Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord marc de col·laboració signat entre el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 10 de juny de 2003

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, vicepresident del Govern de les Illes Balears, conseller d'Economia, Comerç i Indústria i president del Consorci Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears (d'ara endavant, CEEI), com a representant d'aquest, segons els Estatuts del CEEI.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que el dia 10 de juny de 2003 el CEEI i la UIB varen signar un acord marc de col·laboració l'objecte del qual és el desenvolupament de totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir la promoció d'emprenedors i la creació d'empreses en l'àmbit de les Illes Balears.

Segon . Que l'objecte d'aquesta addenda a l'acord marc de col·laboració és començar un programa específic de formació en matèria de creació d'empreses dins la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir l'assignatura optativa en matèria de creació d'empreses dins els seus plans d'estudis de l'any acadèmic 2003-2004. Aquesta assignatura, amb el títol Creació d'Empreses de Base Tecnològica i amb el codi 4699, ha de figurar en els plans dels estudis de Diplomat en Ciències Empresarials, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic Industrial i s'ha d'oferir com a assignatura de lliure configuració per a la resta d'estudiants de la UIB. Aquesta assignatura tindrà una durada de seixanta hores i englobarà els continguts específics per donar a conèixer i fomentar la creació d'empreses entre els estudiants.

Segon . El CEEI adquireix el compromís de participar en la definició del perfil professional del professor per a la realització d'aquesta assignatura. L'import per a la contractació del professor serà abonat totalment pel CEEI a la UIB i serà de 8.000 euros.

El professor que resulti contractat per la UIB dependrà orgànicament del Departament d'Economia de l'Empresa i l'assignatura s'adscriu a l'àrea de coneixement d'Organització d'empreses.

Tercer . El CEEI adquireix el compromís d'aportar suport metodològic en matèria de qualitat quan les dues organitzacions així ho decideixin i participar en l'elaboració de materials i continguts que s'han d'incloure en el temari.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de creació d'empreses i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè . Aquest conveni específic es pot prorrogar per voluntat de les parts a futurs anys acadèmics, per a la qual cosa les parts han de signar l'acord corresponent.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts la signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Sampol
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligències

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 15 d'abril de 2003 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

La Junta Rectora del CEEI del dia .... d ............................. de 2003 va autoritzar el seu president per a la signatura d'aquesta addenda.