Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord marc de col·laboració signat entre l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 13 de juny de 2003

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Pere Sampol i Mas, vicepresident del Govern de les Illes Balears, conseller d'Economia, Comerç i Indústria i president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (d'ara endavant, IDI), com a representant d'aquest, segons el que estableix el Decret 110/1997, d'1 d'agost, modificat pel Decret 94/1998, de 30 d'octubre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'IDI.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que el dia 28 de juny de 2000 l'IDI i la UIB varen signar un acord marc de col·laboració l'objecte del qual és el desenvolupament de totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir la promoció i la millora de la competitivitat empresarial.

Segon . Que l'objecte d'aquesta addenda a l'acord marc de col·laboració és potenciar i ampliar el programa específic ja en funcionament de formació en matèria de gestió de qualitat dins la Universitat de les Illes Balears. Aquesta addenda substitueix la que fou signada el dia 28 de juny de 2000.

Per això,

ACORDEN

Primer . Que la UIB potenciarà l'assignatura optativa en matèria de qualitat dins els seus plans d'estudis impartint docència en dos grups. Aquesta assignatura, amb el títol Gestió de Qualitat a l'Empresa, amb el codi 2439 en els plans d'estudis de Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat en Administració d'Empreses, també s'imparteix com a assignatura de lliure configuració, i hi tenen accés tots els alumnes de la Universitat. Aquesta assignatura tindrà una durada de seixanta hores i englobarà els continguts específics per a la gestió de qualitat. Igualment, la UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents i publicitat de l'assignatura, tant impresa com digital, el logotip de l'IDI, així com el missatge «assignatura finançada per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears».

Segon . Que l'àrea de qualitat de l'IDI adquireix el compromís de participar en la definició del perfil professional dels professors per a la realització d'aquesta assignatura, així com en el procés de selecció. L'import per a la contractació del professor serà abonat totalment per l'IDI a la UIB i serà d'un total de 16.000 euros, per als dos grups.

El professor que resulti contractat per la UIB dependrà orgànicament del Departament d'Economia de l'Empresa i la seva docència s'adscriurà a l'àrea de coneixement Organització d'Empreses.

Tercer . Que l'àrea de qualitat de l'IDI adquireix el compromís d'aportar suport metodològic en matèria de qualitat quan les dues organitzacions així ho decideixin i participar en la elaboració de materials i continguts per incloure en el temari. En qualsevol dels casos ambdues organitzacions hauran de consensuar el temari i la documentació de l'assignatura.

Quart . Que les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria de qualitat i a compartir les seves millors pràctiques empresarials dins l'àmbit de les Illes Balears.

Cinquè. El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts la signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Sampol
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligències

El Consell de Direcció de l'IDI del dia ...............................................va autoritzar el president de l'IDI per a la signatura d'aquesta addenda.

La present addenda la va aprovar el Consell Executiu de data 6 de maig de 2003 i la va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).