Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona

Palma, 8 de maig de 2003
Barcelona, 21 de maig de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Ferrer i Caubet, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 37/1985 de 18 de gener, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que l'Escola Superior Tècnica d'Enginyeria de la UAB imparteix els estudis d'Enginyeria Química i, d'acord amb l'Ordre de 10 de desembre de 1993, admet estudiants que accedeixen directament al segon cicle dels estudis esmentats, entre d'altres provinents dels estudis de Llicenciat en Química.

II. Que la Universitat de les Illes Balears imparteix els estudis de Llicenciat en Química, i ofereix als seus estudiants la possibilitat de cursar les assignatures corresponents als complements de formació necessaris per accedir al segon cicle dels estudis d'Enginyer Químic des dels estudis esmentats.

III. Que ambdues universitats tenen establerts vincles històrics de col·laboració, ateses les característiques geogràfiques de la Universitat de les Illes Balears, que han propiciat mantenir relacions específiques de cooperació.

IV. Que, atesos els vincles esmentats, i convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar noves relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, ambdues institucions acorden subscriure el present conveni de col·laboració acadèmica, que sotmeten als següents

ACORDS

Primer . Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears que hagin superat el primer cicle dels estudis de Química, així com el conjunt d'assignatures complement de formació d'Enginyeria Química (segons Ordre de 10 de desembre de 1993, de complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer Químic, BOE de 27 de desembre) indicades als annexos 1 a 6 que s'adjunten al present conveni, podran accedir directament al segon cicle dels estudis d'Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, subjectes a les condicions generals d'admissió d'aquesta universitat.

Segon . La Universitat de les Illes Balears expedirà un títol propi acreditatiu d'haver superat el primer cicle dels estudis de Química, així com el conjunt d'assignatures complement de formació d'Enginyeria Química (segons Ordre de 10 de desembre de 1993, de complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer Químic, BOE de 27 de desembre) indicades als annexos 1 a 6 que s'adjunten al present conveni.

Tercer . La UAB ofereix dues places per a l'accés al segon cicle dels estudis d'Enginyer Químic, al marge del nombre de places generals d'accés que per a cada curs acadèmic sigui aprovat pel Consell de Govern d'aquesta universitat, per a estudiants de la Universitat de les Illes Balears amb un expedient acadèmic superior a 1,5 que hagin superat el primer cicle dels estudis de Llicenciat en Química, així com el conjunt d'assignatures corresponents als complements de formació per a l'accés al segon cicle dels estudis d'Enginyer Químic (segons l'Ordre de 10 de desembre de 1993, de complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyer Químic) indicades als annexos 1 a 6 que s'adjunten al present conveni.

Quart . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una vigència indefinida. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió d'aquest conveni amb un any d'antelació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Lluís Ferrer
Rector

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de dates 11 de juny de 2002 i 29 d'abril de 2003 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Annex I
Circulació de Fluids en Enginyeria Química. Codi: 4836 (pla d'estudis de 2001)

Assignatura de 4,5 crèdits
Programa
Tema 1 . Introducció
1.1. Mecanismes de circulació de fluids.
1.2. Flux de fluids per l'interior de conduccions. Perfil de velocitats dins una conducció. Relació entre la velocitat màxima i la velocitat mitjana.
Tema 2 . Fluids incompressibles
2.1. Velocitat de pèrdua d'energia mecànica. Relació entre el transport de quantitat de moviment, la pèrdua d'energia mecànica i el factor de fregament. Mètodes d'estimació del factor de fregament.
2.2. Circulació de fluids incompressibles per l'interior de conduccions. Equacions fonamentals. Disseny de conduccions per a líquids: casos pràctics. Xarxes de conduccions. Accessoris: vàlvules.
2.3. Equip per al moviment de líquids: bombes. Interacció bomba-sistema. Selecció del tipus de bomba.
2.4. Mesura de la pressió i cabal.
2.5. Flux extern.
2.6. Flux extern sobre cossos de formes diferents. Flux de fluids sobre bancs de tubs. Flux a través d'un llit porós. Circulació de fluids en columnes de farciment. Pèrdues d'energia mecànica. Estudi de la fluïdització.
Tema 3. Fluids compressibles
3.1. Balanç d'energia mecànica. Circulació isoterma. Circulació adiabàtica.
3.2. Equip per al moviment de gasos: ventiladors i compressors. Potència necessària per a la impulsió i compressió. Ventiladors i compressors (tipus).

