Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 de juliol de 2003

REUNITS

D'una part, el president de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), senyor Jaume Xavier Roselló i Llabrés, com a representant d'aquesta, segons el que estableix l'article 32 dels seus Estatuts.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

 1. Que la Federació PIMEM té entre les seves finalitats la prestació directa o indirecta als seus membres de serveis d'assessorament i gestió en les funcions empresarials que siguin necessàries.
 1. Que el programa d'estudis vigent de la Facultat de Dret de la UIB inclou, com a continuació i culminació de les tres branques d'especialització que es consideren, la realització de sengles blocs de pràctiques externes, entre els quals figura el corresponent a Dret de l'Empresa.
 1. Que, en concret, la UIB considera convenient garantir als alumnes de la Facultat de Dret la possibilitat d'efectuar una aproximació al coneixement pràctic de l'exercici professional de l'assessor jurídic d'empreses.

En virtut d'això, els intervinents acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte d'aquest conveni la col·laboració entre la Federació PIMEM i la UIB per a la realització de pràctiques dels alumnes de la Facultat de Dret en empreses, com també per a la realització d'activitats culturals relacionades amb la formació permanent dels professionals del Dret de les Illes Balears.

Segona. Naturalesa de la relació entre els estudiants i la Federació PIMEM i les empreses

La relació entre els estudiants de la UIB que facin les pràctiques i la Federació PIMEM i les empreses d'acollida no té naturalesa laboral ni de prestació de serveis. No se'n deriva cap obligació de caràcter laboral, retributiu ni contributiu per a la Federació PIMEM ni per a les empreses associades a PIMEM, i no hi és aplicable l'Estatut dels treballadors.

Tercera. Règim de les pràctiques

Les pràctiques que inclou aquest conveni s'han de desenvolupar d'acord amb el règim general següent:

 1. Objecte de les pràctiques

Les pràctiques tenen per objecte l'aproximació dels estudiants de la UIB a les activitats pròpies de l'exercici de l'assessoria jurídica d'empreses.

 1. Durada total de les pràctiques

Les pràctiques tenen una durada de setanta hores lectives.

 1. Calendari i règim horari de les pràctiques

Les pràctiques s'han de fer entre els mesos de juny i setembre de 2003, tots dos inclosos, i s'han de dur a terme en l'horari de funcionament de les empreses corresponents. Correspon a la Facultat de Dret de la UIB d'elaborar-ne el calendari concret.

 1. Lloc de realització de les pràctiques

La Federació PIMEM ha d'elaborar un cens d'empreses disposades a acollir els estudiants en pràctiques on ha d'indicar el nombre d'alumnes per empresa i el nom del tutor, i amb l'antelació suficient ha de comunicar aquesta relació al Deganat de la Facultat de Dret de la UIB, als efectes que preveu el paràgraf següent.

 1. Distribució dels estudiants

Correspon a la UIB la distribució dels estudiants en pràctiques entre les empreses incloses en la relació esmentada abans. El Deganat de la Facultat de Dret ha de comunicar aquesta distribució a les respectives empreses i a la Federació PIMEM, com a mínim, quinze dies abans de l'inici de les pràctiques.

Quarta. Cooperació en la formació, tutela i avaluació dels estudiants

La Federació PIMEM i la UIB han de cooperar en la formació, la tutela i l'avaluació dels estudiants en pràctiques, d'acord amb el règim següent:

 1. Tutors

Les pràctiques les han de tutelar els que facin les tasques d'assessorament a les empreses, designats a l'efecte per aquestes empreses. Els tutors han de cooperar en la funció docent, responsabilitzar-se de la formació dels estudiants durant la seva estada a l'empresa i col·laborar en la seva avaluació formalitzant el formulari que a aquests efectes els faciliti la Facultat de Dret de la UIB.

 1. Coordinador de les pràctiques
La Facultat de Dret de la UIB ha de designar un coordinador de les pràctiques, que tindrà a càrrec seu donar-hi l'orientació i fer-ne el seguiment. Així mateix, correspon al coordinador l'avaluació dels estudiants, per a la qual cosa ha de tenir en compte els informes inclosos als formularis que li trametin els tutors una vegada acabades les pràctiques.

Cinquena. Deures dels estudiants en pràctiques

Els estudiants s'han de subjectar a la durada, al calendari, l'horari, el lloc i les activitats que estableix aquest conveni; s'han d'aplicar amb diligència a les tasques encomanades; han de mantenir el contacte amb els tutors i el coordinador de les pràctiques i, quan la naturalesa de les tasques que facin així ho requereixi, han de guardar el secret i la confidencialitat deguts, tant durant la seva estada com una vegada hagi acabat.

Sisena. Cobertura de riscs

La cobertura de riscs dels estudiants en pràctiques es regeix pel règim següent:

 1. D'aquest conveni no deriva ni per a la Federació PIMEM ni per a les empreses cap obligació referent a qualsevol dels règims de la Seguretat Social, ja que les contingències queden cobertes per l'assegurança escolar.
 1. La UIB indicarà expressament a la Federació PIMEM que els estudiants estan al corrent en el pagament de les quotes de l'assegurança escolar i n'especificarà la cobertura.

Setena. Comissió mixta de seguiment del conveni

Es constitueix una comissió mixta de seguiment, que ha de vetllar per l'aplicació correcta d'aquest conveni. La comissió ha de ser formada per dos representants de la Federació PIMEM i per dos representants de la UIB.

La comissió mixta de seguiment s'ha de reunir, com a mínim, amb una antelació d'un mes abans de l'acabament de la vigència del conveni, i tantes vegades com ho demani qualsevol de les parts.

Vuitena. Vigència del conveni

Aquest conveni és vigent fins al dia 31 de desembre de 2003. Amb l'antelació prevista a la clàusula anterior, la comissió mixta de seguiment s'ha de reunir per decidir-ne la pròrroga per a l'any 2004, o bé, si escau, per establir els termes i les condicions d'un nou conveni que hagi de regir el període esmentat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Jaume Xavier Roselló
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).