Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de cooperació entre les universitats de Cantàbria, Illes Balears, La Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extramadura i Castella-La Manxa sobre cursos d'estiu

Pamplona, 2 de juny de 2003

REUNITS

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, rector de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 de Santander, CIF: Q3918001-C.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta universitat, amb seu a la cra. de Valldemossa, km. 7,5, 07122 de Palma, CIF: Q0718001-A.

La Magnífica i Excel·lentíssima Senyora M. Carmen Ortiz Lallana, rectora de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 de Logronyo, CIF: Q2618002-F.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Antonio Vázquez García, rector de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, 3, 3303 d'Oviedo, CIF: Q3318001-I.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Manuel Montero García, rector de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus de Leioa, 48940 de Leioa (Biscaia), CIF: Q4818001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Antonio Pérez Prados, rector de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus d'Arrosadía, 31006 de Pamplona, CIF: Q3150012-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, s/n, 50006 de Saragossa, CIF: Q5018001-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ginés M. Salido Ruiz, rector de la Universitat d'Extremadura, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'avinguda Elvas, s/n, 06071 de Badajoz, CIF: Q0618001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Luis Arroyo Zapatero, rector de la Universitat de Castella - la Manxa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a Altagracia, 50, 13071 de Ciudad Real, CIF: Q1368009-E.

EXPOSEN

Primer . Que, amb data 17 de febrer de 2001, les universitats de Cantàbria, Illes Balears, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra i Saragossa que subscriuen aquest document varen constituir l'Associació Grup 7 d'Universitats, a la qual, amb data 14 de gener de 2002 i 20 de gener de 2003, es varen sumar les universitats d'Extremadura i Castella - la Manxa respectivament i que es va passar a anomenar Grup 9 d'Universitats, que té la finalitat, entre d'altres, de donar suport a accions conjuntes per contribuir millor al desenvolupament científic, tecnològic i cultural de la societat moderna.

Segon . Que a l'article 3 dels estatuts del Grup 9, a la clàusula quarta de l'apartat a), hi ha previst el compromís de les universitats signants de reconèixer els crèdits d'assignatures optatives i de lliure configuració en supòsits de trasllat d'expedient.

Per aquestes raons i dins les normes que resulten aplicables a cada una de les entitats esmentades, acorden de subscriure aquest conveni marc d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

Totes les universitats del Grup 9 es comprometen a reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que els seus alumnes segueixin en qualsevol de les altres universitats del Grup, sempre que es donin totes les condicions següents:

  1. Que el curs seguit formi part de l'oferta de cursos d'estiu de la universitat que en sigui l'organitzadora.
  2. Que el curs hagi estat admès formalment per la universitat organitzadora com a susceptible de conferir crèdits de lliure elecció als seus estudiants.
  3. Que l'alumne hagi superat els controls o proves que la universitat organitzadora del curs hagi previst per al reconeixement dels crèdits als seus alumnes.
  4. Que l'alumne sol·liciti el reconeixement expressament a la seva universitat, en la forma i pels procediments que estiguin establerts.
  5. Que mitjançant el reconeixement dels crèdits corresponents no superin les quantitats permeses per a aquest tipus de cursos en el pla d'estudis corresponent o a la normativa general de la universitat a què pertany l'alumne.

Segona

Cada una de les universitats integrades al Grup 9 pot introduir les condicions que consideri oportunes per al reconeixement dels crèdits per cursos d'estiu als seus propis alumnes.

Tercera

Les universitats acorden d'intercanviar-se informació permanentment sobre els seus cursos d'estiu, i delegar la resolució de totes les incidències que puguin sorgir en la interpretació d'aquest conveni a una comissió de seguiment formada pels vicerectors d'ordenació acadèmica o, si escau, els vicerectors amb competència en la matèria i/o els directors dels cursos d'estiu.

Quarta

Aquest conveni té una durada de cinc anys, a comptar des dels cursos d'estiu de l'any 2003 inclusivament, i és renovable tàcitament per períodes de cinc anys, llevat que qualsevol de les parts el denunciï prèviament.

Cinquena

Les parts contractants es comprometen a resoldre de manera amistosa i en el si de la comissió mixta qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest contracte. En cas que no existeixi acord final, s'acorda la submissió a la normativa processal específicament aplicable.

I, com a prova de conformitat de tot el que precedeix, signen aquest acord, en deu exemplars, al lloc i en la data que s'indiquen.

Per la Universitat de Cantàbria,

Per la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea,

Per la Universitat de la Rioja,

Federico Gutiérrez-Solana
Manuel Montero
Carmen Ortiz

Per la Universitat Pública de Navarra,

Per la Universitat d'Oviedo,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Antonio Pérez Juan A. Vázquez Avel·lí Blasco
     

Per la Universitat de Saragossa,

Per la Universitat d'Extremadura,

Per la Universitat de Castella - la Manxa,

Felipe Pétriz Ginés M. Salido Luis Arroyo

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 1 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).