, 25 de juny de 2003

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el degà de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, senyor Tomàs Alias Aguiló, segons el que estableix l'article 10.o) dels Estatuts del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, aprovats per Ordre de la Conselleria de Presidència de 5 de setembre de 2001 i publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 15 de setembre.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar actuacions conjuntes, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

  1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
  2. Seminaris, col·loquis i simposis conjuntament organitzats.
  3. Estudis d'investigació conjunts.
  4. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

  1. La descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos econòmics prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del rector o degà de cada entitat.

Cinquena. Condicions econòmiques

a) No hi ha cap tipus de compromís econòmic assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls econòmics.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que 1'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada entitat nomenarà un comitè o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Tomàs Alias
Degà

Diligències

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).
El present acord marc el va ratificar la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears en data 13 de febrer de 2003.