Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb les universitats vinculades al programa de doctorat interuniversitari en Dret Penal i Processal Penal

Barcelona, 19 d'abril de 2000

REUNITS

D'una banda el doctor Jaume Porta i Casanellas, rector de la Universitat de Lleida i d'altra banda, el doctor Andrés Pereño Muñoz, rector de la Universitat d'Alacant, el doctor Josep M. Nadal Farreras, rector de la Universitat de Girona, el doctor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Fernando Romero Subirón, rector de la Universitat de la Universitat Jaume I, el doctor Gabriel Ferraté Pascual, rector de la Universitat Oberta de Catalunya, el doctor Lluís Arola Ferrer, rector de la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Pedro Ruíz Torres, rector de la Universitat de València, i el doctor Carles Solà Ferrando, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.

EXPOSEN

Primer

Que les Institucions universitàries esmentades estan interessades a promoure programes de doctorat interuniversitaris d'acord amb el RD 778/1998.

Segon

Que el professorat pertanyent a diferents departaments de les Universitats esmentades han mantingut contactes per tal d'establir un programa de doctorat interuniversitari en Dret pena i processal penal. recollint aquesta iniciativa, les universitats signatàries estableixen aquest conveni que regula el programa de doctorat, que tindrà la denominació " Empresa i sistema penal" .

CONVENEN

Primer

Els departaments responsables del Programa seran els departaments on estigui adscrita l'àrea de coneixement de Dret penal de les Universitats signatàries. Cada departament nomenarà la persona coordinadora del programa.

Segon

Per tal que el Programa es dugui a terme, s'exigirà un mínim de deu persones matriculades.

Els cursos i crèdits que componen aquest programa són els que s'especifiquen en el document annex.

Tercer

Per ser admès en el Programa caldrà tenir el títol de Llicenciat en Dret. El títol que rebrà l'estudiant del programa serà el regulat pel RD 778/1998 i l'obtindrà per la Universitat on aprovi la tesi doctoral.

Quart

L'estudiant es matricularà en una de les universitats signatàries del conveni.

Quant a les comunicacions entre les universitats sobre les qualificacions de l'estudiant, la universitat on s'ha realitzat la matrícula farà una acta per a cada curs impartit i la trametrà al professorat corresponent. Una vegada signada l'acta, aquesta serà retornada al lloc que l'ha emès.

Pel que fa al règim econòmic, les gerències de cada universitat faran una estimació econòmica equitativa dels cursos del programa.

Cinquè

Les subvencions que el programa obtingui d'una altra procedència que no siguin les universitats seran assignades als departaments responsables.

Sisè

Aquest conveni té una durada de quatre cursos acadèmics i serà renovable tàcitament si cap de les parts no el denuncia en el termini de quinze dies abans d'haver-se exhaurit l'esmentat període.

Setè

Els departaments organitzadors presentaran a les Comissions de doctorat de cada universitat el programa per a la seva aprovació, tenint en compte els procediments interns per a cadascuna d'elles.

Clàusula transitòria:

Per tot allò no previst en aquest conveni s'aplicarà supletòriament el RD 778/1998.

En senyal de conformitat, signen aquest document, amb nou còpies, al lloc i en la data esmentades més avall.

El rector de la Universitat de Lleida

Dr. Jaume Porta i Casanellas

El rector de la Universitat d'Alacant

Dr. Andreu Pereño Muñoz

 

El rector de la Universitat de Girona

Dr. Josep M. Nadal Farreras

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears

Dr. Llorenç Huguet Rotger

 

El rector de la Universitat Jaume I

Dr. Fernando Romero Subirón

 

El rector de la Universitat Oberta de Catalunya

Dr. Gabriel Ferraté Pascual

 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili

Dr. Lluís Arola Ferrer

 

El rector de la Universitat de València

Pedro Ruíz Torres

 

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

Dr. Carles Solà Ferrando

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de novembre de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).