Annex II
Transmissió de Calor en Enginyeria Química. Codi: 4836 (pla d'estudis de 2001)

Assignatura de 4,5 crèdits
Programa
Tema 1. Mecanismes de transmissió de calor . Introducció a la transmissió de calor. Mecanismes. Models i lleis bàsiques de la transmissió de calor. Conducció: llei de Fourier. Convecció: llei del refredament de Newton. Radiació: llei de Stefan-Boltzmann.
Tema 2 . Transmissió de calor per conducció . Transmissió de calor a través d'un sòlid homogeni: paret plana, paret cilíndrica, paret esfèrica. Conducció a través de parets compostes. Parets planes: en sèrie i en paral·lel. Recobriments cilíndrics. Recobriments esfèrics.
Tema 3 . Transmissió de calor per convecció . Coeficient individual de transport de calor. Combinació de resistències en la transmissió de calor: coeficient global de transport. Resistència causada per l'embrutiment. Transmissió de calor en un líquid en ebullició. Estimació de coeficients individuals de transmissió de calor. Convecció natural. Convecció forçada. Transport de calor amb canvi de fase.
Tema 4 . Bescanviadors de calor . Classificació i descripció. Bescanviadors de calor de tubs concèntrics. Equacions de disseny. Operacions impròpies en un bescanviador de calor de tubs concèntrics. Eficàcia d'un bescanviador de calor. Anàlisi del funcionament d'un bescanviador de calor.
Tema 5 . Bescanviadors de calor d'ús industrial . Tipus de bescanviadors de calor industrials. Bescanviadors de calor de carcassa i tubs. Disseny de bescanviadors de calor d'ús industrial. Anàlisi comparativa de diferents tipus de bescanviadors de calor. Aspectes pràctics del disseny de bescanviadors de calor.
Tema 6 . Evaporació . Introducció. Equacions fonamentals en un evaporador. Balanç de matèria. Balanç d'energia: dissolucions diluïdes; dissolucions concentrades. Equació de velocitat. Disseny i funcionament d'un evaporador: efecte simple.
Tema 7 . Disseny d'evaporadors de múltiple efecte . Aprofitament de l'energia del vapor del dissolvent. Evaporadors de múltiple efecte. Avantatges i inconvenients de les diferents alimentacions. Disseny d'un evaporador de triple efecte amb alimentació directa, sense elevació del punt d'ebullició. Disseny d'un evaporador de triple efecte amb alimentació directa, amb elevació del punt d'ebullició. Tipus d'evaporadors. Anomalies en el funcionament d'un evaporador.
Tema 8 . Radiació (I) . Fonaments de la radiació tèrmica. Definició de cos negre. Lleis de Planck, Wien i Stefan-Boltzmann. Lleis de Kirchhoff. Intercanvi de radiació entre superfícies separades per medis no absorbents ni emissors. Factors geomètrics: definició, propietats i càlcul. Radiació entre superfícies negres, en presència de superfícies refractàries. Radiació entre superfícies no negres: factor gris.
 
Annex III
Experimentació en Enginyeria Química I. Codi: 2332 (pla d'estudis de 2001)
Assignatura de 6 crèdits

Pràctiques

 1. Balanç de matèria aplicat a un component en estat no estacionari. Estudi, per a diferents cabals, del BM dins un tanc agitat, continu i en estat no estacionari.
 2. Balanç d'energia calorífica en estat no estacionari. Estudi, per a diferents cabals, del BE calorífica en un tanc agitat, continu i en estat no estacionari.
 3. Destil·lació simple oberta.
 4. Experiment de Reynolds.
 5. Mesura de cabals.
 6. RDTA adiabàtic.
 7. Extracció sòlid-líquid. Simulació per ordinador.
 8. Determinació de l'equilibri en un sistema ternari líquid-líquid.
 9. Extracció líquid-líquid en un sistema binari parcialment miscible. Simulació per ordinador.
 10. Resolució de balanços de matèria mitjançant fulls de càlcul.
 11. Extracció sòlid-líquid. Simulació per ordinador.
Annex IV Experimentació en Enginyeria Química II. Codi: 2333 (pla d'estudis de 2001)
Assignatura de 6 crèdits

