Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració dins l'àmbit bibliotecari amb la Universitat de Cadis i la Universitat de Salamanca

Cadis, 14 de setembre de 2001

REUNITS

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector de la Universitat de Cadis, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 274/1985, de 26 de desembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i en la seva representació, l'Excel·lentíssim Senyor Domingo Cantero Moreno, Vicerector d'Infraestructura i Recursos.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector de la Universitat de salamanca, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i en la seva representació, l'Excel·lentíssim Senyor Jesús Hernández Méndez, Vicerector d'Investigació.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i en la seva representació, l'Excel·lentíssim Senyor Eugeni Garcia Moreno, Vicerector d'Investigació i Política Científica.

ANTECEDENTS

Les universitats de Cadis, Salamanca i les Illes Balears han mantingut tradicionalment una estreta col·laboració en qüestions bibliotecàries. El fet de compartir un mateix sistema informàtic des que es varen informatitzar inicialment l'any 1992 i les coincidències entre els cossos tècnics de les tres biblioteques, varen anar quallant en continuats intercanvis d'informació i una sostinguda col·laboració pel que fa al desenvolupament i la parametrització del sistema informàtic LIBERTAS, que feren possible una explotació exhaustiva de les seves potencialitats que difícilment hauria pogut assolir cadascuna de les institucions per separat.

Amb aquesta base s'anà aprofundint i diversificant la col·laboració, s'anaren desenvolupant guies i manuals d'ús intern, la formació del personal i l'intercanvi d'informació sobre proveïdors i altres qüestions d'interès estratègic.

En detectar la necessitat d'un canvi de sistema informàtic es va treballar conjuntament en l'anàlisi de possibles alternatives, i fruit d'aquesta reflexió col·lectiva les tres institucions optaren pel nou sistema INNOPAC-Millenium.

El fet de compartir aquest sistema informàtic, més avançat tecnològicament, obre amples perspectives de col·laboració en diversos camps, com el préstec interbibliotecari o la gestió conjunta de recursos electrònics, que, davant la importància que poden assolir, aconsellen una major formalització de les relacions, raó per la qual s'estableix el present conveni que donarà cobertura formal a una nova etapa en la col·laboració de les tres universitats dins l'àmbit bibliotecari.

Amb el present conveni les tres universitats es comprometen a treballar conjuntament dins els següents:

Àmbits de col·laboració

  • Adquisició consorciada de recursos electrònics, que permeti l'accés de cadascuna de les tres universitats als recursos electrònics de les altres, mitjançant la negociació conjunta amb els proveïdors.
  • Préstec interbibliotecari preferent. Fent ús de la integració que permet el fet de compartir un mateix sistema informàtic, es desenvoluparà el sistema de préstec interbibliotecari de manera que es faciliti i acceleri l'accés a la documentació no existent a la pròpia universitat però sí a alguna de les altres.
  • Buidatge col·lectiu de revistes.
  • Catalogació compartida de recursos electrònics.
  • Desenvolupament d'una política comuna de subscripcions a publicacions periòdiques.
  • Explotació compartida de materials digitals per a ús de l'alumnat.
  • Formació d'alt nivell del personal tècnic de les biblioteques.
  • Intercanvi continuat d'informació i treball conjunt pel desenvolupament del sistema informàtic de gestió de la biblioteca, especialment pel que fa a l'anàlisi de nous mòduls.

Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment del conveni que vetllarà pel desenvolupament de les actuacions i que serà integrada pels vicerectors que tenen a càrrec seu els serveis bibliotecaris de cadascuna de les universitats i pels directors dels dits serveis. La presidència de la comissió serà rotativa i recaurà en el vicerector d'una de les universitats, seguint l'ordre del nombre d'alumnes. Aquesta comissió tindrà com a tasca fonamental l'aprovació d'un pla anual d'actuació i la redacció d'una memòria. Es reunirà com a mínim un cop l'any per a la discussió i aprovació del pla anual d'actuació i sempre que ho consideri necessari el president o ho sol·licitin dos o més dels seus membres.

Comissió tècnica

Es crea una comissió tècnica integrada pels directors i subdirectors dels serveis bibliotecaris de les tres universitats que tindrà com a missió redactar les propostes d'actuació anuals per elevar-les a la comissió de seguiment per a la seva aprovació, i fer el seguiment continuat del seu desplegament.

Pla anual d'actuació

Per garantir l'eficàcia del contingut del conveni, s'establirà un pla anual d'actuació que fixarà els objectius concrets que es volen assolir i les accions que calgui dur a terme dins cadascun dels àmbits de col·laboració. Aquest pla serà proposat per la comissió tècnica a la comissió de seguiment, que l'aprovarà. Dins cada pla anual s'especificaran les condicions econòmiques de participació de cada universitat a les accions previstes per a l'any.

Àmbit i durada del conveni

El present conveni tindrà una vigència de cinc anys, període durant el qual les universitats signants es comprometen a mantenir tots els acords comercials subscrits conjuntament amb tercers en desenvolupament d'aquest conveni.

El present conveni no és impediment perquè cadascuna de les universitats signants no pugui subscriure acords similars amb altres universitats o consorcis.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en sis exemplars, tres en català i tres en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat de Cadis,

Per la Universitat de Salamanca,

Eugeni Garcia

Domingo Cantero

Jesús Hernández

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juliol de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).