Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 10 de juny de 2003

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, vicepresident del Govern de les Illes Balears, conseller d'Economia, Comerç i Indústria i president del Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears (d'ara endavant, CEEI), com a representant d'aquest, segons el que estableixen els Estatuts del CEEI.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius prioritaris el desenvolupament de totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir la promoció de l'esperit emprenedor i la creació d'empreses en l'àmbit de les Illes Balears.

Tercer . Que en compliment dels fins institucionals que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la UIB i el CEEI es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  1. Transferència de coneixement i tecnologia.
  2. Desenvolupament de programes de promoció.
  3. Intercanvi d'experiències en actuacions sectorials.
  4. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que qualcuna de les parts estigui en condicions de realitzar.
  5. Desenvolupar activitats de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l'exterior, especialment en aquelles que tinguin especial interès per a la comunitat de les Illes Balears.
  6. Intercanvi entre les institucions signants de documentació científica i de publicacions.
  7. Bescanvi de places gratuïtes per a activitats formatives convocades respectivament per la Universitat de les Illes Balears i el CEEI.
  8. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran, i en els convenis que signin en cada cas hi estipularan obligatòriament almenys l'objecte i les obligacions de les parts i s'hi detallaran, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Tercer . Els convenis específics podran preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Quart . El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que s'ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar mitjançant escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si cap de les parts vol donar per acabat l'acord, es compromet a finir les accions establertes que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Sampol
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligències

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

La Junta Rectora del CEEI del dia .... d ....................... de 2003 va aprovar la signatura d'aquest acord i va autoritzar el seu president per signar-lo.