Pràctiques

 1. Transmissió de calor per conducció en règim no estacionari. Determinació de la conductivitat tèrmica d'un sòlid.
 2. Balanç d'energia mecànica. Temps de descàrrega d'un dipòsit mitjançant tubs de diferents longituds i diàmetres.
 3. Circulació de fluids. Pèrdues de càrrega d'un líquid al seu pas per diferents accidents.
 4. Difusió de gasos: determinació del coeficient de difusió acetona-aire.
 5. Determinació de la viscositat d'un líquid. Variació amb la temperatura.
 6. Deshidratació amb aire calent.
 7. Estudi experimental d'un sistema d'agitació.
 8. Bescanviadors de calor. Simulació per ordinador.
 9. Evaporadors. Simulació per ordinador.
 10. Determinació del coeficient de convecció vidre-aire.
 11. Disseny d'un assecador. Simulació per ordinador.
Annex V
Fenòmens de Transport. Codi: 4838 (pla d'estudis de 2001)
Assignatura de 6 crèdits
Programa

Tema 1. Introducció

1. Balanços microscòpics de propietat.

2. Equacions de velocitat en el transport molecular.

Tema 2. Transport molecular. Aplicacions dels balanços microscòpics. Transport unidireccional estacionari

1. Introducció.

2. Transport de quantitat de moviment. Circulació d'un fluid per l'interior d'una conducció.

3. Transport d'energia calorífica.

3.1. Transmissió de calor a través de parets compostes.

3.2. Transmissió de calor amb una font calorífica elèctrica.

4. Transport d'un component Aj per difusió.

4.1. Difusió sense reacció química.

4.2. Difusió amb reacció química (homogènia i heterogènia).

5. Transport multidireccional estacionari.

Tema 3. Aplicació de les equacions de disseny al transport molecular. Transport no estacionari

 1. Introducció.

 2. Transport unidireccional en medis d'espessor semiinfinit.

 3. Transport unidireccional en medis d'espessor finit.

 4. Aplicació a cossos finits.

Tema 4. Transport turbulent

 1. Introducció.
 2. Descripció de la turbulència.
 3. Transport de propietat en una única fase.
 4. Teoria de la longitud de mescla de Prandtl.
 5. Transport total de propietat en una sola fase.
 6. Perfil de velocitat a partir de la teoria de la longitud de mescla.
 7. Perfil universal de velocitat.

Tema 5. Transport a través d'una interfície. Coeficients de transport

1. Introducció.

2. Coeficient individual de transport.

3. Aplicació de las equacions de disseny.

3.1. Transport d'energia.

3.2. Transport de matèria.

4. Transport entre fases.

5. Coeficient global de transport.

6. Aplicació de las equacions de disseny.

6.1. Transport d'energia.

6.2. Transport de matèria.

Tema 6. Teoria de la capa límit

1. Introducció.

2. Estudi qualitatiu de la capa límit.

2.1. Capa límit fluidodinàmica.

2.2. Capa límit tèrmica.

2.3. Capa límit de concentració.

3. Estudi quantitatiu de la capa límit.

3.1. Teoria de Prandtl sobre la capa límit.

3.2. Capa límit de velocitat laminar sobre una placa plana. Solució exacta de Blasius.

3.3. Tractament generalitzat de las tres capes límit laminars sobre una placa plana.

3.4. Mètode integral de Karman.

Tema 7. Avaluació dels coeficients de transport

1. Introducció.

2. Solució directa de les equacions de disseny.

3. Utilització d'equacions adimensionals.

3.1. Transport de quantitat de moviment.

3.2. Transport d'energia.

3.3. Transferència de matèria.

4. Utilització de les analogies entre fenòmens de transport.

4.1. Analogies de Reynolds.

4.2. Analogies de Prandtl-Taylor i de Colburn.

4.3. Analogies de Karman i de Sherwood.

4.5. Analogia semiempírica de Chilton i Colburn.

5. Correlacions per al càlcul dels coeficients de transferència.

Annex VIExpressió Gràfica. Codi: 0663 (pla d'estudis de Física de 1997)
Assignatura de 6 crèdits
Programa

Tema 1. Sistemes de representació: el sistema dièdric

Alfabet del punt, recta i pla.

Processos auxiliars: canvis de pla, girs, abatiments.

Interseccions de plans.

Políedres.

Còniques.

Figures de revolució.

Intersecció de figures.

Tema 2. Sistemes de representació: el sistema axonomètric

La projecció isomètrica.

La projecció dimètrica.

La projecció trimètrica.

Tema 3. Introducció al CAD