Convenis i acords marc signats per la UIB

Tercer conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Telefónica de España SAU

Palma, 5 de maig de 2003

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, que actua en representació de la Universitat i Fundació esmentades (d'ara endavant, UIB), amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, fent ús de les facultats que són inherents al càrrec esmentat.

I de l'altra, el senyor Pedro Ortiz García, director territorial d'empreses de Telefónica de España a la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears (d'ara endavant, Telefónica), en representació de l'entitat esmentada.

Les dues parts es reconeixen, en el caràcter amb què intervenen, plena capacitat jurídica per subscriure aquest conveni de col·laboració, a l'efecte del qual:

EXPOSEN

I . Que amb data 30 de juliol del 1996 es va subscriure entre la UIB i Telefónica un acord marc de col·laboració en matèria d'investigació, docència i desenvolupament tecnològic.

II . Que la UIB és institució pionera en diversos àmbits tecnològics i, en especial, en el desenvolupament d'experiències en teleformació universitària. És per això que el 17 d'abril del 2000 es va signar un segon conveni de col·laboració entre la UIB i Telefónica per al desenvolupament del projecte Campus Extens.

III . Que la UIB i Telefónica han desenvolupat nous acords de col·laboració per fer arribar el desenvolupament social i l'avenç de la societat de la informació, de forma conjunta, a diversos col·lectius. Fruit d'això és la participació de Telefónica en la Fundació Càtedra Iberoamericana de la UIB, i el conveni marc de col·laboració entre la UIB i la Fundació Telefónica per al desenvolupament de Campusred i Campus Extens.

IV . Que d'acord amb tot l'anterior i amb el que expressen les clàusules cinquena i sisena de l'acord marc esmentat a l'expositiu I, és necessari desenvolupar un nou conveni operatiu sota el qual emparar la col·laboració de Telefónica amb la UIB en nous aspectes i projectes de desenvolupament tecnològic.

Sobre la base de tot això, ambdues institucions creuen oportú de subscriure aquest conveni de col·laboració, que s'ha de desenvolupar d'acord amb els següents:

ACORDS

Primer. És objecte d'aquest conveni de col·laboració definir un nou pla d'actuacions conjuntes entre la UIB i Telefónica per al període del 2003 al 2008, tots dos anys inclosos.

D'aquesta forma, han de quedar documentats adequadament els procediments tècnics econòmics que emparen les relacions client-proveïdor entre la UIB i Telefónica, a més de la resta d'activitats conjuntes actualment en marxa o en planificació.

Segon. El cost dels serveis de comunicacions per a la UIB es concreta en una facturació concertada anual, que s'ha de calcular prenent com a base la facturació de l'any anterior, les noves infraestructures i els serveis contractats i les possibles millores incorporades.

En finalitzar cada exercici s'ha de fer una regularització a fi d'ajustar el consum real de serveis a l'import facturat. Aquesta regularització s'ha de substanciar en una addenda al present conveni de col·laboració. Així mateix, i en aquest procés de regularització, s'ha de pactar, dins la comissió de seguiment a què es refereix l'acord quart, l'import dels serveis per a l'exercici següent.

S'adjunta annex I amb el detall econòmic per a l'any 2003.

Tercer. Telefónica, en col·laboració amb la UIB, ha definit una sèrie de projectes d'interès mutu, que Telefónica assumiria com a millores al que exposa l'acord segon. Aquests projectes són:

  1. Establiment d'una nova xarxa de comunicacions a través de tecnologies DWDM per unir els campus de Sa Riera, la carretera de Valldemossa i Esporles.
  2. Diversificació amb protecció de trames dels accessos primaris per Son Sardina i Establiments.
  3. Manteniment de la col·laboració amb la Fundació Càtedra Iberoamericana.
  4. Manteniment, supervisió i gestió de la xarxa corporativa.
  5. Solució ADSL Net-Lan per a les escoles adscrites.
  6. Desenvolupament de la Càtedra Telefónica a la UIB, com a gestora de projectes conjunts en entorns avançats de comunicacions i serveis interactius.
  7. Desenvolupament d'un curs d'empresa electrònica ( e-business ) Telefónica-UIB.

Els costs dels projectes es detallen a l' annex II .

Quart. Les parts acorden de crear una comissió de seguiment per a la supervisió d'aquest acord de col·laboració, formada per dos representants de la UIB i dos de Telefónica. Aquesta comissió s'ha d'ocupar de la decisió de les inversions que es duran a terme, com també de la coordinació i el seguiment de les activitats previstes. Per al nomenament i el cessament dels representants respectius n'hi ha prou amb la simple comunicació escrita d'una part a l'altra.

La comissió de seguiment s'ha de reunir, almenys, trimestralment, però es pot convocar extraordinàriament quan qualsevol de les institucions ho cregui oportú.

La proposta de formació de la comissió de seguiment es detalla a l' annex III .

Cinquè. En els elements de difusió de les activitats desenvolupades en virtut d'aquest conveni i promogudes per ambdues institucions ha d'aparèixer necessàriament la imatge gràfica de totes dues institucions.

Les dues entitats, de comú acord, han de determinar en cada moment el contingut, les característiques i l'abast concret d'aquestes accions publicitàries.

Sisè. La durada d'aquest conveni és de quatre anys més dos de pròrroga, si cap de les dues parts no el denuncia expressament i per escrit amb dos mesos d'antelació a la data en què es decideixi el seu acabament.

La denúncia no pot suposar, llevat d'acord exprés de les parts, perjudici per als programes, projectes o activitats aprovats o iniciats a l'empara d'aquest conveni, o dels que siguin aplicables en el seu desenvolupament. En aquest supòsit, la part denunciant s'obliga a rescabalar l'altra part dels danys i perjudicis que la denúncia pugui ocasionar en els programes, projectes o activitats esmentats.

Així mateix, en cas que la UIB rescindeixi aquest conveni, tret dels supòsits d'incompliment greu i reiterat de Telefónica, abans que acabi el termini inicial de durada de quatre anys, haurà d'abonar a Telefónica en el termini de trenta dies des de la notificació de la rescissió el valor residual de les infraestructures que hagi calgut instal·lar i posar en marxa relatives als projectes detallats a l'acord tercer.

Setè. Són causes de rescissió anticipada d'aquest conveni:

  • L'acord mutu de les parts, que s'ha d'instrumentar per escrit.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que constitueix el seu objecte.
  • L'incompliment greu i manifest dels acords.

I com a prova de conformitat i d'acceptació del que precedeix, les parts signen aquest conveni de col·laboració, en tres exemplars, al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per Telefónica de España,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pedro Ortiz
Director Territorial

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).