Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar un projecte de recerca i innovació educativa en el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma

Palma, 18 de juny de 2003

REUNITS

D'una banda, el Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyor Damià Pons i Pons, nomenat per l'Ordre del President del Govern de les Illes Balears del dia 27 de juliol de1999, de nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 95, de 28 de juliol de 1999), segons les atribucions establertes al Decret de 8 de gener de 1980 de la Presidència del Consell General Interinsular de les Illes Balears pel qual es traspassa el Conservatori Provincial de Música a la Conselleria d'Educació i Cultura (BOIB, núm. 7 de 12 de febrer de 1980).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

  1. Que el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma, davant la diversitat dels alumnes que es matriculen al seu centre, voldria desenvolupar un programa d'atenció a la diversitat, amb l'objectiu de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge a tots els alumnes.
  2. Que el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma té la voluntat i la possibilitat d'organitzar un grup de preparació musical per a alumnes amb la síndrome de Down, amb l'objectiu d'integrar alumnes amb necessitats educatives especials en el centre i promoure actuacions d'inclusió educativa.
  3. Que a la UIB hi ha el Grup de Recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID), adscrit a l'ICE, que treballa i investiga en l'àmbit de l'atenció a la diversitat i en la intervenció educativa, amb alumnes amb la síndrome de Down.
  4. Que aquest grup de recerca té els professionals preparats per poder desenvolupar aquest projecte de recerca i innovació educativa.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . El Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma posarà a disposició del projecte les aules, els instruments, el professorat i tots aquells recursos necessaris per poder desenvolupar correctament les activitats pròpies del programa i/o els programes establerts, en col·laboració amb la Fundació per al Conservatori Superior de Música i dansa de les Illes Balears, qie és l'organisme que té encomanada l'administració de l'edifici i les instal·lacions que acullen el Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma i el Conservatori Superior de Música i dansa de les Illes Balears.

Segon . La UIB serà l'institució educativa encarregada d'elaborar el projecte, supervisar i assessorar l'elaboració del programa i/o els programes i desenvolupar tots els aspectes relatius a la recerca per dur a terme el projecte.

Tercer . El projecte i el desenvolupament del programa es realitzaran de manera conjunta entre els professionals del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma i els professors de la UIB adscrits al projecte.

Quart . Les persones que en cada moment participin en l'execució, planificació i avaluació del projecte i del programa seran els responsables de les publicacions, presentacions i, en general, de la difusió el projecte. Aquestes persones hauran d'informar de manera puntual els responsables sobre les seves actuacions.

Cinquè . Els màxims responsables del projecte i del programa seran, per part del Conservatori, el director del centre i, per part de la UIB, l'investigador principal del Grup de Recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID) encarregat de dur a terme el projecte.

Sisè . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i de les activitats d'atenció a la diversitat que puguin desenvolupar-se al Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma.

Setè . No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la signatura d'aquest acord. Per a cada programa s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Vuitè . Aquest conveni tendrà vigència des del dia de la signatura i serà vigent fins a l'acabament dels objectius.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Damià Pons
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 20 de maig de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).